Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICILARI HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 29/12/2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu Yönetmelik, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır.

ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN 7. YARGI PAKETİNDE YER ALAN DÜZENLEMELER NELERDİR?

7. Yargı Paketi ile çeşitli kanunlarda usul ve esasa yönelik yapılan önemli değişiklikler öngörmüş, yargılamaya ilişkin standartları yükseltmek üzere mevzuatın gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması amaçlamıştır. Bu çalışmada düzenlenen önemli değişiklikler ele alınmıştır.

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA HAKARET SUÇU

Sosyal medya platformlarına erişimin kolaylaşması ve anonim isim ve hesapların da kullanımıyla sosyal medyada herkes her konuda yorum yapabilecek konuma gelmiş; bu durum, suç tanımına uyan tutum ve ifadelerin sosyal medyaya taşınmasına yol açmıştır. Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen hakaret suçu sosyal medya aracılığıyla işlenebilmekte, hakaret suçunun mecrası değişmekte ve failler kendilerini kolaylıkla gizleyebilmektedir.

İCRA TUTANAKLARININ İİK M.8 UYARINCA ALENİLİĞİ VE İSPAT KUVVETİ

Tutanak; meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası anlamlarına gelmekte olup tutanaklar, yalın ve açık bir üslupla, kişisel görüş ve yorumlara yer verilmeden olduğu gibi yazılır. Tutanaklar, bilgisayar ve daktiloda yazılabileceği gibi, okunaklı olmak şartıyla el yazısı ile de yazılabilir.

OKUL MÜDÜRLERİNİN YETKİLERİ NELERDİR?

Okul müdürü, yönetiminden sorumlu olduğu kurumda, Milli Eğitim amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Okul müdürünün diğer önemli görevleri, güvenlik protokolleri ve acil müdahale prosedürlerini geliştirmektir.

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDAKİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kanun teklifinde açıklandığı gibi, elektronik ticaretin düzenlemesi hakkındaki mevzuat değişiklikleri bu dönüşümler bağlamında hazırlanmıştır. 02.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklikler yapan 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“E-Ticaret Değişiklik Kanunu”) ve 29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan işbu kanunun uygulanmasına ilişkin Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik`in 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmesi ile elektronik ticarette yeni bir dönem başlamıştır.

ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM KAYYIMI ATANMAK SURETİYLE YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Kayyum veya kayyım, yasalarla belirlenen bazı durumlarda, başkasına ait bir işi görmek veya bir malı idare etmek için tayin edilen kimse anlamına gelmektedir. Hukukun birçok alanında kendini gösteren kayyımlık kurumu temelini TMK m 403’ten almaktadır. Bu maddeye göre kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır ve kanunun vasi hakkındaki hükümleri aksi belirtilmiş olmadıkça kıyasen kayyım hakkında da uygulanır.

FESİH YAPILMADAN ARABULUCULUK TUTANAĞINDA FESHE BAĞLI ALACAK KALEMLERİ BAKIMINDAN YAPILAN ANLAŞMA BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİ SORUNU

Bilindiği üzere Türk Hukukuna 2012 yılında dâhil olan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi arabuluculuk, geçen süre zarfında başarılı sonuçlar vermiş ve yaygınlaşmıştır. Nitekim 01.01.2018 tarihi itibariyle, iş hukukundan kaynaklanan bazı uyuşmazlıklarda, dava sürecinden önce arabuluculuğa başvuru zorunlu hale gelmiştir.

SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN KİRA ARTIŞ ORANI UYGULANMADAN KİRA İLİŞKİSİNİN DEVAM ETTİRİLMESİ DURUMUNDA KİRAYA VERENİN ZIMNEN MUVAFAKATİ GEÇERLİ OLUR MU?

Kira sözleşmesi; kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını kiracıya bırakmayı, kıracının da bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği tam iki tarafa borç yükleyen sürekli edimli bir sözleşmedir.

BİRLİKTE VELAYET TÜRK HUKUKUNDA MÜMKÜN MÜDÜR?

Velayet; küçüklerin ve istisnai olarak kısıtlı ergin çocukların bakımını, korunmasını ve çeşitli yönlerden yetiştirilmesini sağlamak amacıyla, ana babanın, çocukların kişiliklerinin ve mallarının korunmasıyla, onların temsili konusunda sahip oldukları hak, yetki ve ödevler olarak tanımlanabilir.

MARKA HUKUKUNDA SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK MAHRUMİYETİ

Hak kaybının hangi suretle gerçekleşeceğini ifade eden kavram “sessiz kalma” dır. Sessiz kalma, bir eylemsizliği ifade eder. Anılan ifadeyi tamamlayan diğer unsur ise hak kaybıdır. “Hak kaybı” sonucuna, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan dürüstlük kuralından ulaşılmaktadır.

KRİPTO VARLIKLARIN CEBRİ İCRA YOLUYLA HACZİ

Kripto varlıklar, parasal değeri olan yüzlerce kod ile yazılmış bir veri bütünü olup hem herhangi bir hükümet veya merkez tarafından denetlenmemekte ve yönetilmemekte olması hem de kolay ve hızlı aktarımları sayesinde kullanım alanı giderek yaygınlaşan sanal varlıklardır.