Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

HAYVAN HAKLARI VE HUKUKİ STATÜLERİ

Hayvan hakları, günümüzde giderek daha fazla önem kazanan ve dikkat çeken bir konudur. İnsanlar, dünya üzerinde yaşayan diğer canlıların da haklara sahip olduğunu kabul etmeye başladıkça, hayvan hakları konusu daha da ön plana çıkmaktadır. Hayvan hakları, hayvanların yaşam hakkı, refahı ve özgürlüğü gibi temel kavramları içerir.

DEVRE MÜLK VE DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI

Devre mülk, bir taşınmaz üzerinde birden çok kişinin dönemsel olarak yararlanmasına olanak sağlayan özel bir taşınmaz mülkiyeti şeklidir. Kavramın temelinde ortak kullanım ve müşterek mülkiyet yatmaktadır. Devre mülk söz konusu olduğu zaman, gayrimenkul yılın belirli dönemlerinde diğer ortakların kullanımına bırakılmaktadır.

MARKA TECAVÜZÜ DURUMUNDA AÇILABİLECEK DAVA TÜRLERİ VE SONUÇLARI

Marka tecavüzü halinde açılabilecek davalar; tecavüzün tespiti, durdurulması ve önlenmesi şeklinde olup, hukuki sorumluluğun yanı sıra ayrıca SMK md. 30 ile cezai sorumluluk da öngörülmüştür.

BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASINA MUHALEFET EDENLERİN CEZASI

Türk Hukuk Sisteminde; para ve teminat alacaklarının haricinde, bir işin yapılması veya yapılmamasına ilişkin ilamlar icra takibine konu olabilmekte olup bunlar 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun (“İİK”) 30. maddesinde düzenlenmiştir. İcra İflas Kanunu’nun 30. maddesi “Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına Dair Olan İlâmları” oluşturmaktadır.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Türkiye’de kişinin mahremiyetinin veri güvenliğinin sağlanması yoluyla korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesi bakımından önemli bir düzenleyici çerçeve oluşturmuştur.

8. YARGI PAKETİ İLE GETİRİLEN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLERİN HUKUKİ İNCELEMESİ

7499 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, bir diğer adıyla 8. Yargı Paketi, 12.03.2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu yasa değişikliği ile birlikte, Türkiye’de hukuk alanında önemli bir adım atılarak; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer bazı kanunlarda köklü değişiklikler yapıldı.

ANONİM ORTAKLIKLARDA OYDA İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN SINIRLAMA VE SINIRLAMANIN İSTİSNASI

TTK ile imtiyazlı paylar başlığı altında; pay sahibine, kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda ayrıcalık tanınması düzenlenmiştir. Pay sahibine, üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir hak tanınması durumunda imtiyazlı pay söz konusu olmaktadır. İmtiyazlı paylar iki maddeyle düzenlenmiştir, madde 478 ile genel olarak imtiyazlı pay tanımlanmış, madde 479 ile oyda imtiyazlı paylar tanımlanmıştır.

SEÇİM FAALİYETLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin korunması ise günümüzde dijital dünyanın vazgeçilmez bir konusu haline gelmiştir. Özellikle seçim faaliyetleri gibi önemli süreçlerde, bu koruma daha da kritik hale gelmektedir. Seçim süreçleri, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir ve bu süreçte bireylerin kişisel verilerinin korunması büyük önem taşır.

FRANCHİSE SÖZLEŞMESİNDE DENKLEŞTİRME TALEBİ

Franchise sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen, sürekli borç ilişkisi doğuran, ivazlı, sui generis isimsiz ve tipik bir çerçeve sözleşme niteliğindedir. Franchise sözleşmesi kanunda düzenlenmemiş olup sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde uygulamada doğmuş ve gelişmiş bir sözleşme türüdür.

YARGITAY KARARLARININ DETAYLI İNCELEMESİ

Yargıtay kararlarının detaylı incelemesine yer vereceğiz.

ÖZET YARGITAY KARARLARI

Yargıtay kararların özetlerine yer vereceğiz.

İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ HESABINDA EMSAL İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİNE DAİR KISA BİR DEĞERLENDİRME

4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Feshin geçerli sebebe dayandırılması” başlıklı 18. Maddesinde belirsiz süreli iş sözleşmesi çerçevesinde çalışan işçinin iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanarak işveren tarafından sona erdirilebileceği düzenlenmiştir.