Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

17.07.1964 tarihli 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga üçüncü maddesi sigortalı sayılmayanları düzenlemiş ve Kanunun üçüncü maddesinin I/d bendinde, ev hizmetlerinde çalışanların tamamı sigorta kapsamı dışında tutulmuştur.

TÜKETİCİ HUKUKU UYUŞMAZLIKLARI BAKIMINDAN ISLAH MÜESSESESİNE BAŞVURU

Medeni usul hukukunda, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağının iki istisnasından biri ıslah kurumu olup, bir diğeri karşı tarafın açık muvafakatidir.

KİŞİSEL VERİ İHLALLERİ VE İHLAL BİLDİRİMİ

AB Genel Veri Koruma Regülasyonu’nda da (“GDPR”) veri ihlali; “…iletilen, saklanan veya işlenen kişisel verilerin kazara yasadışı yollarla imha edilmesi, kaybı, değiştirilmesi, yetkisiz şekilde açıklanması veya bunlara erişime yol açan bir güvenlik ihlali” olarak tanımlanmıştır.

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ

Öğretide yapılan muvazaa tanımlamalarında muvazaa, irade ile dışa vurulan beyan arasında salt üçüncü kişileri aldatmak amacıyla birden fazla kişi tarafından bilerek ve isteyerek uygunsuzluk hali yaratmak olarak ifade edilmektedir.

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL KARARI İLE DAMGA VERGİSİ KANUNU VE HARÇLAR KANUNU’NDA YER ALAN “ULUSLARARASI İHALE” TANIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK VE KISMİ İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Vergi kanunları genel olarak ekonomik ve sosyal yaşamı düzenlemeyi amaçlamaktadır. Devlet, bu amacı gerçekleştirmek üzere çeşitli vergi yükümlülükleri belirlerken belli ilkeler çerçevesinde hareket etmelidir.

KENDİ İSTEĞİYLE KAYIT SİLDİREN ÖĞRENCİNİN PEŞİN ÖDEDİĞİ EĞİTİM ÜCRETİNDEN KESİNTİ YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? BU İŞLEM TÜKETİCİ KANUNU’NA AYKIRI MIDIR?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 24/1. Maddesinde ise tüketicinin 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden dönme hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir.

AYDINLATILMIŞ ONAM VE COVID-19 SALGINI KAPSAMINDA AŞILAMA

İlk olarak Çin’in Vuhan eyaletinde görülen ve sonrasında küresel bir salgın haline dönüşen yeni korona virüs hastalığı (Covid-19) oluşturduğu küresel salgın durumundan ötürü pandemi olarak tanımlanmaktadır.

“ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK” KAVRAMI VE İŞ HUKUKUNDA DEĞİŞİKLİK FESHİ

İş Hukukunun en tartışmalı olan alanlarından biri hiç şüphesiz çalışma koşullarının belirlenmesi ve bu koşulların değişen şartlara uyarlanmasıdır. Bir tarafta işçinin söz konusu değişiklik için rızası yer alırken, diğer tarafta ise işverenin yönetim hakkı bulunmaktadır.

KISMİ SÜRELİ (PART TIME) İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN KIDEM HAKLARI NASIL HESAPLANIR?

İş Kanunu’nun 13. maddesine göre Kısmi Süreli İş Sözleşmesi “işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır.

TAHKİME ELVERİŞLİLİK VE TAHKİMDE KAMU DÜZENİ KAPSAMINDA YORUM KRİTERLERİ

Bir uyuşmazlığın yalnızca taraf iradeleri kapsamında kararlaştırıldığı üzere hakemler yoluyla çözülüp çözülemeyeceği en basit tabiriyle tahkime elverişlilik olarak kabul edilir. İç tahkimde, 6100 sayılı HMK ve yabancı unsurlu uyuşmazlıklar bakımından ise 4686 sayılı MTK tarafından her iki tarafın iradelerine tabi uyuşmazlık tabiri, bu konuda belirleyici bir yön çizmektedir.

VASİYETNAMENİN İPTALİ

Miras Hukuku sistemimizde esas itibariyle mirasbırakanın bu yöndeki istek ve arzularını esas alan bir yaklaşım benimsenmekte olup genel itibariyle bu husus ölüme bağlı tasarruflar aracılığıyla mümkün olmaktadır.

TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE DOĞRUDAN TANIMA

yapılmaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu bazı milletlerarası sözleşmeler tanıma ve tenfize ilişkin hükümler de içermektedir. Türkiye’nin tarafı olduğu bir milletlerarası antlaşmanın uygulama alanına ilişkin bir yabancı mahkeme kararının tanınması söz konusu olduğunda, bu yabancı mahkeme kararının değerlendirilmesi öncelikle ilgili milletlerarası sözleşme hükümlerine göre değerlendirilmektedir.