Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

KİRA ARTIŞ ORANININ SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN ORANDAN DAHA DÜŞÜK ŞEKİLDE SINIRLANDIRILMASI MÜLKİYET HAKKINA AYKIRILIK TEŞKİL EDER Mİ?

Bilindiği üzere Türk Borçlar Kanunu’nun 344/2. maddesi gereğince, taraflarca kira bedeli konusunda bir anlaşma söz konusu değil ise, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketim fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenmektedir. Ancak, 7409 sayılı Kanun ile getirilen konut kira artışındaki %25 sınırı, bu kanun uygulanmasını da engellemektedir.

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

Kurumsal sürdürülebilirlik raporları, şirket faaliyetlerinin çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya çıkaran, şirketlerin çevresel ve sosyal etki hedeflerine ulaşmak için öncelikler belirlemesine yardımcı olan, şeffaflığı sağlayan ve kurumları güvenilir kılan etkili bir araçtır. Günümüzde halka açık şirketlerin büyük çoğunluğunun sürdürülebilirlik raporları yayımlanmakta olup bu raporlar her yıl güncellenmektedir.

SPACS (SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANIES)

“Special Purpose Acquisition Companies” ya da nam-ı diğer “SPACs” tarihte ilk defa 1990’lar da ABD’de de ortaya çıkmıştır. Fakat ismini pandemi sebebiyle 2020 senesinden itibaren sıklıkla duymaya başladık. SPAC’lar, Özel Amaçlı Satın Alma Şirketleridir. Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2013 yılından itibaren “Birleşme Amaçlı Ortaklık” olarak mevzuatımıza girmiş bulunmaktadır.

TÜRK HUKUKUNDA İLAÇ PATENTİ VE BOLAR İSTİSNASININ UYGULANMASI

İlaçlarda patent türleri, patentin konusuna göre temel olarak ürün ve usul patentleri olarak ikiye ayrılmakta olup bu ayrım korumanın kapsamı bağlamında büyük önem taşımaktadır. Ürün patenti, herhangi bir tıbbi veya veteriner amaçlı, yeni bir molekül ya da doğadan elde edilen aktif, etkin-etken madde ile ilgili patent iken usul patenti herhangi bir ürünün, kristal formun türevin ya da ilacın üretilmesi ya da hazırlanması için uygulanan usul (yöntem) ile ilgili patenttir.

İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ HALİNDE ARSA VEYA YAPI SAHİBİNİN HAKLARI

Tüm sözleşmelerde olduğu gibi inşaat sözleşmelerinde de taraflar sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yine sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde yerine getirmek zorundadır. İnşaat sözleşmelerinde yüklenici sıfatına haiz olan müteahhitlerin asli borçları inşaatı tamamlamak ve süresinde teslim etmektir.

KLEPTOMANİ HASTALIĞININ CEZA EHLİYETİNE ETKİSİ

Ceza, kanunda suç olarak öngörülmüş olan bir davranışın karşılığındaki yaptırımdır. Cezalar, suçu işleyen kişiye karşı ve bu kişinin tekrar suç işlemesini önlemek (caydırıcılık) amacıyla uygulanmaktadır. Modern hukukta işlenen suçlara yönelik cezaları devlet uygulamaktadır. Ceza, kamu düzenini sağlamak konusunda olmazsa olmaz yaptırımdır. Her kişi işlediği suça karşılık kusuru oranında cezalandırılmalıdır.

TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA GÜVENİLİRLİK

Ülkemizde, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında mevzuatımızda yer bulan kanunlardan bir tanesi de uyum süreci fasıllarından “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” faslı [1] hakkında da uyumun gerçekleşmesi adına 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği ilgili fasılda “Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği” anlayışını benimsemekte olup, 5996 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile ülkemizde de aynı anlayış benimsenmiştir.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVZUATLARI HAKKINDA İNCELEME

Organize Sanayi Bölgeleri (“OSB”), sanayi tesisleri için uygun görülen alanlarda üretimin sürekliliğini sağlamak, kaynak kullanımında tasarruf etmek ve bilim ve teknolojinin kullanılması amacıyla kurulmuştur. OSB’ler, özel hukuk tüzel kişiliğidir.

SÖZLEŞMELERDE TÜRKÇE’NİN KULLANILMA ZORUNLULUĞU

Sözleşme, en az iki kişi arasında karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanlarında bulunulması ile meydana gelen hukuki işlemlerdir. Sözleşmelerin bağlayıcılık kazanması için, tarafların birbirlerine uyan beyanda bulunmaları şarttır. Sözleşmenin oluşabilmesi için taraflar, sözleşmenin esas hususları konusunda anlaşmaya varmalıdırlar. Aksi halde herhangi bir sözleşme kurulamaz.

PUMP AND DUMP ŞEMASI

Öncelikle son zamanlarda çokça Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Komisyonu tarafından adını duyduğumuz “Pump and Dump” kelimesinin Türkçe karşılığı açıklayarak başlayalım; “Pump” kelimesi Türkçe de yükseltmek anlamına gelmekte olup “Dump” ise düşürmek anlamına gelir.

YAPAY ZEKÂ BULUŞLARININ PATENTLENEBİLİRLİĞİ

Patent hukuku, yapay zekâ teknolojisinin fikir üretebilmesinden, eser ortaya çıkarmasından ve nihayetinde hiçbir insan müdahalesi olmaksızın buluş geliştirmesinden etkilenmiş; patent hukukunda sıklıkla kullanılan buluş, buluşçu, buluş basamağı, yenilik gibi kavramların tanımlarının değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN HUKUKİ BOYUTU VE VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE TANINAN İSTİSNALAR

İlk kez 4743 sayılı “Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunla” Türk finans sistemine dahil olan varlık yönetim şirketleri; finans sektörüne yönelik olarak, sorunlu varlıkların çözümlenmesinde, bu varlıkların piyasa koşulları doğrultusunda finansal ürünlere dönüştürülmesi amacıyla kurulan finansal kuruluşlar olarak açıklanabilir.