Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

ISRARLI TAKİP SUÇU (TCK M. 123/A)

Türk Ceza Kanunu TCK 123/A maddesi ile ısrarlı bir şekilde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi şekilde huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verileceği hüküm altına alınmış; ikinci fıkrada suçun cezayı artıran nitelikli halleri, üçüncü fıkrada ise suçun muhakeme şartı düzenlenmiştir.

TÜRKİYE’DE YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

Göç konularındaki küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisi ve YUKK'un yürürlüğe girmesiyle Türk yabancılar hukukunda meydana gelen köklü değişiklikler ve yeni yaklaşımlar sonucunda yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen mevzuatın da yeniden ele alınması gündeme gelmiştir. Bu çerçevede 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'yla (UİK) çalışma hayatında yeni bir düzenlemeye gidilmiş, 4817 sayılı Kanun on üç yıl sonra yürürlükten kaldırılmıştır.

TC KİMLİK NUMARASININ KİŞİSEL VERİ OLARAK İŞLENMESİ

Bazı kişisel verilerin, diğer verilere kıyasla hukuka aykırı bir şekilde kullanılması sonucunda bireyin temel hak ve özgürlüklerine daha fazla zarar verici olduğu düşüncesinden hareketle, bu veriler özel nitelikli olarak kabul edilmiştir.

HAKSIZ REKABETTEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT HAKKI

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile birlikte haklı rekabet ortamı sağlanmak ve tekelleşmenin önüne geçmek üzere birtakım yaptırımlar öngörülmüştür. Bu yaptırımlardan biri de rekabete aykırı davranış halinde tazminat sorumluluğudur.

KRİPTO VARLIKLARINA İLİŞKİN 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Paranın sözlük tanımı; mal ve hizmetlerin değiş-tokuşu için kullanılan araçlardan en yaygın olanı olup tarihsel süreç içerisinde mal ve hizmetlerin değiş-tokuş işlemi pek çok değişime uğramıştır.

INFLUENCER’LARIN (SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ) YAPTIKLARI REKLAM VE TANITIMLARDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT SORUMLULUĞU

Günümüz toplumları, merkezinde bilişim teknolojilerinin yer aldığı ve toplumsal yaşamın her alanına yoğun şekilde etki eden hızlı ve kontrolsüz bir değişim sürecinden geçmektedir. Akıllı telefonlar ve siber dünyanın gelişmesiyle artış gösteren dijital platformlar hem toplumsal hem bireysel açıdan oldukça mühim değişikliklere yol açmaktadır.

UZUN SÜRELİ İKAMET YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanmasının birkaç yolu bulunmaktadır. Bunlardan en doğalı doğum yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması olarak belirtilebilir. Evlilik birliği içerisinde bulunan Türk ana veya babadan doğan çocuk bu yolla Türk vatandaşlığını kazanmış olacaktır. Evlilik dışı hallerde de Türk ana veya baba ile soy bağının kurulması sonucu çocuk Türk vatandaşlığını kazanacaktır.

SÜRESİNDE YENİLENMEYEN MARKANIN MÜKTESEP HAK SAĞLAMASININ KOŞULLARI

SMK’da markanın; bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabileceği düzenlenmiştir. Markanın tescilsiz kullanımı mümkünse de marka koruması tescille elde edilir.

KAPANIŞ HESAPLARI, HESAP TARİHİ, KİLİTLİ HESAP VE VERGİ

Alıcı ve satıcı, denetlenmiş son tam hesap setinden tamamlanma tarihine kadar olan döneme ilişkin tam bir vergi karşılığının kapanış hesaplarına dahil edilip edilmeyeceğini müzakere edecektir.

RUSYA’DA FAALİYET GÖSTEREN HIZLI ÖDEMELER SİSTEMİ “SBP” VE TÜRKİYE`DE KULLANIMI

Hızlı Ödeme Sistemi (SBP), Rusya Merkez Bankası ve Ulusal Ödeme Kartı Sistemi (NSPK) tarafından 2019'un başlarında kurulmuştur. SBP, 28 Ocak 2019'da başlatılmıştır. Kitlesel ortak bağlantısı 2020'de artmaya başlatılmış ve Aralık 2021 itibariyle 210 banka bağlanmıştır.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLENME YOLUYLA KAZANILMASI

Vatandaşlık hukuku incelenirken, vatandaşlık kavramının farklı şekillerde ifade edildiği; yurttaşlık, uyrukluk kelimeleri yanında tabiiyet kavramıyla beraber kullanıldığı görülür. Bu kavramların birçoğu eş anlamlı olsa da tabiiyet ile vatandaşlık farklı durumları karşılamaktadır.

TERDİTLİ DAVALARDA YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİNDEN SORUMLULUK

Arapça kökenli bir kelime olan "terdit" kavramının sözlük anlamlarından biri de “iki ihtimalle fikir anlatma” olarak karşımıza çıkar. HMK md. 111 uyarınca terditli dava, davacının aynı davalıya karşı aralarında hukuki veya ekonomik bağlantı olan birden fazla talebini aslilik ferilik ilişkisi kurmak suretiyle aynı dava dilekçesi içinde ileri sürebildiği dava türüdür.