Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

AYDINLATILMIŞ ONAM VE COVID-19 SALGINI KAPSAMINDA AŞILAMA

İlk olarak Çin’in Vuhan eyaletinde görülen ve sonrasında küresel bir salgın haline dönüşen yeni korona virüs hastalığı (Covid-19) oluşturduğu küresel salgın durumundan ötürü pandemi olarak tanımlanmaktadır.

“ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK” KAVRAMI VE İŞ HUKUKUNDA DEĞİŞİKLİK FESHİ

İş Hukukunun en tartışmalı olan alanlarından biri hiç şüphesiz çalışma koşullarının belirlenmesi ve bu koşulların değişen şartlara uyarlanmasıdır. Bir tarafta işçinin söz konusu değişiklik için rızası yer alırken, diğer tarafta ise işverenin yönetim hakkı bulunmaktadır.

KISMİ SÜRELİ (PART TIME) İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN KIDEM HAKLARI NASIL HESAPLANIR?

İş Kanunu’nun 13. maddesine göre Kısmi Süreli İş Sözleşmesi “işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır.

TAHKİME ELVERİŞLİLİK VE TAHKİMDE KAMU DÜZENİ KAPSAMINDA YORUM KRİTERLERİ

Bir uyuşmazlığın yalnızca taraf iradeleri kapsamında kararlaştırıldığı üzere hakemler yoluyla çözülüp çözülemeyeceği en basit tabiriyle tahkime elverişlilik olarak kabul edilir. İç tahkimde, 6100 sayılı HMK ve yabancı unsurlu uyuşmazlıklar bakımından ise 4686 sayılı MTK tarafından her iki tarafın iradelerine tabi uyuşmazlık tabiri, bu konuda belirleyici bir yön çizmektedir.

VASİYETNAMENİN İPTALİ

Miras Hukuku sistemimizde esas itibariyle mirasbırakanın bu yöndeki istek ve arzularını esas alan bir yaklaşım benimsenmekte olup genel itibariyle bu husus ölüme bağlı tasarruflar aracılığıyla mümkün olmaktadır.

TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE DOĞRUDAN TANIMA

yapılmaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu bazı milletlerarası sözleşmeler tanıma ve tenfize ilişkin hükümler de içermektedir. Türkiye’nin tarafı olduğu bir milletlerarası antlaşmanın uygulama alanına ilişkin bir yabancı mahkeme kararının tanınması söz konusu olduğunda, bu yabancı mahkeme kararının değerlendirilmesi öncelikle ilgili milletlerarası sözleşme hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ NEDİR? NE DEĞİLDİR? UYGULAMA ALANLARI NELERDİR?

Blokzincir teknolojisi, blokların birbirine zincir gibi bağlandığı, bir merkezi kontrol noktası ve merkezi bir ağı olmayan dağınık bir veri tabanı şeklinde tanımlanabilir. Bu sistemde her bir verinin zaman damgası (time stamp) bulunmaktadır.

KONKORDATODA MÜHLET İÇERİSİNDE ALACAKLILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLEN ÇEKLERE “KARŞILIKSIZDIR” ŞERHİ VURULMAMASI

Konkordato ise, vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi bulunan borçlunun, alacaklıları ile anlaşmak suretiyle borçlarını tasfiye etmesine veya işletmesinin mali durumunu düzeltmesine imkân veren bir cebri icra hukuku müessesidir.

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA YOKSULLUK NAFAKASININ ARTIRILIP AZALTILMASI VE KALDIRILMASI DAVASINA GENEL BAKIŞ

Evlilik birliğinin sona ermesinin mali sonuçlarından birisi de yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan ve diğer eşe kıyasla daha fazla kusuru bulunmayan eş lehine hükmedilen bir nafaka türüdür. Yoksulluk nafakasının öngörülmesinin sebebi; eşler arasındaki bakım ve yardım yükümlülüğünün, evlilik birliğinin sona ermesinden sonra da belirli ölçüde devamını sağlamaktır.

MEDENİ USUL HUKUKUNDA ISLAH

Medeni usul hukukunda davanın açılması ile birlikte taraflar belirli bir aşamadan sonra iddianın ve savunmanın genişletilmesi yasağı ile karşılaşırlar. Bu husus 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 141. maddesinde düzenlenmiş ve dilekçeler teatisin tamamlanması ile yasağın başlayacağı hüküm altına alınmıştır.

TEMİNAT MEKTUPLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Teminat mektupları uygulamada çoğunlukla bankalar tarafından verilir. Bu ilişkide banka (garanti veren) muhataba (garanti alan) karşı bir üçüncü kişinin (lehtar) fiilini taahhüt etmektedir. Teminat mektubunun içeriğine göre, bankanın taahhüdü bir kefalet ya da bir garanti sözleşmesi oluşturabilecektir.

YÖNETİM KURULUNUN İBRASINDA UYGULANACAK USUL VE İBRA KARARINI GEÇERSİZ VE İPTALE TABİ KILACAK HALLER

Anonim şirketlerin yönetim ve temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve temsil yetkisinden doğan tüm görevlerini şirketin menfaatlerinin dürüstlük kuralı çerçevesinde gözeterek ve tedbir bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek zorundadırlar.