Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

ÇEREZ UYGULAMALARI HAKKINDA REHBER TASLAĞI İNCELEMESİ

Kişisel Verileri Koruma Kurul’u (“Kurul”) tarafından, 11 Ocak 2021 tarihinde Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı (“Rehber Taslağı veya Rehber”) yayınlandı. Rehber Taslağı kamuoyu ile 30 gün boyunca paylaşılacak olup, Rehber Taslağı’na ilişkin görüş ve değerlendirmeler 10/02/2022 tarihine kadar yazı ile Kuruma ve/veya e-posta ile cerez@kvkk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilebilecektir

HOLLANDA TİCARET MAHKEMESİ [NETHERLANDS COMMERCIAL COURT (“NCC”)]

Milletlerarası Ticaret Mahkemelerinin kurulma fikrinin çıkmasında belli başlı birkaç neden vardır. Bunlar; tahkim mahkemeleri gibi yatırımcıların, uyuşmazlığın çözümü noktasında güven duyacağı, hızlı, adil ve ucuz bir yargılama ortamı oluşturarak yabancı sermayenin ülkeye girişini kolaylaştırmak böylece yargılama hizmetlerinden gelir elde edebilmeyi sağlamaktır.

SÖZLÜ KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANARAK TAHLİYE DAVASINDA GÖREV

Görev, bir davaya o yerdeki hukuk mahkemelerinden hangisi tarafından bakılacağının belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar kamu düzenindendir. Kamu düzeni kavramı, mahkemeler tarafından yargılamanın her evresinde re’sen dikkate alınmaktadır.

METAVERSE VE BERABERİNDE GETİRECEĞİ HUKUKİ SORUNLAR HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler; sağlıktan eğitime, psikolojiden sosyolojiye, ekonomiden politikaya kadar pek çok alanda çeşitli değişim ve dönüşümleri de beraberinde getirmektedir. Bu alanlarda meydana gelen değişimler yeni meslekler ve endüstriler meydana gelirken toplumsal yaşam biçimi ve ilişkiler de değişmekte ve devlet bu gelişmeler üzerinde düzenleyici işlev görmektedir.

SERVİS MODELİ BANKACILIĞI NEDİR?

Daha önceden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) taslağını yayımladığı, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik, (“Yönetmelik”) 29.12.2021 tarihinde ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ BİR İKALE SÖZLEŞMESİYLE SONA ERDİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Tarafların karşılıklı iradeleri ile anlaşıp iş sözleşmesini sona erdirmelerine ikale sözleşmesi denilmektedir. İkale sözleşmesi İş Kanunu’nda düzenlenen fesih türlerden değildir.

TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE AYIPLI İFANIN ŞARTLARI VE SEÇİMLİK HAKLARIN KULLANILMASI İÇİN ALICININ YERİNE GETİRMESİ GEREKEN KÜLFETLER

Satış sözleşmesinden doğan satılanın devri borcunun gereği gibi ifa edilmediği hallerde, belli şartlar çerçevesinde alıcının satıcıdan talep edebileceği birtakım haklar bulunmaktadır. Ayıplı ifa söz konusu olduğunda alıcıya, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde belirli haklar tanınmışsa da bu hakların kullanılması için alıcının bazı külfetleri yerine getirmesi öngörülmüştür.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İLGİLİ VERİLERİN YARGI BİRİMLERİNCE İŞLENMESİ

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, olarak tanımlanmıştır.

KONUTLARA İLİŞKİN KİRA SÖZLEŞMELERİNDE İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE

Kira sözleşmeleri günlük hayatta en sık yapılan sözleşme türlerindendir. Mahiyetinden dolayı hızlı kurulabilen bir akit olması onu bu özelliğinden ötürü de uyuşmazlık çözümlemede en sık karşılaşılan uyuşmazlıklardan biri yapmaktadır. Ülkemizde özellikle Covid-19 pandemisi sonrasında tahliye davalarında artış görülmektedir.

TEMLİKEN TESCİL DAVALARI

Uygulamada temliken tescil davaları olarak adlandırılan davalar, arsa sahibi ile arasında akdedilen arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi kapsamında yüklenicinin kendine düşen bağımsız bölümleri üçüncü kişiye temlik etmesi, temlik neticesinde üçüncü kişinin yükleniciye düşen ve kendisine temlik edilen bağımsız bölümlerin lehine tescilini talep ettiği davalardır.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARIN KULLANIMINDAN DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK

Toplumu düzenleyen normların toplumdaki teknolojik ilerlemeyle birlikte yetersiz kalması sonucu insanlık tarihi boyunca hukuki ilerleme her daim teknolojik gelişimi takip etmek durumunda kalmıştır. Bu makalenin konusunu da günümüz için yeni bir teknolojik gelişme olan sürücüsüz/otonom kara araçlarının hukuki niteliği ve bu araçların sebep olduğu durumlarda hukuki ve cezai sorumluluk incelenecektir.

ÖDEME HİZMETLERİ İLE ELEKTRONİK PARA YÖNETMELİĞİ VE GETİRDİKLERİ

TCMB, Kanun’a ilişkin ikincil mevzuatlarda hazırlıklarını tamamlamış ve Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yeni Yönetmelik”) ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ (“Yeni Tebliğ”) 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.