Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

CEZA HUKUKUNDA ÇOCUKLARA YÖNELİK KORUYUCU, DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN UYGULANMASI

Çocuk Koruma Kanunu m.3’e göre daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiler çocuktur. Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk suça sürüklenen çocuk konumundadır.

SAN JOSE KALYONU HANGİ ÜLKENİN MÜLKİYETİNDE?

Öncelikle San Jose Kalyonu’ndan kısaca bahsedelim; San Jose 60-62 toplu bir İspanyol Savaş Gemisidir. 45 metre uzunluğunda olup içinde yaklaşık 600 kişilik İspanyol ekibin ve çok değerli eşyalarının bulunduğu bir İspanyol gemisidir. 1708 Haziran ayında İngilizlerle yapılan savaş sonucunda, İngiltere Krallığı tarafından Kolombiya açıklarında, Cartagena yakınlarında gemi batırılmıştır. Bu geminin enkazı ise Kolombiya donanması tarafından 2015 senesinde bulunmuştur.

TÜKETİCİ İŞLEMLERİNDE YÜKLENİCİ ŞİRKETİN BORCUNU İFA ETMEMESİ DURUMUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASINA İLİŞKİN EMSAL KARAR

Tüzel kişiler kendilerini ve organlarını oluşturan gerçek kişilerden ayrı ve bağımsız bir kişiliğe ve malvarlığına sahiptir. Bunun altında yatan temel sebep ise “Tüzel Kişilik” kurumunun ancak kendisini oluşturan gerçek kişilerden ayrı ve bağımsız bir kişiliğe ve malvarlığına sahip olması ile amacına ulaşabilmesinin mümkün olmasıdır.

6563 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

E- ticaretin hayatımızın önemli bir parçası olmasıyla birlikte, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısı her geçen gün artmakta ve sektör gün geçtikçe büyüyüp gelişmektedir. Bununla birlikte; e-ticaret sektöründeki rekabetin korunması, tüketicilerin yaşayacağı mağduriyetin önüne geçilmesi amacıyla yeni kanuni düzenleme yapma ihtiyacı doğmuştur.

İDARECE YAPILAN HUKUKA AYKIRI İŞLEMİN İPTALİ İÇİN AÇILAN İPTAL DAVASI

Toplumsal yapının işleyişini düzenleyen ve denetleyen idare ile bireyler arasında birçok uyuşmazlık yaşanmaktadır. Bu uyuşmazlıkların sonucunda idare tarafından bireylerin hakları üzerinde bir takım idari işlemler gerçekleştirilmekte ve bunun sonucunda bireyler aleyhine mağduriyetler doğabilmektedir.

ELEKTRONİK SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE GENEL BİR BAKIŞ İLE WEB SİTELERİ ARACILIĞIYLA KURULUŞU

Satış sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanunun 207 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup, iki tarafa da borç yükleyen ve bir satıcının bir malvarlığı hakkını bir alıcıya devretme ve alıcının da bu hakkın parasal değerini ödemeyi üstlendiği sözleşmelerdir.

KİRA ARTIŞ ORANININ SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN ORANDAN DAHA DÜŞÜK ŞEKİLDE SINIRLANDIRILMASI MÜLKİYET HAKKINA AYKIRILIK TEŞKİL EDER Mİ?

Bilindiği üzere Türk Borçlar Kanunu’nun 344/2. maddesi gereğince, taraflarca kira bedeli konusunda bir anlaşma söz konusu değil ise, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketim fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenmektedir. Ancak, 7409 sayılı Kanun ile getirilen konut kira artışındaki %25 sınırı, bu kanun uygulanmasını da engellemektedir.

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

Kurumsal sürdürülebilirlik raporları, şirket faaliyetlerinin çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya çıkaran, şirketlerin çevresel ve sosyal etki hedeflerine ulaşmak için öncelikler belirlemesine yardımcı olan, şeffaflığı sağlayan ve kurumları güvenilir kılan etkili bir araçtır. Günümüzde halka açık şirketlerin büyük çoğunluğunun sürdürülebilirlik raporları yayımlanmakta olup bu raporlar her yıl güncellenmektedir.

SPACS (SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANIES)

“Special Purpose Acquisition Companies” ya da nam-ı diğer “SPACs” tarihte ilk defa 1990’lar da ABD’de de ortaya çıkmıştır. Fakat ismini pandemi sebebiyle 2020 senesinden itibaren sıklıkla duymaya başladık. SPAC’lar, Özel Amaçlı Satın Alma Şirketleridir. Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2013 yılından itibaren “Birleşme Amaçlı Ortaklık” olarak mevzuatımıza girmiş bulunmaktadır.

TÜRK HUKUKUNDA İLAÇ PATENTİ VE BOLAR İSTİSNASININ UYGULANMASI

İlaçlarda patent türleri, patentin konusuna göre temel olarak ürün ve usul patentleri olarak ikiye ayrılmakta olup bu ayrım korumanın kapsamı bağlamında büyük önem taşımaktadır. Ürün patenti, herhangi bir tıbbi veya veteriner amaçlı, yeni bir molekül ya da doğadan elde edilen aktif, etkin-etken madde ile ilgili patent iken usul patenti herhangi bir ürünün, kristal formun türevin ya da ilacın üretilmesi ya da hazırlanması için uygulanan usul (yöntem) ile ilgili patenttir.

İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ HALİNDE ARSA VEYA YAPI SAHİBİNİN HAKLARI

Tüm sözleşmelerde olduğu gibi inşaat sözleşmelerinde de taraflar sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yine sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde yerine getirmek zorundadır. İnşaat sözleşmelerinde yüklenici sıfatına haiz olan müteahhitlerin asli borçları inşaatı tamamlamak ve süresinde teslim etmektir.

KLEPTOMANİ HASTALIĞININ CEZA EHLİYETİNE ETKİSİ

Ceza, kanunda suç olarak öngörülmüş olan bir davranışın karşılığındaki yaptırımdır. Cezalar, suçu işleyen kişiye karşı ve bu kişinin tekrar suç işlemesini önlemek (caydırıcılık) amacıyla uygulanmaktadır. Modern hukukta işlenen suçlara yönelik cezaları devlet uygulamaktadır. Ceza, kamu düzenini sağlamak konusunda olmazsa olmaz yaptırımdır. Her kişi işlediği suça karşılık kusuru oranında cezalandırılmalıdır.