Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

YARGILAMA HARÇLARININ TÜRK HUKUKU VE UYGULAMALARI BAKIMINDAN ÖNEMİ

Modern hukuk düzenlerinde, bireylerin kendiliğinden hak almaları yasaklanmış̧ ve ceza kanunlarında suç̧ olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, hakkı ihlal edilen ya da bu nitelikte bir tehlikeyle karşı karşıya kalan bireyler, ancak devletin yargı organlarına başvurmak suretiyle haklarını arayabilirler.

TİCARİ REKLAMLARDA DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK İLKESİ ÜZERİNE İNCELEME

Günden güne gelişen teknoloji ve endüstrileşen dünya ile birlikte tüketim faaliyetleri gelişerek artmaktadır. Bu durum tüketicilerin mal ve hizmet piyasasını detaylıca araştırmasını ve kendileri için en avantajlı ürün veya hizmete ulaşmasını sağlamaktadır.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASININ ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BAKIMINDAN SONUÇLARI

Davanın açılmamış sayılması kavramı, tarafların sahip olduğu özgürlüğü, ölçüsüz bir şekilde kullanmalarını engelleyici nitelikte olup, davayı izlememek ve bazı usul işlemlerini yerine getirmemek suretiyle davanın sürüncemede bırakılmasına karşı öngörülmüş bir çaredir.

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLENDİRME

İnternetin gelişmesiyle birlikte İnternet üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetler artmış ve elektronik ticaret kavramı daha çok duyulmaya başlanmıştır. Yaşanan teknolojik gelişmeler ile birlikte tüm sektörler açısından gelişen elektronik ticaretin (e-ticaret) önemi yadsınamaz hale gelmiştir.

TAHKİM SÖZLEŞMELERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE TEŞMİLİ

Daha önceki yazımızda tahkim sözleşmelerinin hükümsüzlüğüne değinmiş, taraflar arasında bağlayıcı ve yazılı bir tahkim anlaşması olmadıkça, tahkim anlaşmasının hükümsüz olacağından bahisle, söz konusu uyuşmazlığın devlet mahkemeleri eliyle çözümlenmesi gerektiğinden bahsetmiştik.

YABANCI UNSURLU SÖZLEŞMELERDE HUKUK SEÇİMİ

Çağdaş hukuk sistemlerinde, taraflar sözleşmeye uygulanacak hukuku serbestçe kararlaştırabilmektedir. Bu husus Türk Hukukunda sözleşme serbestisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK PSİKOLOJİK ŞİDDETİN BOYUTU VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE HUKUKUN ROLÜ

İnsanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkmış olan şiddet birçok bireysel ve toplumsal öğe ile birlikte karmaşık bir yapı ortaya koymaktadır. Bu nedenle şiddet olgusunu tanımlamak ve ortaya çıkarmak da kolay olmamaktadır.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATININ VE/VEYA İŞLETME RUHSATININ HACZİ

Haciz, bir para alacağının elde edilebilmesi için borçluya ait mal, hak ve alacaklara icra dairesi tarafından hukuken el konulmasıdır. Şu hâlde, haciz, bir para alacağının elde edilmesi amacıyla malvarlığı değerlerine el konulmasını ifade eder.

CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞU

Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun şekilde açıklamalarıyla kurulur. Türk Borçlar Kanunu’nun birinci maddesi olan bu cümleden de anlaşılacağı üzere sözleşmeler aniden kurulabilen işlemler değillerdir.

KONKORDATO TALEBİ SONUCU MÜHLET VERİLMESİNİN ÇEKLE İLGİLİ KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNDAN KAYNAKLI CEZAİ SORUMLULUĞA ETKİSİ

anun koyucunun ekonomik alanı düzenlemek amacıyla yaptığı düzenlemeler bazı durumlarda ceza hukuku alanında da önemli etkiler doğurmaktadır.

ULUSLARARASI TAHKİMDE TAHKİM ANLAŞMASININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Bilindiği gibi tahkim taraflar arasındaki uyuşmazlığın ülke mahkemeleri yerine, alternatif bir yol olan hakemler eliyle çözümlenmesine yarayan uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biridir.

İŞÇİNİN DIŞ GÜRÜNÜM VE GİYİM TARZINA DAYANILARAK İŞ AKDİNİN SONA ERDİRİLMESİNİN SINIRLARI

Özellikle iş hayatındaki dış görünüş ve giyim tarzı, başarıyı artırıcı ya da azaltıcı etkiye sahip önemli bir sözsüz iletişim aracıdır. Bu sebeple de bazı işyerlerinde standart giyim kuralları uygulanmaktadır.