Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

YAPAY ZEKÂ BULUŞLARININ PATENTLENEBİLİRLİĞİ

Patent hukuku, yapay zekâ teknolojisinin fikir üretebilmesinden, eser ortaya çıkarmasından ve nihayetinde hiçbir insan müdahalesi olmaksızın buluş geliştirmesinden etkilenmiş; patent hukukunda sıklıkla kullanılan buluş, buluşçu, buluş basamağı, yenilik gibi kavramların tanımlarının değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN HUKUKİ BOYUTU VE VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE TANINAN İSTİSNALAR

İlk kez 4743 sayılı “Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunla” Türk finans sistemine dahil olan varlık yönetim şirketleri; finans sektörüne yönelik olarak, sorunlu varlıkların çözümlenmesinde, bu varlıkların piyasa koşulları doğrultusunda finansal ürünlere dönüştürülmesi amacıyla kurulan finansal kuruluşlar olarak açıklanabilir.

SERMAYE PİYASASINDA PİYASA BOZUCU EYLEMLER

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun (Bundan sonra kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) ilk maddesinde kanunun amacı sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi olarak belirtilmiştir.

AİLE KONUTU

. Aile kavramı bu madde ile anayasal güvence altına alınmıştır. Aile konutu kavramı ise 01.01.2002 tarihinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuza girmiştir. Aile konutunun vasfı boşanma davası sonuçlanana kadar devam eder. Kanunumuza yeni gelen aile konutu kavramı ile eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri konutlarla ilgili yapılan birtakım tasarruflar eşin rızasına bağlanmıştır.

KENTLEŞME VE GÖÇÜN SUÇ OLGUSUNA ETKİLERİ

Kentleşme, göç ve suç olguları, toplumun sosyal ve ekonomik yapısı ile bireylerin tutum ve davranışlarında değişmelere yol açma etkisine sahip olgulardır. Gelişmekte olan ülkelerin büyük kentlerinde suçlar ve adli vakalar gün geçtikçe artmakta, can ve mal güvenliği azalmakta olduğundan bu olgular tartışılır hale gelmiş; kentleşme ve göçün etkisiyle ortaya çıkan problemlere çözüm üretilmeye çalışılmıştır.

7394 SAYILI KANUN İLE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

7394 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15.04.2022 tarihli 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇUNDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERİN BAŞLANGIÇ ESASLARI

İflas, borçlarını ödeyecek durumda olmayan kişi veya kuruluşların, borçlarından kısmen veya tamamen kurtulma talebinde bulunabilecekleri bir yasal süreçtir. İflas hukukunda temel amaç, bir veya birkaç alacaklının değil; tüm alacaklıların borçlunun malvarlığı üzerinden tatmin edilmesidir. Alacaklının, borçlu aleyhine takip yapıp yapmadığına bakılmaksızın borçlunun haczi kabil malvarlığı, alacaklıların alacaklarına tahsis edilmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI TESPİTİNDE YARGISAL DENETİM

Ülkemizin deprem kuşağında yer alıyor olması, insanların güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi amacıyla bazı önlemler alınmasını, yapı stoğunun gözden geçirilmesini ve düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda ülkemizde son yıllarda gündemde olan ve sıklıkla tartışılan konulardan birisi kentsel dönüşümdür.

TİCARİ İŞLETME DEVRİNİN TÜRK TİCARET KANUNU, TÜRK BORÇLAR KANUNU, TİCARET SİCİL YÖNETMELİĞİ VE MEB ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki bu makalenin konusu özel öğretim kurumları özelinde ticari işletme devri hakkındadır. Alt başlıklarda ticari işletme devri MEB mevzuatı hükümlerindeki özel durumlar, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Ticaret Sicil Yönetmeliğindeki konuya ilişkin hükümler özelinde incelenecektir.

KAMBİYO SENETLERİNDE İFLAS YOLUYLA TAKİP

Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanununda düzenlendiği üzere çek, bono ve poliçe olarak üç tipi bulunmaktadır. Bu senetler niteliği itibariyle kıymetli evraktır. Çek nakit para yerine kullanılabilen bir ödeme aracıdır. Hesap sahibinin(keşideci) bir muhataba karşı düzenlendiği üstünde yazan tutarla sabit olarak, çek üstünde adı yazılı olan kişiye(lehtara) ödenmesini sağlayan bir kıymetli evraktır.

BİLGİSAYAR OYUNLARININ FSEK KAPSAMINDA ESER NİTELİĞİ

Teknoloji alanındaki gelişmeler, bilgisayarın başkalaşmasına ve kullanım alanlarının değişmesine olanak sağlamıştır. Bilgisayarlar hesap ve veri işleme aracı olmanın dışına çıkarak eğitim, haberleşme ve posta hizmetleri, eğlence gibi sayısız pek çok işlevi bünyesinde barındıran bir aygıt haline gelmiştir.

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Ülkemizde ve dünyada yaşanmakta olan ekonomik gelişmeler devletlerden şirketlere, toplumlardan bireylere herkesi etkilemeye devam etmektedir. Ekonominin temel aktörlerinden olan tüketiciler, gün geçtikçe bilinçli tüketici olma yolunda ilerlemekte ve bilgi kaynaklarına erişimin giderek kolaylaşmasıyla birlikte haklarının farkında olarak hareket etmektedirler.