Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BELEDİYELERİN HACZEDİLEMEYECEK MALLARI

Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanun’unda tanımı yapıldığı şekliyle, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip, hukuki varlığını kanundan alan kamu tüzel kişisidir.

TÜRK HUKUKU, TÜRKİYENİN TARAF OLDUĞU ÇOK ULUSLU ANLAŞMALAR VE YARGITAY UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE TEMİNAT, ALACAĞIN TEMLİKİ VE YABANCILIK TEMİNATI

Özel hukukta, bireyler arasındaki eşitliğin bozulmamasını temin edebilmek üzere getirilmiş hükümler olduğu gibi, devletlerarası özel hukuk anlamında da devletlerin kendi vatandaşlarının mağduriyetini önleyebilmek adına aldığı bir takım önlemler bulunmaktadır.

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI YASALAŞTI

TBMM Genel Kurulu’nda Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun tasarısı kabul edildi.

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN MÜLKİYET HAKKINA GETİRDİĞİ SINIRLAMALAR

Kentsel dönüşüm kavramı, çökme ve bozulmaların görüldüğü kentsel alanların, ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünü şeklinde tanımlanmaktadır.

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE UYGULANACAK USUL HUKUKUNUN TESPİTİ

Devlet mahkemelerinde görülen davalarla uygulanacak olan usul hükümleri, daha çok milli kanun koyucular tarafından önceden tespit edilmiştir.

6278 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEYENE HAPİS CEZASI GELDİ

3167 sayılı Çek Kanunu’nda karşılıksız çek keşide etmek bir suç olarak düzenlenmiş olup; karşılıksız çek keşide etme suçuna karşılık olarak uzun süre hapis cezası uygulanmıştı.

2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNU'NDA DÜZENLENEN İCRA CEZA SUÇLARI DA 02.12.2016 TARİHİNDE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN 6763 SAYILI KANUNLA BİRLİKTE UZLAŞTIRMA MÜESSESİNE TABİ TUTULMUŞTUR

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bazı suçlar hakkında hukuken doğurduğu haksızlık ölçütü nazara alınarak zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaştırma müessesesi düzenlenmiştir.

29 NİSAN 2017 TARİHİNDE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN 690 NUMARALI KHK İLE YABANCI MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN BOŞANMA İLAMLARININ DOĞRUDAN NÜFUSA TESCİL EDİLEBİLMESİ HAKKINDA DÜZENLEME GETİRİLDİ

29 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 690 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile yabancı ülke adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin verilen kararların dava açma şartı olmaksızın, nüfus kütüğüne tescil edilmesinin önü açılmıştır.

GÜMRÜK KANUNU'NA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİNE KARAR VERİLEN KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; ikinci el olduğu, Özel Tüketim Vergilerinin eksik ödendiği, yurda kaçak yolla sokulduğu iddiasıyla, ithal edilen binlerce lüks araç hakkında mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve el koyma kararları verilmişti.

TÜNELCİLİK VE YERALTI TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ

Geçen yıla göre Dünya’da politik ve ekonomik durum çok parlak geçmedi, buna rağmen, Türk Tünel Endüstrisi yılı büyük başarılarla tamamladı ve uluslararası medyanın dikkatini çekti.

VARLIK FONU

Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlardır.

BİZ DEMİŞTİK

Nemrut’un ülkesinde yaşıyoruz. Çocukluğumuz Nemrut Efsanesini dinleyerek geçti. Nemrut kendi çağının en gaddar, en acımasız, en zalim hükümdarıydı.