Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

GAYRİMENKUL YATIRIMI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI (2024)

Türk vatandaşlarının kazanılması hususu zaman bakımından iki şekilde gerçekleşebilmektedir. İlk olarak Türk vatandaşlığı doğum anında kazanıla bilinir. Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder.

ÇOCUK KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ DANIŞMANLIK TEDBİRİ KAVRAMI

Çocuk hak ve özgürlükleri insan hakları kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Çocukların gelişimleri ve ihtiyaçlarının farklılığı ve mevcut durumda yaşanan sorunlar çocuklara özgü düzenleme yapma zorunluğunu doğurmuştur. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda (ÇKK) erken yaşta ergin olunsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişi çocuk olarak kabul edilmiş ve çocukluk kavramının kapsamı geniş biçimde belirlenmiştir.

TÜRKİYE’DEKİ BANKA ÇEKLERİ HUKUKİ ANLAMDA ÇEK NİTELİĞİNİ HAİZ MİDİR?

Çek, Kanun’un öngördüğü belirli şekil şartlarına bağlı, soyut ve kayıtsız şartsız bir bedelin ödenmesi konusunda sadece bankalar üzerine düzenlenebilen bir kıymetli evraktır. Niteliği gereği bir ödeme aracı olan çek, bankalar tarafından bastırılır ve hesap sahibinin muhatap bankadaki hesabından istediği kişi ya da kişilere ödeme yapmasını sağlar.

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME KOŞULLARI VE SONUÇLARI

İş Kanunu’nun 11. maddesi gereğince belirli süreli iş sözleşmesi; sözleşmenin kurulduğu anda taraflarca iş ilişkisinin sona erme anının bilindiği veya öngörülebildiği, bu anın sözleşmede açık ya da örtülü olarak kararlaştırıldığı sözleşme türüdür. Bir iş sözleşmesinin belirli süreli olarak düzenlenebilmesi için kanunda aranan bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar; işin belirli süreli olma unsurunu taşıması ve sözleşmenin yazılı olarak yapılmasıdır.

ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI (FİİLİ AYRILIK) SEBEBİYLE BOŞANMAYA İLİŞKİN HÜKMÜN ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTALİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ (INFLUENCER) TARAFINDAN YAPILAN TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA KILAVUZA DAİR

Günümüz toplumları, merkezinde bilişim teknolojilerinin yer aldığı ve toplumsal yaşamın her alanına yoğun şekilde etki eden hızlı ve kontrolsüz bir değişim sürecinden geçmektedir. Akıllı telefonlar ve siber dünyanın gelişmesiyle artış gösteren dijital platformlar hem toplumsal hem bireysel açıdan oldukça mühim değişikliklere yol açmaktadır.

HAYVAN HAKLARI VE HUKUKİ STATÜLERİ

Hayvan hakları, günümüzde giderek daha fazla önem kazanan ve dikkat çeken bir konudur. İnsanlar, dünya üzerinde yaşayan diğer canlıların da haklara sahip olduğunu kabul etmeye başladıkça, hayvan hakları konusu daha da ön plana çıkmaktadır. Hayvan hakları, hayvanların yaşam hakkı, refahı ve özgürlüğü gibi temel kavramları içerir.

DEVRE MÜLK VE DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI

Devre mülk, bir taşınmaz üzerinde birden çok kişinin dönemsel olarak yararlanmasına olanak sağlayan özel bir taşınmaz mülkiyeti şeklidir. Kavramın temelinde ortak kullanım ve müşterek mülkiyet yatmaktadır. Devre mülk söz konusu olduğu zaman, gayrimenkul yılın belirli dönemlerinde diğer ortakların kullanımına bırakılmaktadır.

MARKA TECAVÜZÜ DURUMUNDA AÇILABİLECEK DAVA TÜRLERİ VE SONUÇLARI

Marka tecavüzü halinde açılabilecek davalar; tecavüzün tespiti, durdurulması ve önlenmesi şeklinde olup, hukuki sorumluluğun yanı sıra ayrıca SMK md. 30 ile cezai sorumluluk da öngörülmüştür.

BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASINA MUHALEFET EDENLERİN CEZASI

Türk Hukuk Sisteminde; para ve teminat alacaklarının haricinde, bir işin yapılması veya yapılmamasına ilişkin ilamlar icra takibine konu olabilmekte olup bunlar 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun (“İİK”) 30. maddesinde düzenlenmiştir. İcra İflas Kanunu’nun 30. maddesi “Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına Dair Olan İlâmları” oluşturmaktadır.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Türkiye’de kişinin mahremiyetinin veri güvenliğinin sağlanması yoluyla korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesi bakımından önemli bir düzenleyici çerçeve oluşturmuştur.

8. YARGI PAKETİ İLE GETİRİLEN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLERİN HUKUKİ İNCELEMESİ

7499 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, bir diğer adıyla 8. Yargı Paketi, 12.03.2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu yasa değişikliği ile birlikte, Türkiye’de hukuk alanında önemli bir adım atılarak; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer bazı kanunlarda köklü değişiklikler yapıldı.