Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU VE MARKA HAKKINA GETİRDİĞİ BAZI YENİLİKLER

Sınai haklar, sanayi, ticaret ve endüstride kullanılmak üzere, fikri çaba sonucu yaratılan ürünler üzerindeki haklardır.

MANEVİ TAZMİNAT VE KUSUR İLİŞKİSİ

Yaşanılan olayla birlikte çekilen acı, üzüntü, elem ve keder sonucu kişinin çektiklerinin telafisi amacıyla hükmedilen tazminata manevi tazminat adı verilir.

GÜNÜMÜZDE SIKÇA KARŞILAŞILAN İNŞAAT FİRMALARININ İFLAS ETMESİNE KARŞI TÜKETİCİLERİ KORUMA YÖNTEMİ - BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI

“Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi” 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 40. maddesinin birinci bendinde tanımlanmıştır.

SPORTİF UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ

Kural olarak zorunlu olmayan tahkim, özel kanun hükümleriyle öngörülen bazı hallerde, uyuşmazlığın çözümü için hakem yoluna başvurulmasını zorunlu hale getirebilir.

FOTOĞRAFI VE SESİ İZİNSİZ KULLANILAN KİŞİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Fotoğrafın ve sesin korunması, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) m.84′de düzenlenmiştir.

İFLAS DIŞI KONKORDATODA KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR VE BORÇLULAR BAKIMINDAN SONUÇLARI İLE KONKORDATONUN MÜŞTEREK BORÇLU VE KEFİLLERE, REHİNLİ MALLAR İLE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE KONU MALLARA ETKİLERİ

Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilme imkanına sahiptir.

İHTİYATİ TEDBİR, İHTİYATİ HACİZ İLE TEDBİR VE İŞTİRAK NAFAKASI KARARLARINA KARŞI İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURU

İhtiyati tedbir karşı kanun yoluna başvuru hakkı HMK ile düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341/1. maddesi uyarınca ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü kararlarına karşı bir itiraz hakkı tanınmıştır.

TAPUDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yeni yılla birlikte tapuda da yeni dönem başladı.

KANAL İSTANBUL PROJESİ ÇED RAPORU VE HUKUKİ SÜREÇ

Çevresel Etki Yönetmeliği’ne tabi projeler ikiye ayrılır.

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇUNU ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASI IŞIĞINDA İNCELEME

Sermaye şirketleri; anonim şirketler (6102 s. TTK m.329 vd), limited şirketler (6102 s. TTK. M.573 vd), sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler (6102 s. TTK. M.565) dir.

BİR GERÇEK VE TÜZEL KİŞİYE VEYA BİR KAMU KURUM VE KURULUŞUNA AİT AYNI VEYA FARKLI İŞKOLUNDA BİRDEN ÇOK İŞYERİNİN BULUNDUĞU İŞYERLERİNDE YETKİ BELGESİ TESPİTİNDE ESAS ALMASI GEREKEN İŞÇİ SAYISI

Tespit yazısına süresi içerisinde itiraz edilmemişse ve ya itiraz reddedilir ise ilgili sendikaya Bakanlık tarafından yetki belgesi verilmektedir.

SPORCU TRANSFER SÖZLEŞMELERİ

Spor, önceden belirlenmiş kurallara göre, bireysel veya takım halinde yapılan, rekabet amaçlı, yarışma ve kişisel eğlence veya mükemmelliğe ulaşmak için yapılan fiziksel aktivitelerdir.