Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İLGİLİ VERİLERİN YARGI BİRİMLERİNCE İŞLENMESİ

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, olarak tanımlanmıştır.

KONUTLARA İLİŞKİN KİRA SÖZLEŞMELERİNDE İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE

Kira sözleşmeleri günlük hayatta en sık yapılan sözleşme türlerindendir. Mahiyetinden dolayı hızlı kurulabilen bir akit olması onu bu özelliğinden ötürü de uyuşmazlık çözümlemede en sık karşılaşılan uyuşmazlıklardan biri yapmaktadır. Ülkemizde özellikle Covid-19 pandemisi sonrasında tahliye davalarında artış görülmektedir.

TEMLİKEN TESCİL DAVALARI

Uygulamada temliken tescil davaları olarak adlandırılan davalar, arsa sahibi ile arasında akdedilen arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi kapsamında yüklenicinin kendine düşen bağımsız bölümleri üçüncü kişiye temlik etmesi, temlik neticesinde üçüncü kişinin yükleniciye düşen ve kendisine temlik edilen bağımsız bölümlerin lehine tescilini talep ettiği davalardır.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARIN KULLANIMINDAN DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK

Toplumu düzenleyen normların toplumdaki teknolojik ilerlemeyle birlikte yetersiz kalması sonucu insanlık tarihi boyunca hukuki ilerleme her daim teknolojik gelişimi takip etmek durumunda kalmıştır. Bu makalenin konusunu da günümüz için yeni bir teknolojik gelişme olan sürücüsüz/otonom kara araçlarının hukuki niteliği ve bu araçların sebep olduğu durumlarda hukuki ve cezai sorumluluk incelenecektir.

ÖDEME HİZMETLERİ İLE ELEKTRONİK PARA YÖNETMELİĞİ VE GETİRDİKLERİ

TCMB, Kanun’a ilişkin ikincil mevzuatlarda hazırlıklarını tamamlamış ve Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yeni Yönetmelik”) ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ (“Yeni Tebliğ”) 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

HUKUK SİSTEMLERİNDE DİJİTAL MİRAS

Miras bir kimsenin ölümü itibariyle varislerine kalan maddi değeri bulunan hakları, borçları ve malları ifade etmektedir. Türk Hukukunda miras kavramının içerisine borçlar ve yükümlülükler, mülkiyet hakları, mirasbırakanın ayni hakları, diğer malvarlığı hakları, taşınır ve taşınmazlara yönelik zilyetlikler dahil edilmektedir.

ALİUD İFA VE ESER SÖZLEŞMELERİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ

“Aliud” kelimesi Latince kökenli bir kelime olup; “Başka” anlamına gelmektedir. Öğreti ve uygulamada yer alan genel kabule göre; teslim borcu doğuran sözleşmeler kapsamında borçlanılan edimden başka bir şeyin teslim edilmesi aliud teslim olarak tanımlanmaktadır.

ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İBRA SIRASINDA OYDAN YOKSUNLUĞU VE TEMSİLCİ SIFATI İLE OY KULLANMASI

Anonim şirketlerin yönetim ve temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve temsil yetkisinden doğan tüm görevlerini şirketin menfaatlerinin dürüstlük kuralı çerçevesinde gözeterek ve tedbir bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek zorundadırlar.

ÇOCUK TESLİMİNE DAİR İLAMLARIN İCRASI

Türk hukukunda çocuk teslimine dair ilamlar, icra daireleri tarafından çocuğun üstün yararı gözetilmek suretiyle yerine getirilmektedir. İcra daireleri tarafından gerçekleştirilen usulde, takip talebi, icra emri, zorla yerine getirme ve yerine getirilmediği takdirde hapis ve tazyik etme aşamaları yer almaktadır.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU İLE İLGİLİ VEDAT ŞORLİ İHLAL KARARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada ifade özgürlüğü İHAM’ın 19/10/2021 tarihli Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ile İlgili Vedat Şorli ihlal kararı çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu sebeple ifade özgürlüğü tüm yönleriyle değil İHAM’ın bu karar ve benzeri kararlarında değindiği başlıklar çerçevesinde ele alınacaktır.

AŞI OLMAK İSTEMEYEN İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESHEDİLEBİLİR Mİ?

Bilindiği üzere Anayasa’nın 17. Maddesinin ikinci fıkrasında, “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz” düzenlemesi mevcuttur.

ANAYASA MAHKEMESİ ÇERÇEVESİNDE İNANCINI AÇIKLAMAMA HAKKI

İnancı açıklamama hakkı İHAS’ta açıkça tanınmış bir hak değildir ve bu nedenle bu hakkın varlığının tanınmasında ve ardından kapsamının belirlenmesinde İHAM’ın içtihadı belirleyici olmuştur.