Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

ULUSLARARASI TAHKİMDE TAHKİM ANLAŞMASININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Bilindiği gibi tahkim taraflar arasındaki uyuşmazlığın ülke mahkemeleri yerine, alternatif bir yol olan hakemler eliyle çözümlenmesine yarayan uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biridir.

İŞÇİNİN DIŞ GÜRÜNÜM VE GİYİM TARZINA DAYANILARAK İŞ AKDİNİN SONA ERDİRİLMESİNİN SINIRLARI

Özellikle iş hayatındaki dış görünüş ve giyim tarzı, başarıyı artırıcı ya da azaltıcı etkiye sahip önemli bir sözsüz iletişim aracıdır. Bu sebeple de bazı işyerlerinde standart giyim kuralları uygulanmaktadır.

TASARIM HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER VE TECAVÜZ HALLERİNDE AÇILABİLECEK HUKUKİ VE CEZAİ DAVALAR

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun, 10 Ocak 2017 tarih ve 29944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretlerin tescil ve korunmasına ilişkin hükümler tek kanun altında toplanmıştır ve kanun hükmünde kararnamelerin hepsi yürürlükten kalkmıştır.

ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİ

Bir anonim şirketin nama ya da emre yazılı hisse senedi çıkartmış olması durumunda bu senetlerin ortağın kişisel borçlarından dolayı haczi mümkün bulunmaktadır.

TAŞINMAZ EDİNİMİ İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASININ USUL VE ESASLARI

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmayan, Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu Cumhurbaşkanı kararı ile vatandaşlık kazanabilirler.

İŞVERENİN E-POSTA ÜZERİNDEN İŞÇİNİN İLETİŞİMİNİ DENETLEMESİ VE 2016/13010 BAŞVURU NOLU VE 17.09.2020 TARİHLİ AYM KARARI ÜZERİNE

İşverenin, işçilerin işyerindeki bilgisayar ve internet kullanımını belirli bir noktaya kadar izlemesinin yönetim hakkı çerçevesinde mümkün olabileceği AİHM, AYM ve Yargıtay’ın kararları dikkate alındığında artık üzerinde tartışılmaya bir konu haline gelmiştir.

E-TİCARETTE AGRESİF SATIŞ YÖNTEMLERİNİN REKABET VE TİCARET MEVZUATI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Kasım ayı sayımızı sizlere sunmakta olduğumuz bu bültenimizde, sizlerle 1961 yılının Philadelphia’sında şükran gününün hemen ertesinde meydana gelen yoğun kalabalık ve trafiğe bağlı olarak yaşanan kaosun ortaya çıkardığı bir hikâyenin günümüzde özellikle 4054 Sayılı Rekabetin korunmasına Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu bağlamında incelenmesini paylaşmak istiyoruz.

KREDİ SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TESİS EDİLEN İPOTEKLERİN TAPU HARCI VE VERGİ MUAFİYETİ

İpotek halen mevcut veya ileride doğması muhtemel olan bir alacağı teminat altına alan bir taşınmaz rehin çeşididir.

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE DEĞER ARTIŞ PAYININ HESAPLANMASI

Türk Medeni Kanunu uyarınca eşlerden birinin diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine ve korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunması değer artış payı olarak adlandırılmaktadır.

DEPREMDE MÜTEAHHİDİN VE İDARENİN SORUMLULUĞU

Kural olarak müteahhitler “gerekli özenin gösterilmemesinden” ve “ruhsata aykırı şekilde bina inşa etmesinden” doğan zararlardan sorumludurlar.

BASIN İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI

Basın sektöründe çalışan gazetecilerin işverenlere karşı korunması Basın İş Hukuku alanına tabi olmaktadır.

ARACI HİZMET SAĞLAYICININ HUKUKİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN OLARAK YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN E. 2017/5834 K. 2018/12148 KARARININ İNCELENMESİ

Aracı hizmet sağlayıcı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlandığı üzere, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişilerdir.