Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ HAKKINDA KANUNİ DÜZENLEME VE GETİRDİKLERİ

Tasarruf finansman şirketleri, banka kredisi yerine kullanılabilecek alternatif bir finans modeli ile insanları faizsiz bir şekilde konut ve araç sahibi yaptıklarını belirterek, genel olarak “faizsiz peşinatsız kredi sistemi” ya da “tasarrufa dayalı faizsiz finansman” olarak adlandırdıkları bu sektörü oluşturan şirketlerdir.

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMELERİNDE MERKEZİN GÖSTERİLME ZORUNLULUĞU AÇIK ADRESİN GÖSTERİLME ZORUNLULUĞU OLARAK MI ANLAŞILIR?

Bilindiği üzere, anonim şirket esas sözleşmesinin TTK. Madde 339 hükmü gereği, yazılı şekilde yapılması, bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü ya da yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır.

MÜFLİSİN İFLASININ AÇILMASIYLA HUKUK DAVALARININ TATİLİNDE İSTİSNAİ HALLER

İcra ve İflas Kanunu madde 194’te, istisnai haller saklı olmak üzere, iflasın açılması akabinde müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk davalarının duracağı ve ancak alacaklıların ikinci toplanmasından on gün sonra devam edeceği düzenlenmiştir.

KİRA AKDİNİN TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ SEBEBİYLE SONA ERMESİ

Son dönemlerdeki kırsal kesimden şehir merkezine yapılan yoğun göç sebebiyle toplumdaki barınma ve geçinme ihtiyacı artmış, bunun sonucunda konut ve çatılı işyerlerine olan talep beklenenin üzerinde artış göstermiştir. Konut ve Çatılı işyerlerine talebin artması ile toplumdaki birçok birey, kiraya veren veya kiracı sıfatı ile çeşitli ihtilaflar yaşamaktadır.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARINA HUKUKİ PENCEREDEN BAKIŞ

Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte hayatımıza her geçen gün yeni uygulamalar ve kavramlar dahil olmaktadır. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik kavramları gelişen teknolojiyle hayatımıza girmiş olan kavramlardır. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerindeki gelişmeler oldukça hızlı olup, birçok ülkedeki hukuk sistemi bu hızlı gelişmeye hazırlıksızdır.

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN REKABET ETMEME HÜKMÜNÜN VEYA İŞ HUKUKUNDAKİ REKABET ETMEME SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİYİ BAĞLAYIP BAĞLAMAMASI HUSUSU

İş Kanunu’nda rekabet etmeme sözleşmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple de iş sözleşmelerinde yer verilen rekabet etmeme sözleşmesine 6098 Sayılı TBK m. 444-447 hükümleri uygulanmaktadır. Rekabet etmeme borcu işçinin işverene karşı olan sadakat borcundan kaynaklanmaktadır.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

17.07.1964 tarihli 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga üçüncü maddesi sigortalı sayılmayanları düzenlemiş ve Kanunun üçüncü maddesinin I/d bendinde, ev hizmetlerinde çalışanların tamamı sigorta kapsamı dışında tutulmuştur.

TÜKETİCİ HUKUKU UYUŞMAZLIKLARI BAKIMINDAN ISLAH MÜESSESESİNE BAŞVURU

Medeni usul hukukunda, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağının iki istisnasından biri ıslah kurumu olup, bir diğeri karşı tarafın açık muvafakatidir.

KİŞİSEL VERİ İHLALLERİ VE İHLAL BİLDİRİMİ

AB Genel Veri Koruma Regülasyonu’nda da (“GDPR”) veri ihlali; “…iletilen, saklanan veya işlenen kişisel verilerin kazara yasadışı yollarla imha edilmesi, kaybı, değiştirilmesi, yetkisiz şekilde açıklanması veya bunlara erişime yol açan bir güvenlik ihlali” olarak tanımlanmıştır.

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ

Öğretide yapılan muvazaa tanımlamalarında muvazaa, irade ile dışa vurulan beyan arasında salt üçüncü kişileri aldatmak amacıyla birden fazla kişi tarafından bilerek ve isteyerek uygunsuzluk hali yaratmak olarak ifade edilmektedir.

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL KARARI İLE DAMGA VERGİSİ KANUNU VE HARÇLAR KANUNU’NDA YER ALAN “ULUSLARARASI İHALE” TANIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK VE KISMİ İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Vergi kanunları genel olarak ekonomik ve sosyal yaşamı düzenlemeyi amaçlamaktadır. Devlet, bu amacı gerçekleştirmek üzere çeşitli vergi yükümlülükleri belirlerken belli ilkeler çerçevesinde hareket etmelidir.

KENDİ İSTEĞİYLE KAYIT SİLDİREN ÖĞRENCİNİN PEŞİN ÖDEDİĞİ EĞİTİM ÜCRETİNDEN KESİNTİ YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? BU İŞLEM TÜKETİCİ KANUNU’NA AYKIRI MIDIR?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 24/1. Maddesinde ise tüketicinin 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden dönme hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir.