Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

ASIL BORÇLU HAKKINDA KONKORDATO DAVASI KAPSAMINDA VERİLEN REHİNLİ MALIN SATIŞININ YAPILAMAYACAĞI KARARI, İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ HAKKINDA DA SONUÇ DOĞURUR

İcra ve İflas Kanunu'nun 285-309. maddeleri arasında düzenlenmiş olan konkordato kurumuna ilişkin yasa tasarısı, 28.02.2018 tarihinde TBMM’de kabul edilip 15.03.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

MARKANIN BEŞ YIL SÜREYLE KULLANILMAMASI NEDENİYLE İPTALİ - 556 SAYILI KHK DÖNEMİNDE ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN HÜKMÜN 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNUNDA YER ALMASI

Anayasanın 35.maddesinin birinci fıkrasında herkesin mülkiyet hakkına sahip olabileceği, ikinci fıkrasında ise bu hakların ancak, kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceği düzenlenmiştir.

BOŞANMA DAVALARINDA BEKLENEN MENFAAT

Beklenen menfaatler, evlilik birliği boşanma ile son bulmayıp devam etse idi tarafların sahip olabileceği, ancak evlilik birliğinin son bulması sebebiyle artık elde edilemeyecek olan menfaatlerdir.

NAKİT PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ GÜMRÜK İDARESİNE BİLDİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANAN PARA CEZALARININ ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMESİ

Anayasa Mahkemesinin hukuka güven ilkesine aykırı bir şekilde verilen kararları, mülkiyet hakkının sınırlandırılması açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Anayasa Mahkemesi’nin içtihatları yardımıyla incelenecektir.

EDİLNİLMİŞ MAL VE KİŞİSEL MAL AYRIMINDA UYGULANAN İLKELER

TMK’da edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde eşlerin katılma alacaklarının oluşumunda emek karşılığı kazançlarının da yer aldığı kabul edilmektedir.

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BU DOĞRULTUDA UYGULANACAK HÜKÜMLER

Doktrinde, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve arsa payı karşılığı yapı sözleşmesi olarak da adlandırılabilmektedir.

GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA KAÇAK YOLLARLA YURDA SOKULMUŞ VEYA EKSİK ÖTV ÖDEMESİ NEDENİYLE HAKKINDA EL KOYMA VE MÜSADERE KARARI VERİLEN KARA ARAÇLARINA AF TEKLİFİ

Son yıllarda lüks segmentteki araçlara olan talebin artmasıyla birlikte bu sektörde de bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladı.

TAZMİNAT HESABINDA ESAS ÜCRETLERİN TESPİTİ

Tazminat hesabının ölçüsü olan kazançlar, kişilerin beden ve beyin gücüyle elde etmekte oldukları veya ileride elde edecekleri kazançlardır.

YAZILI YARGILAMADA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ VE DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ

Bir davanın kazanılması, tarafların hukuki yargılama sonucunda lehlerine hüküm alabilmeleri, haklarını dayandırdıkları iddia ve savunmaları ispat edebilmelerine bağlıdır.

ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞTAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK

Anonim şirketler, gününüz ekonomik dünyasının sürdürülmesi için temel yapı taşı olması ve küçük sermayelerin bir araya getirilerek ana sermaye birikiminin sağlanması açısından çok büyük öneme sahiptir.

YOKSULLUK NAFAKASININ SÜRELİ HALE GELMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Boşanmanın mali sonuçlarından biri olan yoksulluk nafakası, evliliğin sonra ermesi neticesinde kendi geçimini sağlayamayan tarafa diğer şartlar da meydana geldiği takdirde yardımcı bir araç görevini üstlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SORUMLULARININ VERİ SİCİLİNE (VERBİS) KAYIT ZORUNLULUĞU HALLERİ

6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesinde veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.