Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

FESİH YAPILMADAN ARABULUCULUK TUTANAĞINDA FESHE BAĞLI ALACAK KALEMLERİ BAKIMINDAN YAPILAN ANLAŞMA BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİ SORUNU

Bilindiği üzere Türk Hukukuna 2012 yılında dâhil olan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi arabuluculuk, geçen süre zarfında başarılı sonuçlar vermiş ve yaygınlaşmıştır. Nitekim 01.01.2018 tarihi itibariyle, iş hukukundan kaynaklanan bazı uyuşmazlıklarda, dava sürecinden önce arabuluculuğa başvuru zorunlu hale gelmiştir.

SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN KİRA ARTIŞ ORANI UYGULANMADAN KİRA İLİŞKİSİNİN DEVAM ETTİRİLMESİ DURUMUNDA KİRAYA VERENİN ZIMNEN MUVAFAKATİ GEÇERLİ OLUR MU?

Kira sözleşmesi; kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını kiracıya bırakmayı, kıracının da bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği tam iki tarafa borç yükleyen sürekli edimli bir sözleşmedir.

BİRLİKTE VELAYET TÜRK HUKUKUNDA MÜMKÜN MÜDÜR?

Velayet; küçüklerin ve istisnai olarak kısıtlı ergin çocukların bakımını, korunmasını ve çeşitli yönlerden yetiştirilmesini sağlamak amacıyla, ana babanın, çocukların kişiliklerinin ve mallarının korunmasıyla, onların temsili konusunda sahip oldukları hak, yetki ve ödevler olarak tanımlanabilir.

MARKA HUKUKUNDA SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK MAHRUMİYETİ

Hak kaybının hangi suretle gerçekleşeceğini ifade eden kavram “sessiz kalma” dır. Sessiz kalma, bir eylemsizliği ifade eder. Anılan ifadeyi tamamlayan diğer unsur ise hak kaybıdır. “Hak kaybı” sonucuna, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan dürüstlük kuralından ulaşılmaktadır.

KRİPTO VARLIKLARIN CEBRİ İCRA YOLUYLA HACZİ

Kripto varlıklar, parasal değeri olan yüzlerce kod ile yazılmış bir veri bütünü olup hem herhangi bir hükümet veya merkez tarafından denetlenmemekte ve yönetilmemekte olması hem de kolay ve hızlı aktarımları sayesinde kullanım alanı giderek yaygınlaşan sanal varlıklardır.

İŞÇİYE YAPILAN ÇOCUK, ÖLÜM VE EVLİLİK YARDIMLARININ HACZEDİLEBİLİRLİĞİ HUSUSU

Günümüzde artan ekonomik dengesizlikler ve paranın değerini kaybetmesi sebebiyle toplumun omuzlarındaki borçlanma miktarı artmaktayken ödeme gücü ise bir o kadar azalmaktadır. Bu sebeple çoğunlukla borçlu vatandaş borcunu karşılayamamakta bunun sonucu olarak da hukuki yollar ile alacağını karşılamak isteyen alacaklılar tarafından kendilerine icra takibi başlatılabilmektedir.

YENİLENEN KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN KİRA BEDELİNE İLİŞKİN HAKLARI

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda kira sözleşmeleri, üç farklı kısım halinde ele alınmış olup birinci kısımda Kira Sözleşmesine İlişkin ‘’Genel Hükümler’’ (TBK m.299-378), ikinci kısımda ‘’Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları’’ (TBK m.339-356) ve üçüncü kısımda ise ‘’Ürün Kirası’’ (TBK m. 357-378) düzenlenmiştir.

İŞVERENİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARININ BULUNMAMASI NEDENİYLE BELİRSİZ OLDUĞUNU İLERİ SÜRMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

İş Kanunun (1) 11. maddesinde belirli süreli iş sözleşmesi, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi olarak tanımlanmıştır.

REHİNLİ MALIN ALACAKLININ MÜLKİYETİNE GEÇMESİ YASAĞI (LEX COMMISSORIA YASAĞI)

Lex commissoria, temeli Roma Hukukunda atılan ve Türk hukukumuzda da detaylarıyla incelenen ve günümüze kadar etkisini sürdüren bir yasak olarak tanımlanmaktadır. Hukuken lex commissoria yasağı, borç muaccel olmadan önce, borcun vaktinde ifa edilmemesi durumunda rehine konu mal veya malların mülkiyetinin doğrudan doğruya alacaklıya geçmesine dair sözleşme yapılmasının veya sözleşmelere bu tip kayıt konulmasının yasak olması anlamına gelmektedir.

İŞÇİNİN CEP TELEFONU YAZIŞMALARININ İŞVEREN TARAFINDAN İNCELENMESİ SONUCU YAPILAN FESİH GEÇERLİ MİDİR?

Süreli feshin söz konusu olması için ortada bir belirsiz süreli iş sözleşmesi bulunması gerekir. Bu fesih türünde işveren tarafından da işçi tarafından da sözleşmenin sona erdirilmesi için sözleşmenin bitmeden işçinin kıdemine göre belirlenecek süre kadar önceden bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu bildirim süresine uymaksızın iş akdini fesheden taraf iş güvencesinden yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın karşı tarafa ihbar tazminatı ödemelidir.

“SOSYAL MEDYA YASASI” OLARAK BİLİNEN BASIN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Getiren Kanun”), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 13.10.2022 tarihinde kabul edilmiş ve 18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

İPOTEK ALACAKLISININ ADRESİNİN MEÇHUL OLMASI VEYA İPOTEĞİ ÇÖZMEKTEN KAÇINMASI HALİNDE İİK M.153 UYARINCA İPOTEĞİN TERKİNİ USULÜ

İpotek, var olan veya henüz doğmamış olmakla birlikte doğması kesin ya da muhtemel olan herhangi bir alacak için taşınmazın tapu kütüğüne işlenmesi yolu ile alacaklıyı güvence altına alan bir hukuki işlemdir. Başka bir tanımı ise, bir alacağın güvence altına alınması amacı ile taşınmazın bedelinden alacağın tahsiline olanak sağlayan hakka ipotek denir.