Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURULUNDA GÜNDEME BAĞLILIK İLKESİ VE YASAL İSTİSNALARI

Anonim şirketler, iktisadi fonksiyonları gereği ekonomik hayatın vazgeçilmez unsurlarındandır.

BOŞANMA DAVASININ AYRILIK KARARI İLE SONUÇLANMASI

Aile bir toplumun yapısını oluşturan, ilişkilerini belirleyen belirli toplumsal kurumlar vardır.

MESAFELİ SÖZLEŞMELER VE TÜKETİCİLERİN BU SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA KORUNMASI

Teknolojik gelişmelerin inanılmaz bir hız kazandığı günümüzde, geleneksel satış yöntemleri yerlerini yeni yöntemlere bırakmıştır.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

20. yüzyılda yaşanan büyük çaptaki değişim ve gelişmeler kişiye ait verilerin korunması gereksinimi de beraberinde getirmiştir.

SPORDA ŞİDDET VE ELEKTRONİK BİLET UYGULAMASI

Bireylerin kendilerini fiziksel ve ruhsal olarak rahatlatma ve daha iyi hissetme için yaptığı veya izlediği bir aktivite olan spor, endüstriyelleşmeyle birlikte modern toplumda stres altında olan bireylerin stres atma yöntemi haline gelmiştir.

BELİRLİ MEBLAĞI AŞAN HUKUKİ İŞLEMLERİN SENETLE İSPAT KURALI VE İSTİSNALARI

Hem doktrinde hem uygulamada senet, hukuki işlemlerin, ispatında en değerli delil olarak görülmüş, tanığın hem bilinçli hem de bilinçsiz olarak gerçeğe aykırı bir delil ortaya koyabileceği düşünülmüştür.

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA İSTİNABE VE UYGULANMA USULÜ

İstinabe, görülmekte olan bir davada, davaya bakmakla görevli ve yetkili mahkemenin kendi yargı çevresi dışında yapılması gereken bir işlem için yargı çevresi içinde o işlemin yapılacağı mahkemeden hukukî yardım istemesidir.

FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YENİ İSTANBUL YAKLAŞIMI

BDDK tarafından düzenlenen “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” 15.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

HAKSIZ REKABETTE MANEVİ TAZMİNAT

Kişilik hakları hukuka aykırı şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar paranın kendisine ödenmesini isteyebilir ve bu miktar hakim tarafından tespit edilir.

BOŞANMA DAVALARINDA SOSYAL MEDYA DELİLİ

Gelişen teknoloji ile sosyal medyanın hayatımıza etkisi her geçen gün artmaktadır.

TEKNİK İFLASTA YENİLİKLER

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 15.09.2018 tarihli 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

MİRASIN REDDİ VE MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

Doğmuş veya ileride doğması muhtemel mirasçılık hakkından vazgeçmek isteyen mirasbırakanın hangi kurumu tercih etmesi gerektiği, iki kurum arasındaki farklar ön plana çıkarılarak incelenmeye çalışılacaktır.