Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

KLEPTOMANİ HASTALIĞININ CEZA EHLİYETİNE ETKİSİ

Ceza, kanunda suç olarak öngörülmüş olan bir davranışın karşılığındaki yaptırımdır. Cezalar, suçu işleyen kişiye karşı ve bu kişinin tekrar suç işlemesini önlemek (caydırıcılık) amacıyla uygulanmaktadır. Modern hukukta işlenen suçlara yönelik cezaları devlet uygulamaktadır. Ceza, kamu düzenini sağlamak konusunda olmazsa olmaz yaptırımdır. Her kişi işlediği suça karşılık kusuru oranında cezalandırılmalıdır.

TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA GÜVENİLİRLİK

Ülkemizde, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında mevzuatımızda yer bulan kanunlardan bir tanesi de uyum süreci fasıllarından “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” faslı [1] hakkında da uyumun gerçekleşmesi adına 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği ilgili fasılda “Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği” anlayışını benimsemekte olup, 5996 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile ülkemizde de aynı anlayış benimsenmiştir.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVZUATLARI HAKKINDA İNCELEME

Organize Sanayi Bölgeleri (“OSB”), sanayi tesisleri için uygun görülen alanlarda üretimin sürekliliğini sağlamak, kaynak kullanımında tasarruf etmek ve bilim ve teknolojinin kullanılması amacıyla kurulmuştur. OSB’ler, özel hukuk tüzel kişiliğidir.

SÖZLEŞMELERDE TÜRKÇE’NİN KULLANILMA ZORUNLULUĞU

Sözleşme, en az iki kişi arasında karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanlarında bulunulması ile meydana gelen hukuki işlemlerdir. Sözleşmelerin bağlayıcılık kazanması için, tarafların birbirlerine uyan beyanda bulunmaları şarttır. Sözleşmenin oluşabilmesi için taraflar, sözleşmenin esas hususları konusunda anlaşmaya varmalıdırlar. Aksi halde herhangi bir sözleşme kurulamaz.

PUMP AND DUMP ŞEMASI

Öncelikle son zamanlarda çokça Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Komisyonu tarafından adını duyduğumuz “Pump and Dump” kelimesinin Türkçe karşılığı açıklayarak başlayalım; “Pump” kelimesi Türkçe de yükseltmek anlamına gelmekte olup “Dump” ise düşürmek anlamına gelir.

YAPAY ZEKÂ BULUŞLARININ PATENTLENEBİLİRLİĞİ

Patent hukuku, yapay zekâ teknolojisinin fikir üretebilmesinden, eser ortaya çıkarmasından ve nihayetinde hiçbir insan müdahalesi olmaksızın buluş geliştirmesinden etkilenmiş; patent hukukunda sıklıkla kullanılan buluş, buluşçu, buluş basamağı, yenilik gibi kavramların tanımlarının değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN HUKUKİ BOYUTU VE VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE TANINAN İSTİSNALAR

İlk kez 4743 sayılı “Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunla” Türk finans sistemine dahil olan varlık yönetim şirketleri; finans sektörüne yönelik olarak, sorunlu varlıkların çözümlenmesinde, bu varlıkların piyasa koşulları doğrultusunda finansal ürünlere dönüştürülmesi amacıyla kurulan finansal kuruluşlar olarak açıklanabilir.

SERMAYE PİYASASINDA PİYASA BOZUCU EYLEMLER

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun (Bundan sonra kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) ilk maddesinde kanunun amacı sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi olarak belirtilmiştir.

AİLE KONUTU

. Aile kavramı bu madde ile anayasal güvence altına alınmıştır. Aile konutu kavramı ise 01.01.2002 tarihinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuza girmiştir. Aile konutunun vasfı boşanma davası sonuçlanana kadar devam eder. Kanunumuza yeni gelen aile konutu kavramı ile eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri konutlarla ilgili yapılan birtakım tasarruflar eşin rızasına bağlanmıştır.

KENTLEŞME VE GÖÇÜN SUÇ OLGUSUNA ETKİLERİ

Kentleşme, göç ve suç olguları, toplumun sosyal ve ekonomik yapısı ile bireylerin tutum ve davranışlarında değişmelere yol açma etkisine sahip olgulardır. Gelişmekte olan ülkelerin büyük kentlerinde suçlar ve adli vakalar gün geçtikçe artmakta, can ve mal güvenliği azalmakta olduğundan bu olgular tartışılır hale gelmiş; kentleşme ve göçün etkisiyle ortaya çıkan problemlere çözüm üretilmeye çalışılmıştır.

7394 SAYILI KANUN İLE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

7394 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15.04.2022 tarihli 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇUNDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERİN BAŞLANGIÇ ESASLARI

İflas, borçlarını ödeyecek durumda olmayan kişi veya kuruluşların, borçlarından kısmen veya tamamen kurtulma talebinde bulunabilecekleri bir yasal süreçtir. İflas hukukunda temel amaç, bir veya birkaç alacaklının değil; tüm alacaklıların borçlunun malvarlığı üzerinden tatmin edilmesidir. Alacaklının, borçlu aleyhine takip yapıp yapmadığına bakılmaksızın borçlunun haczi kabil malvarlığı, alacaklıların alacaklarına tahsis edilmektedir.