Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN EN AZ SERMAYE TUTARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI 24 KASIM 2023 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

24 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332’nci maddesinin birinci fıkrası ile 580’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin “Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

YARGITAY 11. HD., E. 2023/1091 K. 2023/1119 T. 27.2.2023 TARİHLİ İLAMIYLA DAVA KONUSU MİKTARIN DÖVİZ OLMASI HALİNDE DAVA TARİHİNDEKİ KURUN ESAS ALINARAK KESİNLİK SINIRININ ALTINDA KALDIĞINA HÜKMETMİŞTİR

Yargıtay 11. HD., E. 2023/1091 K. 2023/1119 T. 27.2.2023 tarihli ilama konu dava, 15.000 Euro bedelinde borç için borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir.

YARGITAY 2. HD. 2021/7048 E., 2022/5951 K. SAYILI İLAMIYLA EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA TASFİYESİ HALİNDE, ALACAKLI OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVA AÇABİLECEĞİNE KARAR VERDİ

Karara konu uyuşmazlıkta alacaklı üçüncü kişi konumundaki davacı banka eşlere karşı dava açarak; boşanma nedeniyle davalı kadının, diğer davalı erkekten hak ettiği edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan katılma alacağının, davalı erkekten tahsilini, bu alacağın tahsil edilebilmesini teminen İİK 283/1 maddesi gereği davaya konu menkul ve gayrimenkullerin haciz ve satışına karar verilmesini talep etmiştir.

AYM CEZA İNFAZ KURUMUNDA TUTUKLU OLARAK BULUNAN KİŞİNİN AVUKATI İLE TELEFONDA GÖRÜŞMESİNE İZİN VERİLMEMESİNİN HABERLEŞME HÜRRİYETİNİ İHLAL ETTİĞİ SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMETTİ

Anayasa Mahkemesi’nin 2019/11652 başvuru numaralı, 20.07.2023 karar tarihli kararı 16.11.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Başvuruya konu olay ceza infaz kurumunda avukatı ile telefonda görüşme isteği reddedilen başvurucunun haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yer alan düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır.

AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNDE GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞTİ

14.11.2023 tarihinde Resmî Gazete'de "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)" yayımlanmıştır.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İlgili Yönetmeliğin 13. maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmiş olup, gerçek veya tüzel kişilerin ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlarında belirli hususlara uymaları gerekmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI KURULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı faaliyet gösterecek olan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmî Gazete‘de yayımlandı.

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 12.10.2023 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yayımlanan bu yönetmelikle birlikte Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Olan Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

6 Temmuz 2023 tarih ve 32240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) ile birtakım değişiklikler öngörülmüştür.

AYM 08/06/2023 TARİHLİ VE 2019/17969 BAŞVURU NUMARALI İLAMIYLA HATALI OLARAK BELİRSİZ ALACAK DAVASI BİÇİMİNDE AÇILAN İŞÇİLİK ALACAK DAVALARININ GENEL EDA DAVASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi tarafından 2019/17969 numaralı “Faysal Çiftçi ve Diğerleri” başvurusu 08.06.2023 tarihinde sonuçlandırılarak 06.10.2023 tarihli 32331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

AYM GENEL KURULU 2023/131 E., 2023/160 K. 28.09.2023 TARİHLİ KARARIYLA 7456 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN ANAYASA’YA UYGUN OLDUĞUNA VE İPTAL İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERDİ

Yüksek Mahkeme, Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.