Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

7394 SAYILI KANUN İLE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

7394 SAYILI KANUN İLE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

7394 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15.04.2022 tarihli 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

7394 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun bazı maddelerinde düzenlemeler yapılmış olup bu düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

 

Şöyle ki;

 

1-    Vergi kaçakçılığı suçlarının düzenlendiği 359. maddedeki cezalar artırılmış olup aşağıda yer alan fiillerin cezasının üst sınırı üç yıldan beş yıla çıkarılmıştır.

 

 a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,

Hakkında (Değişik ibare: 5904 - 16.6.2009 / m.23 / Yürürlük / m.40) “on sekiz aydan” (Değişik ibare: 7394 - 8.4.2022 / m.4) “beş” yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.

2- Aşağıda yer verilen fiillerin cezalarına ilişkin üst sınırlar da beş yıldan sekiz yıla çıkarılmıştır.

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan (Değişik ibare: 7394 - 8.4.2022 / m.4) “sekiz” yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.

c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan (Değişik ibare: 7394 - 8.4.2022 / m.4) “sekiz” yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ç) (Ek : 7318 - 29.4.2021 / m.4) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın Önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan (Değişik ibare: 7394 - 8.4.2022 / m.4) “sekiz” yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

3-Ayrıca VUK m.359’un devamına eklenen aşağıdaki fıkralar ile etkin pişmanlığa ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre bu maddede yer alan fiilleri gerçekleştirenlerin tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının

ü  soruşturma evresinde ödenmesi durumunda verilecek cezanın yarı oranında,

ü  kovuşturma aşamasında Yerel Mahkeme tarafından hüküm verilinceye kadar ödenmesi durumunda ödenmesi durumunda 1/3 oranında,

indirileceği hükmüne yer verilmiştir.

ü     Yine maddenin devamında tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen bir cezanın bulunmadığı durumlarda da verilecek cezanın yarı oranında indirileceği hükmü eklenmiştir.

 ANCAK maddenin devamında bu yeni düzenlemeler gereği ceza indiriminden faydalanabilmek için;

ü  Vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi gerektiği yönünde bir şarta yer verilmiştir.

Maddenin devamında ise bu maddede düzenlenen suçların birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde TCK m. 43 – zincirleme suç hükümlerinin uygulanacağı düzenlemesi getirilmiştir.

Madde düzenlemeleri şu şekildedir;

(Ek fıkra: 7394 - 8.4.2022 / m.4) Bu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.

(Ek fıkra: 7394 - 8.4.2022 / m.4) Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(Ek fıkra: 7394 - 8.4.2022 / m.4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.

(Ek fıkra: 7394 - 8.4.2022 / m.4) Bu maddede düzenlenen suçların birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanunu’nun 43’üncü maddesi uygulanır.

4-7394 sayılı Kanun ile ayrıca 213 sayılı VUK’a GEÇİCİ 34. Madde eklenmiş olup bu maddede yukarıda yer verilen etkin pişmanlık hükümlerinin devam eden ya da infaz aşamasındaki dava dosyalarında nasıl uygulanacağı düzenlenmiştir. Buna göre;

ü  Haklarında hüküm verilmiş olup da dosya infaz aşamasında olanlar yani KESİNLEŞMİŞ OLAN KARARLARDA,

359. Maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammını, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Hazineye ödedikleri takdirde 359 uncu maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla soruşturma evresi için yapılan etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanabileceği düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre ödemenin en geç 15.04.2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Yine yukarıda olduğu gibi bu fıkrada belirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.

ü  Geçici maddenin devamında birinci fıkra hükümlerinin bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinde soruşturma ve kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında da uygulanacağı belirtilmekte olup bu ihtimalde ödemenin en geç Yerel Mahkeme tarafından hüküm verilinceye kadar yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

ü  Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih itibariyle temyiz veya istinaf incelemesinde bulunan dosyalar hakkında da lehe değerlendirme yapılması gereken dosyalar hakkında BOZMA KARARI verileceği belirtilmiş olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyaların da gelişlerindeki usule uygun olarak ilk derece mahkemelerine gönderileceği düzenlenmiştir.

 

ü  Son olarak ise, 359 uncu maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan düzenlemelerde yer alan zincirleme suça ilişkin koşulların belirlenmesinin duruşma açılmak suretiyle yapılacağı belirtilmiştir.

  

Sonuç olarak yapılan düzenleme ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesinde düzenlenen suçlara ilişkin cezaların üst sınırı artırılırken aynı zamanda bu fiillere yönelik etkin pişmanlık düzenlemesi getirilmiştir.

 

Ayrıca Kanun’a eklenen geçici madde ile 359. maddeye eklenen etkin pişmanlığa ilişkin düzenlemelerin de hem devam eden soruşturma aşaması, kovuşturma aşaması, istinaf ve temyiz kanun yolu incelemelerinde bulunan dosyalarda, hem de kesinleşmiş ve infaz aşamasında olan dosyalara da uygulanma imkânı getirilmiştir.

 

 Av. Selin Kurt Erdem

MAKALEYİ PAYLAŞIN
MAKALEYİ YAZDIRIN