Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10.03.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE TÜRK TİCARET KANUNU'NDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER NELERDİR?

03.02.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 22. maddesi uyarınca imza beyannamelerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesinde değişiklik yapılmıştır.

YARGITAY 12. HD İİK KAPSAMINDAKİ MAL BEYANINDA BULUNMA YÜKÜMLÜĞÜNÜN GERÇEK KİŞİ TACİRLERE YÖNELİK BİR YÜKÜMLÜLÜK OLDUĞUNA VE TİCARET ŞİRKETLERİNİ KAPSAMADIĞINA KARAR VERMİŞTİR

“İİK’nun 44 ncü maddesindeki mal beyanında bulunma yükümlülüğünün gerçek kişi tacirlere yönelik bir yükümlülük olduğu ve ticaret şirketlerini kapsamadığı” yönünde hüküm tesis etmiştir.

YARGITAY'DAN TÜKETİCİLERE KONUT SATIŞINDA BULUNAN SATICILARIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN EMSAL KARAR

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2020/11215 E., 2020/6844 K., 23.11.2020 tarihli kararında, konut satışında bulunan satıcının ilan ve reklamlarda, broşür ve kataloglarda vaat ettiği hususlar yönünden de alıcı tüketiciye karşı sorumlu olduğuna karar vermiştir.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NDAN SES KAYDI KARARI

Başvuruyu inceleyen Kurul, öncelikli olarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 4. Maddesine atıf yaparak işlenen verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması gerektiğine değinmiştir.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Tebliğe göre tahakkuk eden verginin ilk taksitinin şubat ayında ödenmesi gerekirken ikinci taksitin en geç ağustos ayına kadar ödenmesi gerekecek.

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUNUN TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin 7262 sayılı Kanun 31/12/2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

ANAYASA MAHKEMESİ, HÜKME ESAS ALINAN BİLGİ VE BELGELERİN TEBLİĞ EDİLMEMESİNİ SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİNE AYKIRI OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Somut olayı değerlendiren Anayasa Mahkemesi, başvurucuya etkili ve yeterli şekilde yorum ve itirazda bulunulması imkânı verilmediğinden adil yargılamanın gerçekleşememesi sebebiyle hak ihlali kararı vermiştir.

İSTİNAF MAHKEMESİ'NDEN DİJİTAL MİRAS KARARI

Muris eşinin, “Apple icloud” hesabının terekesinde aktif olarak kabul edilmesi gerektiği iddiasıyla hesaba erişim talep eden davacının talebine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi emsal karar verdi.

AHLAKİ DURUM GEREKÇE GÖSTERİLEREK İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİNİN ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKININ İHLALİNE KARAR VERİLDİ

Anayasa Mahkemesi, özel bir şirket bünyesinde çalışan başvurucunun ahlaki durumunun gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin olan 2017/14907 numaralı başvuruda hak ihlali kararı verdi.

TAŞINMAZ TİCARETİ İLE İLGİLİ FİRMALARA YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” 5 Haziran 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

YÜKSEK LİSANS TEZİNİN ŞAİBELİ OLMASI NEDENİYLE CEZA SORUŞTURMASI VE SUÇA KONU TEZİ BAŞARILI SAYANLAR HAKKINDA REKTÖRLÜKÇE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Danıştay 1. Dairesi ise yüksek lisans tezinin şaibeli bir şekilde hazırlanmasının TCK’nın 257. maddesi gereğince ceza soruşturmasına konu olacağına, şüpheli (yüksek lisans öğrencisi) hakkında kamu davası açılabileceğine hükmetmiştir.