Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

TEHDİT SUÇU 'ELİMDEKİ KÖPEĞİ BIRAKIR SİZİ ISIRTTIRIRIM' SÖZÜYLE OLUŞTU

TEHDİT SUÇU 'ELİMDEKİ KÖPEĞİ BIRAKIR SİZİ ISIRTTIRIRIM' SÖZÜYLE OLUŞTU

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2020/25432 E., 2022/18406 K. sayılı kararında;

“Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın alkollü bir şekilde aracıyla seyir halinde iken müştekilerin aracına çarpması sonucu kazaya sebebiyet verdiği ve yanında kurt köpeği olduğu halde müştekilere yönelik “elimdeki köpeği bırakır sizi ısırttırırım, benim arabamı yaptıracaksınız” dediğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin TCK’nın 106/2-a. madde ve fıkrası kapsamında kaldığı gözetilmeden, hatalı değerlendirmeyle aynı Kanunun 106/1-1.madde ve fıkrası uyarınca hüküm kurulması,

2- Kabule göre de;

17/10/2019 gün ve 7188 sayılı Kanun'un 24. maddesiyle değişik CMK'nın 251. maddesinde Basit Yargılama Usulü düzenlenmiş olup, bu düzenlemenin uygulanmasıyla ilgili olarak, CMK'ya 7188 sayılı Kanunla eklenen geçici 5. maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “hükme bağlanmış” ibaresinin Anayasa Mahkemesi’nin 14/01/2021 tarihli ve 2020/81 esas, 2021/4 sayılı kararıyla "basit yargılama usulü" yönünden Anayasa'nın 38. maddesine aykırı görülerek iptaline karar verilmesi karşısında, temyiz incelemesi yapılan ve CMK'nın 251/1. maddesi kapsamına giren suçlar yönünden; Anayasa'nın 38. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 7 ve 5271 sayılı CMK'nın 251 vd. maddeleri gereğince yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,

Kanuna aykırı ve sanık ...’nın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesi uyarınca cezayı aleyhe değiştirme yasağının gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 28/09/2022 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.”

ifadelerini kullanarak somut olayda köpeği bir silah olarak nitelendirmiş ve “elimdeki köpeği bırakır sizi ısıttırırım” ifadesinin 106/2-a’da yer alan tehdidin silahla gerçekleştirildiğine kanaat getirmiştir.

Kaynak: Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2020/25432 E., 2022/18406 K. sayılı kararı

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN