Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7420 SAYILI KANUN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7420 SAYILI KANUN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

1.     09.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7420 Sayılı Kanun (‘’Kanun’’) ile;

2.     Değişiklik Getiren Kanunun 1. Maddesiyle, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasının, son tedarik şirketine satılması durumundaki muafiyet şartlarından olan üretim tesisi kurulu gücünün azami 25 kW olması koşulu 50 kW olarak değiştirilmiştir.

3.     Değişiklik Getiren Kanunun 2. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/1-8 maddesi değiştirilmiş; işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen hallerde çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı istisna kapsamında alınmıştır. Bu düzenleme ile, işverence yemek verilmeyen durumlarda istisna kapsamında verilen yemek kartları uygulaması genişletilmiştir. Bu kapsamda, yemek bedelinin nakden ödenebilmesi imkanının önü açılarak yemek kartı şirketi kullanma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

4.     Ayrıca, Değişiklik Getiren Kanunun 2. Maddesiyle 193 sayılı Kanunun 23. Maddesine eklenen fıkra ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri istisna kapsamına alınmıştır.

5.     Değişiklik Getiren Kanunun 3. Maddesiyle 193 sayılı kanunun geçici 82. Maddesinde düzenlenen ve bireysel katılım yatırımcılarına tanınan istisnanın süresi 31.1.2027 tarihine kadar uzatılmış ve kullanılabilecek istisnanın üst sınırı 2.500.000-TL’ye çıkarılmıştır.

6.     Kanunun Geçici 1. Maddesi ile, işverenlerce, çalışanların 1.000-TL’ye kadar elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerinin ödenmesi amacıyla sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir.

7.     Kanunun 22. maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na sermaye azaltımında, sermaye unsurlarına ve sermaye unsurlarının sermayeye eklenmesinden sermaye azaltımı yapıldığı tarihe kadar geçen zamana bağlı olarak yeni bir vergileme öngörülmüştür.

8.     Değişiklik Getiren Kanunun 14. maddesiyle;

Covid-19 sebebiyle gerçekleştirilen kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler ile nakdi ücret desteği ödemelerinde Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenmeyeceği,

Covid-19 sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan tüm fazla ödemelerin terkin kapsamına alınması ve tahsil edilenlerin ise iade veya mahsup kapsamına alınmayacağı,

İş Kanunu’nun 25/II (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan sebeplerle işveren tarafından fesih) bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işçi çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinin terkin kapsamı dışında tutulacağı,

Ceza soruşturması veya kovuşturması neticesinde KYOK veya beraat kararı verilenler hakkında terkin hükümlerinin uygulanacağı,

hüküm altına alınmıştır.


Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221109-10.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN