Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ

İstanbul Tahkim Merkezi (İTM) Genel Kurulu, Divan Başkanı olarak seçilen Dr. Vahdettin Ertaş'ın başkanlığında TOBB Hizmet Binasında toplandı. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi yapıldı.

BAZI İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASI ZORUNLUĞU GETİRİLDİ

20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 454 Sıra Nolu Vergi Usul Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamında 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirildi.

BURSA'DA TAHKİM MERKEZİ KURULDU

BTSO öncülüğünde Oda Merkez Binası'nda faaliyete başlayan Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin açılış toplantısına, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Bursa Başsavcı Vekili Sinan Sezer ve adli yargı mensupları katıldı.

TÜRKİYE'NİN NÜKLEER ENERJİ KARNESİ DÖKÜLÜYOR

Hürriyet, hükümetin "devletin güvenliğini" gerekçe gösterip mahkemeden bile gizlediği, Akkuyu nükleer santraline ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın(UAEA) hazırladığı raporu ele geçirdi.

ELEKTRONİK DEFTER TUTMA VE ELEKTRONİK FATURA (E-FATURA) UYGULAMASINA DÂHİL OLMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 454 Sıra Nolu Vergi Usul Genel Tebliği ile 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere de elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNDE ÖZKAYNAK TANIMINA "GENEL KARŞILIKLARIN KULLANDIRILAN KREDİLER TOPLAMININ ONBİNDE YÜZYİRMİBEŞİNE KADAR OLAN KISMI" DA DAHİL EDİLDİ

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinde Özkaynak tanımına "genel karşılıkların kullandırılan krediler toplamının onbinde yüzyirmibeşine kadar olan kısmı" da dahil edildi.

HİZMET SEKTÖRÜNE TURQUALITY DOPİNGİ

Hizmet Sektörüne Turquality Dopingi

NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI, SAKLANMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN USÛL VE ESASLARI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

Bu Yönetmeliğin amacı, noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına, saklanmasına, paylaşılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

YARGITAY: BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE SONA ERMESİNDE KIDEM TAZMİNATI HAKKI DOĞMAZ

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü.

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

YARGITAY SOYBAĞININ REDDİ VE BABALIK GİBİ KONULAR İSE, KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP, BU TÜR DAVALARDA SADECE KARŞI TARAFIN KABULÜNE DAYANILARAK İSTEĞE UYGUN KARAR VERİLEMEYECEKTİR.

18. Hukuk Dairesi 2014/19328 E., 2015/7578 K., 05.05.2015 T. Davacı Hayel Hacı Muhammed île davalı Hamit Soner Muhammed vd. arasındaki davada Gaziantep 1. Aile Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 07.01.2014 günlü ve 2013/949-2014/6 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımın 03.11.2014 gün ve Hukuk-2014/339495 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü.