Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

HUKUK BÜROMUZUN KURUCU ORTAĞI AV. DR. ÖZGÜN ÖZTUNÇ’UN "MARKA BOYKOTLARI HAKKINDA HUKUKSAL DÜZENLEMELER" BAŞLIKLI SÖYLEŞİSİ “THE BRAND AGE” DERGİSİNİN 82. SAYISINDA YAYIMLANDI

Hukuk büromuzun kurucu ortağı Av. Dr. Özgün Öztunç’un “Marka Boykotları Hakkında Hukuksal Düzenlemeler" Başlıklı Söyleşisi “The Brand Age” Dergisinin 82. Sayısında Yayımlandı.

ELEKTRONİK TİCARET FAALİYETLERİNİN İZLENMESİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BELLİ VERGİ MÜKELLEF GRUPLARINA SÜREKLİ BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİNE YÖNELİK TEBLİĞ TASLAĞI HAZIRLANMIŞTIR

Elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında belli vergi mükellef gruplarına sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmesine yönelik tebliğ taslağı hazırlanmıştır.

TÜYİD - MKK İŞBİRLİĞİYLE BORSA TRENDLERİ RAPORU XII YAYIMLANDI / BIST TRENDS REPORT XII

TÜYİD - MKK isbirligiyle Borsa Trendleri Raporu XII Yayımlandı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ

İstanbul Tahkim Merkezi (İTM) Genel Kurulu, Divan Başkanı olarak seçilen Dr. Vahdettin Ertaş'ın başkanlığında TOBB Hizmet Binasında toplandı. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi yapıldı.

BAZI İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASI ZORUNLUĞU GETİRİLDİ

20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 454 Sıra Nolu Vergi Usul Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamında 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirildi.

BURSA'DA TAHKİM MERKEZİ KURULDU

BTSO öncülüğünde Oda Merkez Binası'nda faaliyete başlayan Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin açılış toplantısına, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Bursa Başsavcı Vekili Sinan Sezer ve adli yargı mensupları katıldı.

TÜRKİYE'NİN NÜKLEER ENERJİ KARNESİ DÖKÜLÜYOR

Hürriyet, hükümetin "devletin güvenliğini" gerekçe gösterip mahkemeden bile gizlediği, Akkuyu nükleer santraline ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın(UAEA) hazırladığı raporu ele geçirdi.

ELEKTRONİK DEFTER TUTMA VE ELEKTRONİK FATURA (E-FATURA) UYGULAMASINA DÂHİL OLMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 454 Sıra Nolu Vergi Usul Genel Tebliği ile 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere de elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNDE ÖZKAYNAK TANIMINA "GENEL KARŞILIKLARIN KULLANDIRILAN KREDİLER TOPLAMININ ONBİNDE YÜZYİRMİBEŞİNE KADAR OLAN KISMI" DA DAHİL EDİLDİ

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinde Özkaynak tanımına "genel karşılıkların kullandırılan krediler toplamının onbinde yüzyirmibeşine kadar olan kısmı" da dahil edildi.

HİZMET SEKTÖRÜNE TURQUALITY DOPİNGİ

Hizmet Sektörüne Turquality Dopingi

NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI, SAKLANMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN USÛL VE ESASLARI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

Bu Yönetmeliğin amacı, noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına, saklanmasına, paylaşılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

YARGITAY: BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE SONA ERMESİNDE KIDEM TAZMİNATI HAKKI DOĞMAZ

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü.