Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELER TEBLİĞİ 02.01.2023 TARİHLİ 32061 SAYILI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELER TEBLİĞİ 02.01.2023 TARİHLİ 32061 SAYILI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Tebliğ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun “F) Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları” başlıklı 1530. Maddesini ilgilendirmektedir. Hüküm, üreticileri, KOBİ'leri ve fatura ya da eşdeğer ödeme talepleri karşılığı hizmet veren ticari işletmeler ile kişileri, şartları dayatma konumları güçlü ticari işletmeler, özellikle market, süper market, hiper market gibi alışveriş merkezleri karşısında korumaktadır. Birçok büyük ve güçlü ticari işletme geç ödemeyi bir finansman aracı olarak kullanmaktadır. Ancak bu araç marketlere, süper marketlere, hiper marketlere ve benzeri güçlü ticari işletmelere mal ve hizmet verenleri çok güç durumda bırakmakta, finansal durumlarını sarsmakta, hatta iflasa da sürüklemektedir. Hüküm bu kötü uygulamanın önüne geçmek için öngörülmüştür.

İlgili hükme göre,

"Ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde, alacaklı, kanundan veya sözleşmeden doğan tedarik borcunu yerine getirmiş olmasına rağmen, borçlu, gecikmeden sorumlu tutulamayacağı hâller hariç, sözleşmede öngörülmüş bulunan tarihte veya belirtilen ödeme süresinde borcunu ödemezse, ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer.

Mütemerrit borçlunun alacaklısı sözleşmede öngörülen tarihten ya da ödeme süresinin sonunu takip eden günden itibaren, şart edilmemiş olsa bile faize hak kazanır.”

Bu madde hükümleri uyarınca alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her yıl ocak ayında ilan eder. Faiz oranı, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda öngörülen ticari işlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az yüzde sekiz fazla olmalıdır. Buna göre, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun açık yetkilendirmesi ile, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,

- Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yüzde 11,25

- Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari gider tutarı 800,00 TL

olarak belirlenmiştir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230102-3.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN