Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI 7464 SAYILI KANUN İLE İZNE TABİ KILINDI

7464 Sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun"), 02.11.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Son zamanlarda Airbnb, Booking.com gibi platformlar üzerinden ikincil konutların turistik amaçla kiralanmasının sektör haline gelmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ("Bakanlık") ortak bir mevzuatın oluşturulması ihtiyacı duymuştur.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 13 ARALIK 2023 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmî Gazete’de yayımlanan işbu tebliğin amacı; 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasının uygulamasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ’NİN 2021/40 ESAS SAYILI VE 01.06.2023 TARİHLİ KARAR İLE BANKANIN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA HER DURUMDA GİDİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN KARAR VERİLMİŞTİR

Söz konusu olayda davacı şirketin davalı banka nezdindeki hesabından bilgisi ve onayı dışında 736.712,05 TL’sinin başka şahısların banka hesabına aktarılması sebebiyle dava açılmıştır. Davacı şirketin muhasebe departmanında çalışan kişi tarafından düzenlenen sahte imzalı faks talimatları ile bu paranın aktarıldığı ortaya çıkmıştır.

ANAYASA MAHKEMESİ, EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE ALDATILDIĞINI İLERİ SÜREN EŞİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ REDDEDİLMESİNİN AİLE HAYATINA SAYGI HAKKINI İHLAL ETMEDİĞİ SONUCUNA ULAŞMIŞTIR

Anayasa Mahkemesi 2020/3519 başvuru numaralı, 25.10.2023 karar tarihli kararı 14.12.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Başvuruya konu olay, evlilik birliği içinde aldatıldığını ileri süren eşin üçüncü kişiye karşı manevi tazminat davasının reddedilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkindir.

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN EN AZ SERMAYE TUTARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI 24 KASIM 2023 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

24 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332’nci maddesinin birinci fıkrası ile 580’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin “Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

YARGITAY 11. HD., E. 2023/1091 K. 2023/1119 T. 27.2.2023 TARİHLİ İLAMIYLA DAVA KONUSU MİKTARIN DÖVİZ OLMASI HALİNDE DAVA TARİHİNDEKİ KURUN ESAS ALINARAK KESİNLİK SINIRININ ALTINDA KALDIĞINA HÜKMETMİŞTİR

Yargıtay 11. HD., E. 2023/1091 K. 2023/1119 T. 27.2.2023 tarihli ilama konu dava, 15.000 Euro bedelinde borç için borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir.

YARGITAY 2. HD. 2021/7048 E., 2022/5951 K. SAYILI İLAMIYLA EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA TASFİYESİ HALİNDE, ALACAKLI OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVA AÇABİLECEĞİNE KARAR VERDİ

Karara konu uyuşmazlıkta alacaklı üçüncü kişi konumundaki davacı banka eşlere karşı dava açarak; boşanma nedeniyle davalı kadının, diğer davalı erkekten hak ettiği edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan katılma alacağının, davalı erkekten tahsilini, bu alacağın tahsil edilebilmesini teminen İİK 283/1 maddesi gereği davaya konu menkul ve gayrimenkullerin haciz ve satışına karar verilmesini talep etmiştir.

AYM CEZA İNFAZ KURUMUNDA TUTUKLU OLARAK BULUNAN KİŞİNİN AVUKATI İLE TELEFONDA GÖRÜŞMESİNE İZİN VERİLMEMESİNİN HABERLEŞME HÜRRİYETİNİ İHLAL ETTİĞİ SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMETTİ

Anayasa Mahkemesi’nin 2019/11652 başvuru numaralı, 20.07.2023 karar tarihli kararı 16.11.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Başvuruya konu olay ceza infaz kurumunda avukatı ile telefonda görüşme isteği reddedilen başvurucunun haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yer alan düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır.

AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNDE GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞTİ

14.11.2023 tarihinde Resmî Gazete'de "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)" yayımlanmıştır.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İlgili Yönetmeliğin 13. maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmiş olup, gerçek veya tüzel kişilerin ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlarında belirli hususlara uymaları gerekmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI KURULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı faaliyet gösterecek olan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmî Gazete‘de yayımlandı.