Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

YARGITAY TMSF’YE İNTİKAL ETMİŞ ALACAK TAKİPLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ HAKKINDA KARARINI VERDİ

Bilindiği üzere 6102 sayılı TTK'nun 778. Maddesinin göndermesiyle aynı Kanun'un 749. maddesi gereğince, bonolar açısından keşideciye karşı başlatılacak takiplerde zamanaşımı süresi vadeden itibaren 3 yıldır.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66) YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığının ‘’Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Tebliğ No: 2022-32/66)’’, 31814 sayılı, 19.04.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Teknolojini gelişmesi, dünyadaki petrol fiyatlarındaki artış ve doğanın korunması yönünde fosil yakıt kullanımının azaltılmasını savunan sivil toplum örgütlerinin toplumda yarattığı algı sonucu devletler alternatif yöntemlere uyum sağlamaya başladı. Ülkemizde de son olarak 02 Nisan 2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete'de Şarj Hizmeti Yönetmeliği yayımlandı.

YARGITAY SÜRÜCÜ BELGESİNİN SINIFI BELİRTİLMEDEN GERİ ALINMASININ KANUNA AYKIRI OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2020/3255 E., 2021/9153 K. Sayılı kararıyla sanığın belgelerin incelendiğinde aynı belge numarası adı altında B ve A2 sürücü belgesinin bulunduğu, yargılamaya konu somut olayda kazayı idaresindeki otomobil ile yaptığı dolayısı ile sanığın somut olaya konu taksirle öldürme suçu sebebiyle A2 sınıfı sürücü belgesinin geri alınamayacağı gözetilmeden, sanığa ait sürücü belgesinin sınıfı belirtilmeden geri alınmasına karar verilmesinin kanuna aykırı olduğuna karar verdi.

GURURLUYUZ! / A PROUD MOMENT FOR US!🎉

Özgün Hukuk olarak haklı bir gurur yaşıyoruz!

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ’NİN HAKARET SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI - GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU HAKKINDAKİ KARARI

24.05.2021 tarihli kararıyla, sanığın, kolluk görevlisine söylediği iddiası olan adam değilsin ifadesinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkûmiyet kararı verilmesinin kanuna aykırı olduğunu vurgulamıştır.

HACİZLİ TAŞINIRLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılacak açık artırma suretiyle satış işlemlerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yürütülmesine ilişkin esaslar, 08.03.2022 tarihli 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik” ile belirlendi.

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN (KOBİ) TANIMI DEĞİŞTİ

Resmî Gazete’nin 31782 sayılı ve 18.03.2022 tarihinde yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri, Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklikle KOBİ’lerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi.

ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN YENİ DETAYLAR BELİRLENDİ: AGİ KALDIRILDI

Yapılan düzenlemeye göre, 2022 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı olan 5 bin 4 liradan sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretliye net 4 bin 253,40 lira ödenecek.

MERKEZ BANKASI DENETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Önceki yönetmelikte bulunan, "Denetim Genel Müdürü, bankada denetim elemanı olarak en az yedi yıl görev yapmış olmaya ilaveten genel müdürlük dışında en az üç yıl yöneticilik yapmış bulunanlar arasından, bankanın ilgili düzenlemelerine göre atanır" ibaresi yeni yönetmelikte yer almadı.

AYM'DEN 'GİZLİ TANIK' KARARI

Anayasa Mahkemesi (AYM), delile ve sanığın denetimine imkân tanınmadan salt soyut gizli tanık beyanları ile tutuklama kararı verilmesinin hukuki olmayacağına hükmetti.

ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, 01 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.