Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

HİZMET SEKTÖRÜNE TURQUALITY DOPİNGİ

Hizmet Sektörüne Turquality Dopingi

NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI, SAKLANMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN USÛL VE ESASLARI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

Bu Yönetmeliğin amacı, noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına, saklanmasına, paylaşılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

YARGITAY: BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE SONA ERMESİNDE KIDEM TAZMİNATI HAKKI DOĞMAZ

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü.

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

YARGITAY SOYBAĞININ REDDİ VE BABALIK GİBİ KONULAR İSE, KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP, BU TÜR DAVALARDA SADECE KARŞI TARAFIN KABULÜNE DAYANILARAK İSTEĞE UYGUN KARAR VERİLEMEYECEKTİR.

18. Hukuk Dairesi 2014/19328 E., 2015/7578 K., 05.05.2015 T. Davacı Hayel Hacı Muhammed île davalı Hamit Soner Muhammed vd. arasındaki davada Gaziantep 1. Aile Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 07.01.2014 günlü ve 2013/949-2014/6 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımın 03.11.2014 gün ve Hukuk-2014/339495 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü.