Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN 01.01.2023 – 30.06.2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN 01.01.2023 – 30.06.2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ

13/1/2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12/1/2023 tarihli ve 7431 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 7’nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 43- 4688 sayılı Kanuna göre düzenlenen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci maddeleri uyarınca 1/1/2023-30/6/2023 dönemine ilişkin katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırına uygulanacak artış oranı %30 olarak uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu madde kapsamında katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını, ücret tavanlarını ve ortalama ücret toplamı üst sınırını söz konusu artış oranına uygun olarak belirler ve duyurur.”

Bu kapsamda 12/1/2023 tarihli ve 7431 sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 43’üncü madde uyarınca 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırı ile diğer hususların belirlemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge” hazırlanıp duyurulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı 13.01.2023 tarihli ve 27998389-010.06.02-1843378 sayılı Genelge’nin 1/c maddesine göre:

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,433684), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (6,787992), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,137535) olarak belirlenmiştir.”

13.01.2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389-010.06.02-1843378 sayılı Mali ve Sosyal Haklar ile ilgili Genelge’nin ilgili maddesi ile memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere belirlenen katsayılar, 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiş olup ilgili genelge ile daha eski 5/1/2023 tarihli ve 1818123 sayılı Bakanlık Genelgesi de yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda Güncellenen katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01 Ocak 2023 ile 30 Haziran 2023 dönemi arasında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 19.982,83 TL'dir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230113.pdf

             https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2023/01/2023-Yili-Ocak-Ayina-Ait-Mali-ve-Sosyal-Haklara-Iliskin-Genelge-Sira-No-4.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN