Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

EMLAK VERGİSİNDE FAHİŞ ARTIŞ TORBA KANUN DÜZENLEMES

EMLAK VERGİSİNDE FAHİŞ ARTIŞ TORBA KANUN DÜZENLEMES

Emlak Vergisi matrahı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit olunan vergi değeri oluşturmaktadır. Vergi değeri ise arsa ve araziler için Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49. maddesi uyarınca asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlere göre Takdir Komisyonları tarafından takdir olunan bedel olup, 4 yılda bir takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri üzerinden hesaplanmaktadır.

2017 yılı, bina, arsa ve araziler için 2018 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıl olup, Maliye Bakanlığı 08.03.2017 tarih ve 2017/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi ile bu dönemde geçerli olacak esasları açıklamıştı.

Konut ve arazi sahibi olan 26 milyon mükellefin ödeyeceği emlak vergisinin matrahını belirleyen değerleme sonuçları takdir komisyonları tarafından haziran ayı içinde ticaret ve sanayi odaları ile muhtarlıklarda askıya çıkarılmış ancak 2018-2021 dönemlerini kapsayacak bu matrahlar, bazı bölgelerde yüzde 400'e varan fahiş artışları kapsaması nedeni ile tepki çekmiş ve birçok davaya konu olmuştu.

Konuya ilişkin düzenleme 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7061  Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 35. Maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 23. madde ile aşağıdaki şekilde yapılmıştır;

Geçici Madde 23- (Ek: 28/11/2017-7061/35 md.) Takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlası esas alınır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29 uncu madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanır. Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de birinci fıkra hükümlerine göre belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanır. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Buna göre, takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde, arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50'sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas alınacak.

 

Kaynak: Resmi Gazete

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN