Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişilere, veri sorumlusuna başvuru hakkı tanınmış olup, Kanun’da veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları hakkında düzenlemeler ikincil düzenlemelere bırakılmıştı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan  “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Tebliğin 4. maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahip olup,  başvuru Türkçe yapılmalıdır.

Veri sorumlusuna başvuru, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla yapılabilecektir.

Başvuruda;
-Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

-Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

-Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

-Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.

Veri sorumlusu ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder. Veri sorumlusu tarafından başvuruya cevabın ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilmesi gerekir.

Cevap yazısının;            
-Veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgileri,

-Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarasını,

-Talep konusunu,

-Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalarını, içermesi zorunludur.

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırmak zorundadır.

İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınamayacak, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecek.


 Kaynak: Resmi Gazete

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN