Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

7101 SAYILI KANUN İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YASALAŞTI

7101 SAYILI KANUN İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YASALAŞTI

İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7101 sayılı Kanun (“Kanun”) 15.03.2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun ile İcra İflas Kanun’da önemli değişiklikler yapılarak, iflas erteleme kurumu yürürlükten kaldırıldı ve konkordato kurumuna ilişkin hükümlerde düzenlemeye gidildi. İcra İflas Kanun’unda yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgiye “7101 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Kabulü İle Kaldırılan İflas Erteleme Kurumu Ve İflas Dışı Konkordato Sürecine İlişkin Değişiklikler” isimli makalemizde ulaşabilirsiniz.

7101 sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu’nun yanı sıra  686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda bir takım değişiklikler yapıldı.

Tebligat Kanunu’da yapılan değişiklik ile elektronik tebligata tabi olacakların kapsamı genişletilerek, aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu hale getirilmiştir;

-10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

-5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

-Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

-Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

-Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

-Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

-Noterler.

-Baro levhasına yazılı avukatlar.

-Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

-İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim

Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde yapılan değişiklik ile miktar veya değeri yüz bin Türk Lirasını geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü uygulanacak. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nunda yapılan düzenleme ile basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde bilirkişinin görev süresi iki ayı geçemeyecek.

Ayrıca Kanun ile tahkime ilişkin düzenlemelerde de değişikliğe gidilmiş olup; tahkim yargılamalarında nihai karara karşı açılacak iptal davalarında görevli mahkeme "Bölge Adliye Mahkemeleri"; iptal davası dışında kalan, tahkime ilişkin tüm diğer işlerde görevli mahkeme ise uyuşmazlığın konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemeleri olarak düzenlenmiştir.

 

Kaynak: Resmi Gazete

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN