Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

YARGITAY SÜRÜCÜ BELGESİNİN SINIFI BELİRTİLMEDEN GERİ ALINMASININ KANUNA AYKIRI OLDUĞUNA HÜKMETTİ

YARGITAY SÜRÜCÜ BELGESİNİN SINIFI BELİRTİLMEDEN GERİ ALINMASININ KANUNA AYKIRI OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2020/3255 E., 2021/9153 K. Sayılı kararıyla sanığın belgelerin incelendiğinde aynı belge numarası adı altında B ve A2 sürücü belgesinin bulunduğu, yargılamaya konu somut olayda kazayı idaresindeki otomobil ile yaptığı dolayısı ile sanığın somut olaya konu taksirle öldürme suçu sebebiyle A2 sınıfı sürücü belgesinin geri alınamayacağı gözetilmeden, sanığa ait sürücü belgesinin sınıfı belirtilmeden geri alınmasına karar verilmesinin kanuna aykırı olduğuna karar verdi.
Karar Metni;
“Mahkemesi : Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Taksirle öldürme
Hüküm : TCK'nın 85/1, 62, 50/1-a, 52/2-4, 63, 53/6. maddeleri gereğince mahkûmiyet taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
2. 5237 sayılı TCK'nın 53/6. maddesinde, belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyet hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebileceği düzenlendiği; sanığın sürücü belgesi bilgilerinin incelendiğinde, aynı belge numarası adı altında B ve A2 sürücü belgesinin bulunduğu, sanık hakkında bu madde hükümlerinin uygulanmasına karar verilirken, yargılamaya konu kazayı idaresindeki otomobil ile yaptığı ve bu nedenle sanığın somut olaya konu taksirle öldürme suçu sebebiyle A2 sınıfı sürücü belgesinin geri alınamayacağı gözetilmeden, sanığa ait sürücü belgesinin sınıfı belirtilmeden geri alınmasına karar verilmesi,
Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA” karar verilmiştir. 
Kaynak: Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2020/3255 E., 2021/9153 K. sayılı Kararı

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN