Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 11.02.2020 TARİHLİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ İCRA TAKİBİNE BAĞLILIĞINA İLİŞKİN KARARI

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 11.02.2020 TARİHLİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ İCRA TAKİBİNE BAĞLILIĞINA İLİŞKİN KARARI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 11.02.2020 tarihli, 2017/2076E., 2020/117 K. sayılı ilamında;

‘’ İtirazın iptali davalarında alacaklı, takipte dayanmadığı belgeler dışındaki başka belgelere dayanamaz. Şu durumda bizatihi kendisi bir borç sebebi ve dayanağı teşkil eden ancak takipte dayanılmayan genel kredi sözleşmesinin itirazın iptali davasında kullanılması davanın yukarıda açıklanan niteliği ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca takip talebinde "kredi kartı üyelik sözleşmesi, ihtarname ve hesap özeti" yazmakta olup, ihtarname takip talebine eklenmiş ise de ihtarnamenin amacının genel olarak borcun varlığına delalet etmeyip, borçluyu temerrüde düşürmekten ibaret olduğu cihetle itirazın iptali davasında takip talebinde gösterilen borç ve borcun sebebi ile bağlılığın asıl olmasına göre kaynak belgeye (temel alacak-sözleşme) itibar edilmesi gerekmektedir.’’

hükmünü kurmuştur.  

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11.02.2020 tarihli, 2017/2076E., 2020/117 K. sayılı kararında; itirazın iptaline ilişkin açılan davalarda ispat yükünün davayı açan alacaklıda olduğu ve alacaklının alacağını ispatla yükümlü olduğu, itirazın iptali davasında ispat edilecek olan hususların, icra takibine ve borçlunun itirazına konu alacağın sebebinin itirazın iptali davası için değiştirilme olanağının bulunmadığı, alacaklının takipte dayanmadığı belgeler dışındaki belgelere dayanamayacağı vurgulanmıştır.

Kaynak: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 11.02.2020 tarihli, 2017/2076E., 2020/117 K. 

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN