Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NDAN BELİRSİZ ALACAK DAVASI KARARI

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NDAN BELİRSİZ ALACAK DAVASI KARARI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2021/485 E., 2021/971 K. ve 07.07.2021 tarihli kararında, mahkemece belirsiz alacak davasına konu edilemeyeceğinden hukukî yarar yokluğu nedeniyle reddine karar verilen kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti alacağına ilişkin davanın belirsiz alacak mı yahut kısmi dava olarak mı açıldığını incelediği uyuşmazlıkta, davasını belirsiz alacak davası olarak açan kişinin bunu açıkça dilekçesinde belirtmesi gerektiği tespitiyle davanın kısmi dava şeklinde açıldığına kanaat getirmiştir.

02.04.2003 tarihli ve 2003/4-260 E., 2003/271 K. sayılı kararına atıf yapan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, açılan davanın kısmi dava olduğunun dava dilekçesinde açıkça yazılmasının gerekmeyeceği, dava dilekçesindeki açıklamalardan davacının alacağının daha fazla olduğu anlaşılıyor ve istem bölümünde "fazlaya ilişkin haklarını saklı tutması” ya da “alacağın şimdilik şu kadarını dava ediyorum” şeklinde bir ifadeye yer verilmiş ise, bu hususun davanın kısmi dava olarak kabulü için yeterli sayılacağı tespitlerinde bulunmuş ve işbu gerekçe kapsamında, dava dilekçesinde “fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere” şeklinde beyanda bulunan davacının dilekçesinde davayı belirsiz alacak davası olarak ikame ettiğine ilişkin herhangi bir beyanda da bulunmaması nedeniyle davanın kısmi dava olarak açıldığına hükmetmiştir.

Kaynak: https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN