Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

YARGITAY 2. HD. 2021/7048 E., 2022/5951 K. SAYILI İLAMIYLA EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA TASFİYESİ HALİNDE, ALACAKLI OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVA AÇABİLECEĞİNE KARAR VERDİ

YARGITAY 2. HD. 2021/7048 E., 2022/5951 K. SAYILI İLAMIYLA EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA TASFİYESİ HALİNDE, ALACAKLI OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVA AÇABİLECEĞİNE KARAR VERDİ

Karara konu uyuşmazlıkta alacaklı üçüncü kişi konumundaki davacı banka eşlere karşı dava açarak; boşanma nedeniyle davalı kadının, diğer davalı erkekten hak ettiği edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan katılma alacağının, davalı erkekten tahsilini, bu alacağın tahsil edilebilmesini teminen İİK 283/1 maddesi gereği davaya konu menkul ve gayrimenkullerin haciz ve satışına karar verilmesini talep etmiştir.

 

Her ne kadar ilk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmişse de davalı erkek tarafından yapılan istinaf başvurusu sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi tarafından eşlerden birinin alacaklısının borçlu eşin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak hakkı nedeniyle dava açabileceğine yönelik kanuni düzenleme olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin önüne gelen uyuşmazlıkta emsal niteliğinde önemli bir karara imza atılmıştır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin  2021/7048 E., 2022/5951 K. sayılı ilamına göre;

 

TMK 213. maddesi kanunun dördüncü bölümü olarak düzenlenen ‘Eşler Arasındaki Mal Rejimi’ bölümünde birinci ayırımda ‘Genel Hükümler’ kısmında ‘Alacaklıların korunması’ başlığı altında ‘Mal rejiminin kurulması, değiştirilmesi veya önceki rejimin tasfiyesi, eşlerden birinin veya ortaklığın alacaklılarının, üzerinden haklarını alabilecekleri malları sorumluluk dışında bırakamaz. Kendisine böyle mallar geçmiş olan eş, borçlardan kişisel olarak sorumludur; ancak, söz konusu malların borcu ödemeye yetmediğini ispat ettiği takdirde, bu ölçüde kendisini sorumluluktan kurtarabilir.’ şeklinde düzenlenmiştir. İlgili madde gereğince eşler arasındaki mal rejiminin kurulması, değiştirilmesi veya önceki rejimin tasfiyesi halinde, üçüncü kişi olan alacaklı hakkını alabilmek için dava açabilecektir.”

 

şeklinde gerekçelerle alacaklı üçüncü kişilerin TMK 213. maddesi gereğince eşler arasındaki mal rejiminin kurulması, değiştirilmesi veya önceki rejimin tasfiyesi halinde dava açma hakkı olduğuna karar verilmiştir.

 

Kaynak: https://karararama.yargitay.gov.tr/

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN