Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE İSTİSNA TUTULACAK VERİ SORUMLULARI BELİRLENDİ

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE İSTİSNA TUTULACAK VERİ SORUMLULARI BELİRLENDİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, kural olarak veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Aynı madde uyarınca Kurul, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle Sicile kayıt zorunluluğa istisna getirebilir.

Kurul, sicile kayıt zorunluğunun istisnalarını 15.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 02.04.2018 tarihli 2018/32 sayılı kararı ile, sicile kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisnalar belirlenmiş olup, bu kapsamda aşağıda sayılan veri sorumluları Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü kapsamı dışında bırakılmıştır;

1. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler.

2. 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler.

3. 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler.

4. 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler.

5. 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar.

6. 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler.

 

Kaynak: Resmi Gazete

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN