Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE TÜRK TİCARET KANUNU'NDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER NELERDİR?

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE TÜRK TİCARET KANUNU'NDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER NELERDİR?

03.02.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 22. maddesi uyarınca imza beyannamelerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzalarının daha önce elde edilmiş, kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza örneklerinin ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilebileceği hususu düzenlenmiştir. Bu itibarla da, kamu kurum ve kuruşlarının veri tabanların imza örneği bulunması halinde yeniden imza beyannamesi düzenlenmesi zorunluluğu kaldırılmış, kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret sicil müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirleneceği belirtilmiştir.

7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklik, imza beyanının herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verileceği yönündeki hüküm kaldırılmıştır.

22. Madde ile Ticaret Bakanlığı tarafından 20 Şubat 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmıştır.

Yapılan önemli değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

- 7263 sayılı Kanun’un 22’nci maddesiyle Türk Ticaret Kanunu’nun ‘Tescil’ başlıklı 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


ESKİ METİN:

(2) (Değişik: 15/2/2018-7099/21 md.) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

YENİ METİN:

“(2) Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”
TTK m.40/2’de yapılan bu değişiklik ile;

  • Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzalarının ticaret siciline tescili sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek elektronik ortamdan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) kaydedilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Böylece, tescil talebi doğrultusunda ilgili veri tabanından temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki ticaret sicili dosyasına aktarılabilmesi ve ticari işletme ile ticaret şirketlerinin kuruluşu ve yetkili değişikliği tescili işlemlerinin daha az belge ve maliyetle yerine getirilmesi amaçlanmıştır.
  • Veri tabanında bulunan imzaların elektronik ortamda temin edilebilmesi ile ticaret sicili müdürlüğünde huzurda imza beyanında bulunma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olup bu uygulamanın bir sonucu olarak ticaret sicili işlemleri tamamen elektronik ortamda yerine getirilebilmesi sağlanmıştır.
  • Veri tabanında imzası bulunmayan şahısların imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesi hususunda Ticaret Bakanlığı yetkilendirilmiştir.

 

  • Aynı zamanda, 7263 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesiyle de TTK’nın ‘Tescil ve ilan’ başlıklı 373’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir;

“(3) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınır ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenemez.”

TTK’nın 373’üncü maddesine eklenen üçüncü fıkrayla, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında kamu kurum ve kuruluşlarınca ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belge ve ticaret sicili gazetesinde  yayımlanan ilanlar dışında ilave belge aranmaması hususu düzenlenmiştir.

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN