Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULAN 8. YARGI PAKETİNİN İLK 14 MADDESİ TBMM ADALET KOMİSYONLUĞUNCA KABUL EDİLDİ

TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULAN 8. YARGI PAKETİNİN İLK 14 MADDESİ TBMM ADALET KOMİSYONLUĞUNCA KABUL EDİLDİ

8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16.02.2024 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye başlanılan 8. Yargı Paketi Taslağında öngörülen birtakım önemli değişiklikler şu şekildedir:

- İcra İflas Kanunu kapsamındaki istinaf temyiz süreleri on günden iki haftaya çıkarılacaktır.

İlgili düzenleme Adalet Komisyonluğunca kabul edilmiş olup 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- Ceza infaz kurumunda bulunma halinin doğrudan kısıtlama nedeni olmaktan çıkarılacaktır.

Buna göre, kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin kişinin kısıtlanması kendi isteğine bırakılırken; toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi, isteği bulunmasa dahi kişiliğinin veya mal varlığının korunması bakımından gerekli görülmesi halinde kısıtlanabilecek. Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet; hapis halinin hukuka uygun bir şekilde sona ermesiyle kendiliğinden, hapis halinin devamı süresinde ise, kişinin talebi veya mal varlığının korunması sebebinin ortadan kalkması hallerinde sona erecektir.

İlgili düzenleme Adalet Komisyonluğunca kabul edilmiş olup 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiilinin, TCK m.220/6 ile TCK’nın “Silahlı örgüt” başlıklı 314. maddesinde “müstakil suç” olarak düzenlenecek ve örgüt adına suç işleyen kişi hakkında hem örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemesi hem de işlediği fiilin oluşturduğu suç nedeniyle ceza verilecektir.

İlgili maddeye göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi örgüt adına suç işleme suçu kapsamında 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasının yanında ayrıca "devletin güvenliğine karşı suçlar ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" bakımından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile de cezalandırılacak.

İlgili düzenleme Adalet Komisyonluğunca kabul edilmiş olup 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- CMK m.141’de düzenlenen “Tazminat istemi” başlıklı maddenin kapsamı genişletilerek, yakalama ve tutuklamaya ek olarak “adli kontrol” işlemlerine karşı da başvuru imkânlarından yararlandırılmama tazminat istemine konu edilebilecektir.

İlgili düzenleme Adalet Komisyonluğunca kabul edilmiş olup 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kurumunun düzenlendiği CMK m.231’de bazı değişikliklerin yapılacaktır.

Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi 01.08.2023 tarihli ve 32266 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 01.06.2023 tarih ve 2022/120 E. 2023/107 K. sayılı kararı ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesinin 5 ila 14. fıkralarında düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumuna ilişkin hükümlerin iptaline karar vermiş olup ilgili iptal kararının 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girmesiyle beraber HAGB kurumunun hukuk sistemimizden kalkması gerekmektedir. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen kanun koyucu HAGB müessesesini devam ettirerek 8. Yargı Paketinde HAGB kurumuna ilişkin düzenlemelere yer vermiştir.

8. Yargı paketinde hükmün açıklanmasının geriye bırakılması sanığın kabulüne bırakılmaktan çıkarılmış ve ilgili karara karşı istinaf kanun yolu getirilmiştir. Buna göre; sanığa, HAGB’yi kabul edip etmediği sorulmayacak, mahkeme şartların oluştuğu kanaatinde ise re’sen HAGB kararı verebilecektir. HAGB kararına karşı istinaf kanun yolu öngörülerek mahkemenin re’sen karar vermesinin herhangi bir hak kaybı oluşturmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

İstinaf incelemesinde, ilgili kararın hem usul ve hem de esas yönlerinden hukuka aykırı olup olmadığı incelenecektir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, ilk derece mahkemesi sıfatıyla, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmesi halinde temyiz yolu da öngörülmüştür. İstinaf ve temyiz kanun yoluna, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde başvurulabilecektir. Aynı zamanda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler, Anayasada koruma altına alınan inkılap kanunlarında yer alan suçlara ilişkin uygulanmayacaktır.

Önemle belirtmek isteriz ki 8. Yargı Paketinde yer alan hükmün açıklanmasının geriye bırakılması müessesine ilişkin hükümler henüz TBMM Adalet Komisyonluğunca onaylanmamış olup görüşmeler devam etmektedir.

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN