Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

“TASARRUF TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ 2024/7 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ” RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

“TASARRUF TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ 2024/7 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ” RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

“Tasarruf Tedbirleri ile ilgili 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi“ 17.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan bu Karar ile,


Kamu hizmetleri ve yatırım projeleri, bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yürütülecektir. İş programları da harcama, finansman programlarına göre gerçekleştirilecektir. Yılı ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecektir.


Kamu kurum ve kuruluşları kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak, ihale şartname ve sözleşmelerine idare tarafından kullanılmak üzere araç, makine, ekipman temini gibi alım ya da yapım konusuyla ilgisi olmayan unsurları dahil etmeyeceklerdir.


Kamu kurum ve kuruluşları, yapacakları alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle temini amacıyla ortak alım yoluyla tedariki yaygınlaştıracaklardır.

İdarelerin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından karşılanabilecek mal ve hizmetlerinin DMO aracılığıyla temini esas olacaktır.


İlgili Genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak Genelge'de açıklanan tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin uygulanması hassasiyetle takip edilecek, denetlenecek, raporlanacak ve aykırı hareket edenler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Şöyle ki Genelge'de;


Taşınmaz edinilmesi, kiralanması ve kullanılması, Resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması, Haberleşme giderleri, Personel görevlendirmeleri, Basın ve yayın giderleri, Kırtasiye ve demirbaş alımları, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri, Personel giderleri, Enerji ve su alımları, Personel servisi hizmetine ilişkin giderler bakımından tasarrufa gidileceği açıklanmıştır.


Bu minvalde, genelge ile Tasarruf Tedbirleri konulu 2021/14 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.


Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240517-5.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN