Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ DUYURU VE İLKE KARARLARI

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ DUYURU VE İLKE KARARLARI

Kurul’un 23/03/2017 tarih ve 13/451 sayılı Kararı:

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. Hakkında Duyuru

Kurulumuzun 17.03.2017 tarihli kararı gereğince; Kervansaray Bodrum Oteli’nin 21.03.2017 tarihinde yapılacak olan satışının durdurulması talebini içeren Kurulumuzun 20.03.2017 tarihli dilekçesi ile Bodrum 2’nci İcra Müdürlüğü’ne başvurulmuştur. Ancak söz konusu talebimize rağmen satış işlemine devam edilmiştir.

Diğer yandan; Kurulumuzun 20.03.2017 tarihli başvurusuyla, Şirket’in malvarlığının SPK’nun 21. maddesi kapsamında azaltılmasının önlenmesini teminen, SPK’nun 92/1-(a) ve (b) maddeleri ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 389 ve devamı maddeleri çerçevesinde, Şirket’e ait Kervansaray Bodrum Oteli’nin Bodrum 2’nci İcra Müdürlüğü tarafından 21.03.2017 tarihinde yapılacak satışının durdurulması için tedbir talepli olarak ayrıca davalılar arasında akdedilen söz konusu otelin kiralanmasına ilişkin 04.08.2015 tarihli kira sözleşmesinin de muvazaalı olması nedeniyle sözleşmenin geçersizliğinin tespitine karar verilmesi talepleriyle İstanbul 7’nci Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde de E.2017/264 sayılı dosya üzerinden dava açılmıştır.

Söz konusu Mahkeme’nin 21.03.2017 tarih ve E.2017/264 sayılı kararıyla Kurulumuzun ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verilmiştir.

Şirket’in 22.03.2017 tarihli özel durum açıklaması ile Bodrum 2’nci İcra Dairesi tarafından 21.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda, Kervansaray Bodrum Oteli’nin 47.150.975,77 TL bedel ile Mega Varlık Yönetim A.Ş.’ye satışının gerçekleştiği kamuya açıklanmıştır.

Söz konusu satışın iptali için ivedilikle girişimlerde bulunulması yönünde Şirkete talimat verilmesine, Mega Varlık Yönetimi A.Ş.’nin iş ve işlemlerinin incelenmesini teminen BDDK’ya bildirimde bulunulmasına, Şirket ortaklarının da haklarını aramak amacıyla yasal yollara başvurabilecekleri hususunda kamuoyunun bilgilendirilmesine Kurulumuzca karar verilmiştir.

Konuyla ilgili hukuki iş ve işlemler Kurulumuzca takip edilmekte olup sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler tesis edilecektir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız: http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2017&sayi=12&submenuheader=null

 

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN