Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 22.05.2024 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 22.05.2024 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

22.05.2024 tarihinde resmî gazetede yayımlanan yönetmelik ile, Bakanlar Kurulu kararı ile 1990 yılında yürürlüğe giren Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü yürürlükten kaldırılarak Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliğinin birinci maddesinde;

“a) Devletin tüm güç ve kaynaklarını, barış hâlinden seferberlik ve/veya savaş hâline veya bunların henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerine süratle ve etkin bir şekilde geçirebilmek için. hazırlıkların yürütülmesine,

b) Barıştan itibaren, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile ilgili diğer kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan seferberlik ve savaş hâli hükümlerinin uygulanma esaslarının, hazırlık ve teşkilatlanmaya ilişkin hususların, tüm kamu idarelerine, kurum ve kuruluşlara, buralardaki personele, gerçek ve tüzel kişilere verilecek görevlerin, yetkilerin, sorumlulukların ve yükümlülüklerin belirlenmesi, yerine getirilmesinin takip edilmesi ve hazırlıkların tatbikatlarda veya eğitimlerde uygulanarak denenmesine,

c) Seferberlik ve savaş hâllerinin ilan ve kaldırılmasına yönelik duyuru işlemlerine, ç) Seferberlik ve savaş hâli planlaması kapsamındaki personel ve araç erteleme işlemlerine,

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde yönetmeliğin amacı belirlenmiştir.

Yönetmeliğin dördüncü bölümünün, 24. maddesinde;

“Seferberlik ilanı

MADDE 24- (1) Cumhurbaşkanı, aşağıda belirtilen hâllerde genel veya kısmi seferberlik ilanına karar verir:

a) Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi.

b) Ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve/veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması.

(2) Seferberlik ilanı kararında, seferberliğin genel veya kısmi oluşu, kısmi seferberlikte kapsayacağı yerler, seferberliğin yürürlüğe gireceği tarih ve saat belirtilir.

(3) Seferberlik ilanı kararı, derhâl Resmî Gazete'de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı hâlinde değilse hemen toplantıya çağırılır.

(4) Seferberlik ilanının duyurulmasında duyuru işlemlerinden sorumlu makamlarca her türlü iletişim vasıtalarından yararlanılır. Seferberlik veya savaş hâli ilanı duyurusunda kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar bütün olanaklarını kullanarak her türlü iletişim vasıtalarıyla seferberlik ilanını bütün köy, mahalle ve en küçük yerleşim birimlerine kadar duyururlar.” ifadesiyle, seferberlik kararının Cumhurbaşkanı tarafından alınabileceği düzenlenmiştir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/22.05.2024

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN