Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA DEVRALMALARIN HUKUKİ GEÇERLİLİK KAZANABİLMELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/3) YAYIMLANDI

ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA DEVRALMALARIN HUKUKİ GEÇERLİLİK KAZANABİLMELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/3) YAYIMLANDI

Rekabet Kurumu'nun ‘’Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde (Tebliğ No: 2013/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/3)’’, 18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

2022/3 numaralı Tebliğ’in 1. Maddesine göre;

"18/4/2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30 milyon” ibaresi “250 milyon” olarak değiştirilmiştir."

2022/3 numaralı Tebliğ ile yapılan değişiklikle birlikte 2013/2 numaralı tebliğin 3. Maddesinin 1. fıkrası şu şekilde değişmiştir:

"Bu Tebliğ kapsamındaki özelleştirme yolu ile devralma işlemlerinde; özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin cirosunun 250 milyon Türk Lirasını aşması halinde, ihale şartlarının kamuoyuna duyurulmasından önce, Rekabet Kurumuna ön bildirimde bulunularak, rekabetçi bir yaklaşım ile özelleştirme sonucu pazarda ortaya çıkacak sonuçlara ilişkin genel ve 4054 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında ortaya çıkabilecek mahzurlara ilişkin spesifik unsurlara ilişkin değerlendirmeleri içerecek ve bu konularda ihale şartnamesinin hazırlığına esas olacak Rekabet Kurulu görüşünün alınması zorunludur. Cironun hesaplanmasında, özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin bir mevzuat hükmüne dayalı olarak mahalli idareler de dahil kamu kurum veya kuruluşlarına yaptığı satışlar dikkate alınmaz."

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220618-18.htm


HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN