Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ 07.03.2024 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ 07.03.2024 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Milletlerarası tahkim ücret tarifesi hakkında tebliğ 07.03.2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre;

21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Hakemlerden birinin, bu Tebliğde düzenlenmeyen herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi ile hukukî veya fiilî sebeplerle görevini zamanında yerine getirememesi nedeniyle çekilmesi veya tarafların bu yönde anlaşmaları ile hakemlik yetkisinin sona ermesi durumunda ve konusu para ile değerlendirilemeyen işlerde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Tebliğde yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.

Bu Tebliğe göre verilecek ücretler aşağıdaki Ücret Tablosuna göre hesaplanır.

ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER

TEK HAKEM ÜCRETİ

3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM ÜCRETİ

İlk gelen 500.000,00 TL için

% 5

% 8

Sonra gelen 500.000,00 TL için

% 4

% 7

Sonra gelen 1.000.000,00 TL için

% 3

% 6

Sonra gelen 3.000.000,00 TL için

% 2

% 4

Sonra gelen 5.000.000,00 TL için

% 1

% 2

10.000.000,00 TL'den yukarısı için

  % 0,1

  % 0,2

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/07.03.2024

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN