Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUNUN TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUNUN TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin 7262 sayılı Kanun 31/12/2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin 7262 sayılı Kanun’un 27 ila 34. maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış; halka kapalı anonim şirketlerde, hamiline yazılı pay senetlerinin sahiplerine ve bu payları çıkaran anonim şirketlere, hamiline yazılı pay senetlerinin ve sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıt altına alınması ve elektronik ortamda takip edilmesi için bildirim yükümlülüğü gibi birçok yeni düzenleme getirilmiştir.

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin Kanun’un 43. maddesiyle, Türk Ticaret Kanunu’nda aşağıda açıklanmış olan değişikliklerin 01.04.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

 

7262 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı TTK Kapsamında Getirilen Değişiklikler

  • Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin Kanun’un 27. maddesiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinin 4. fıkrasına yapılan ekleme ile Ticaret Bakanlığı’na Yönetim Kurulu Karar Defteri, Pay Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilme yetkisi verilmiştir.

 

  • Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin Kanun’un 27. maddesiyle, TTK’nın 417’nci maddesinde yapılan değişiklikle hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alınacak pay sahipleri çizelgesine göre genel kurul toplantılarına katılmaları usulü kabul edilmiştir. Pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanmasının usul ve esasları, genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konuların Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, hamiline yazılı paylar bakımından ise Ticaret Bakanlığı tarafından bir tebliğ ile düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

  • Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin Kanun’un 30. maddesiyle TTK’nın 426’nci maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik ile hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildiren kimsenin, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan haklarını kullanmaya yetkili olacağı düzenlenmiştir.

 

  • Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin Kanun’un 31. maddesiyle, TTK’nın 486’ncı maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik sonucunda, TTK’da yer alan mevcut düzenleme ile, anonim şirketlerde payların hamiline yazılı olması halinde yönetim kurulunun, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtılması, yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararının tescil ve ilan edilmesi ve hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgilerin, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

  • Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin Kanun’un 32. maddesiyle, TTK’nın 489’uncu maddesi yeniden düzenlenmiş ve hamiline yazılı pay senetlerinin devrinin, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, pay senedinin zilyetliğinin geçirilmesiyle ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılacak devir bildirimi ile hüküm ifade edeceği belirtilmiştir. Buna göre, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirimde bulunulmaması halinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar paya bağlı haklarını Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirim yapana kadar kullanamayacaklardır. Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan bildirim tarihi esas alınacaktır. Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılan tebliğ ile belirlenecektir.

 

  • Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin  Kanun’un 33. maddesiyle, TTK’nın 562’nci maddesine on ikinci fıkradan sonra gelmek üzere ilave edilen fıkra ile hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgilerin, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmemesi hâlinde 20.000 TL idari para cezasının ve hamiline yazılı pay senedini devralanın Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi hâlinde ise 5.000 TL tutarında idari para cezasının uygulanması hüküm altına alınmıştır.

 

  • Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin Kanun’un  34. maddesiyle, Türk Ticaret Kanunu’na ilave edilen geçici 14. madde ile hamiline yazılı pay senedine sahip olanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvurması gerektiği, bu başvuru üzerine de anonim şirket yönetim kurulunun 5 iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirileceği ve pay sahiplerinin anonim şirkete başvurmaması hâlinde TTK’dan doğan paya bağlı haklarını bu başvuru yapılıncaya kadar kullanamayacakları hüküm altına alınmış olup işbu madde kapsamında başvuruda veya bildirimde bulunmayanlara Türk Ticaret Kanunu’nun  562’nci maddesi kapsamında idari para cezası uygulanması hüküm altına alınmıştır.

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN