Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

KİRACININ AİDAT BORCUNUN SİTE YÖNETİMİ TARAFINDAN EV SAHİBİNE İLETİLMESİ HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARI

KİRACININ AİDAT BORCUNUN SİTE YÖNETİMİ TARAFINDAN EV SAHİBİNE İLETİLMESİ HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARI

Kiracının aidat borcunun site yönetimi tarafından ev sahibine iletilmesi üzerine, ilgili kişi kiracının kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla site yönetimi tarafından hukuka aykırı işlendiği ve aktarıldığı iddiasıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvurması akabinde başvuruyu inceleyen Kurul tarafından 29/09/2020 tarihli ve 2020/755 sayılı Karar Özeti yayımlandı.

Başvuruyu inceleyen Kurul, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Ortak Giderlerin Teminatı” başlığını haiz 22’nci maddesinin, “Kat malikinin, 20’nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür…” hükmünün amir olduğunu tespit ederek söz konusu hüküm uyarınca ev sahibi ile kiracının ortak giderler ve gecikme tazminatından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu dikkate alıp ev sahibinin, kiracısının oturduğu dairenin aidat gibi apartmanın ortak giderlerinden payına düşen kısımlarını ödeyip ödemediğinden haberdar olmasında gerek ev sahibi gerek site yönetiminin menfaati bulunması sebebiyle söz konusu veri işleme faaliyetinin, 6698 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendi kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması çerçevesinde gerçekleştirildiğine kanaat getirerek Kanun kapsamında site yönetimi hakkında işlem yapılmasına gerek bulunmadığına kanaat getirmiştir.

Kaynak: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6955/2020-755

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN