Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları ile denetim aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Şöyle ki;

Genel Müdürlük; eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda eğitim kurumlarını, eğiticileri ve sorumlu müdürleri, yetki alınan mekânı, yerinde veya dijital altyapı vasıtasıyla uzaktan erişim yoluyla kontrol eder ve denetler şeklindedir. Bu kontrol ve denetimler, Genel Müdürlükte görevli çalışma uzmanı ve çalışma uzman yardımcıları, mühendis, fizikçi, kimyager, biyolog ve tabipler tarafından yerine getirilmektedir. Denetimlerde tespit edilen ihlallere göre bu Yönetmelikte yer alan idari yaptırımların uygulanması hususunda denetim personeli tutanak tutar ve rapor hazırlar mahiyetindedir. Tutanak ve raporlar, denetim personelince Genel Müdürlüğe teslim edilmektedir.

Doğal afet veya olağanüstü haller aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

 

1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna göre genel hayata etkili afet bölgesi veya 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’na göre olağanüstü hâl ilan edilen yerlerde bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kurum ve kuruluşların aşağıda belirtilen yükümlülükleri, Bakanın onayı ile değiştirilebilir veya ertelenebilir şeklindedir.

a) Eğitim kurumlarının kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için gerekli şartlar.

b) Başvuru ve bildirim süreleri.

c) Kurum ve kuruluşlarda personel istihdamı zorunluluğu.

d) Kurum ve kuruluşların vize bedeli ödemeleri.

2- Birinci fıkra kapsamında alınan onay, olağanüstü hâl süresi veya genel hayata etkili afet bölgesi olduğunu gösteren kararın süresi boyunca geçerli olmuştur. Olağanüstü hâl süresi veya genel hayata etkili afet bölgesi olduğunu gösteren kararın süresi bir yılı aşsa bile birinci fıkra kapsamında alınan onayın süresi bir yılı aşamaz şeklinde düzenlenmiştir.

3- Genel hayata etkili afet bölgesi veya olağanüstü hâl ilan edilen yerlerde, bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kurum veya kuruluşların, yetkilendirildikleri adrese ilişkin resmi makamlarca düzenlenen yıkık veya hasar raporunu beyan etmesi halinde kurum veya kuruluşun arşivinde bulunması gereken evraktan zayi olanlar ya da erişilemeyenler denetimlerde aranmaz suretinde düzenlenmiştir.

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240204-5.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN