Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi İcra ve İflas Kanunu’nun yanı sıra 492 sayılı Harçlar Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik getiriyor.

Yapılan değişikliğe göre, iflas idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinden seçilecek. Bu şekilde seçilen iflas idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu olacak.

Değişiklikte iflas halinde malların paraya çevrilmesine ilişkin de düzenleme yer almakta. Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler bir bütün olarak satılacak ve taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri uygulanacak. İşletmenin bir bütün olarak devredilerek paraya çevrilmesi usulüne olarak ayrıca Adalet Bakanlığı’nın yönetmelik çıkartacağı da düzenlenmiştir.

Bir diğer önemli değişiklik ise İcra ve İflas Kanunu’nun konkordatoya ilişkin hükümlerinde gerçekleşmiştir. Konkordato borçlusunun rehin tesis ettiği mal konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyorsa veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacaksa komiserin görüşünün, alacaklılar kurulunun muvafakati ve mahkemenin izniyle satılabilecek. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin miktarı kadar ödeme yapılacak.

Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas kararını veren mahkeme adi tasfiyenin konkordato komiserleri yapılabileceğine karar verebilecek. Ayrıca, kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere, geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi olmayacak ve temerrüt halinde mühlet sırasında dahi icra takibine konu edilebilecektir. İşbu alacakların rehinli alacaklardan hemen sonra gelecek şekilde imtiyazı olacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikle ise yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacak. Yapı kullanma izin belgesini düzenlemeye yetkili idare tarafından Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'ne yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesine göre kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi düzenlenecek. Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi üzerine başkaca bir belge aranmaksızın cins değişikliği resen tescil edilecek. Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve kat mülkiyetinin kurulmasındaki istem ve belgelere dayalı olarak başkaca bir belge aranmaksızın resen kat mülkiyetine çevrilecek.

Kaynak: https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-3592.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN