Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi, 30 Eylül 2022 Tarihli ve 31969 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Kanunun amaç ve kapsam başlıklı ilk maddesinde işbu kanunun amacının 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtildi. Kanunda ücret tablosu ise madde 12’de aşağıdaki şekilde yer aldı;

Bu Tarifeye göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre hesaplanır:

Bu kanun ile birlikte 02/10/2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırıldı ve işbu kanundaki tarifenin 01.10.2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220930-3.htm

ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER

ÜCRET

TEK HAKEM

3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM

İlk gelen 500.000,00 TL için

% 5

% 8

Sonra gelen 500.000,00 TL için

% 4

% 7

Sonra gelen 1.000.000,00 TL için

% 3

% 6

Sonra gelen 3.000.000,00 TL için

% 2

% 4

Sonra gelen 5.000.000,00 TL için

% 1

% 2

10.000.000,00 TL’den yukarısı için

% 0,1

% 0,2

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN