Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

HACİZLİ TAŞINIRLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

HACİZLİ TAŞINIRLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılacak açık artırma suretiyle satış işlemlerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yürütülmesine ilişkin esaslar, 08.03.2022 tarihli 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik” ile belirlendi.

Yönetmeliğin 4. maddesine göre, satış işlemlerinde taşınırın açık artırma şartnamesi, taşınır ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık artırma ilanı, açık artırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma sonuç tutanağının kullanımı zorunlu olacak. Ayrıca yönetmeliğin 5. Maddesine göre, şartnamede taşınır ya da taşınmazların temel bilgileri yer alacak ve artırmaya katılacakların muhammen kıymetinin yüzde onu oranında banka teminat mektubunu veya nakit teminat bedelini tevdi etmeleri gerektiği açık artırma şartnamesine yazılacak.

Artırmaya katılabilmek için mahcuz malın muhammen kıymetinin %10'unu karşılayacak tutardaki nakit teminat en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün 23:30'a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılacak.

Açık artırmada teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek ve bilişim sisteminde gösterilemeyecek.

Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde 1'inden ve 100 TL'den az olamayacak. Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak.

İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren 7 gün içinde satış bedelini satışı yapan icra dairesi hesabına ödemek zorunda olacak. Satılan mal, ihale kesinleşmeden teslim edilmeyecek ve resmi sicilde alıcı adına tescil edilmeyecek.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220308-10.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN