Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

DİJİTAL BANKALARIN FAALİYET ESASLARI İLE SERVİS MODELİ BANKACILIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

DİJİTAL BANKALARIN FAALİYET ESASLARI İLE SERVİS MODELİ BANKACILIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı'nı 19.08.2021 tarihinde resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) yayımlamıştır.

Taslak yönetmeliğin amacı bankacılık sektöründe finansal inovasyonu teşvik etmek, finansal kapsayıcılığı artırmak ve bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak üzere sadece dijital kanallar üzerinden hizmet veren şubesiz bankaların faaliyet esaslarının ve bankacılık hizmetlerinin talep eden işletme ve yenilikçi girişimlere bir servis modeli olarak sunulabilme şartlarının belirlenmesidir.

İşbu yazımız ile Yönetmelik Taslağı ile dijital bankacılığa ve servis modeli bankacılığına ilişkin getirilmesi hedeflenen yeniliklere dair özet açıklamalarımız aşağıda izah edilecektir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Taslak Yönetmelik’te dijital bankanın tanımı yapılmıştır. Buna göre; dijital bankalar, bankacılık hizmetlerini fiziksel şubeler yerine esas olarak elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları aracılığıyla sunan kredi kuruluşlarıdır.

Servis modeli bankacılığı (BaaS) ise ara yüz geliştiricilerin servis bankalarının sistemleriyle doğrudan API'lar ve açık bankacılık servisleri aracılığıyla bağlantı kurarak müşterileri adına servis bankası üzerinden bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağladığı ve böylelikle ara yüz geliştiricilerin servis bankalarının sahip olduğu bankacılık altyapısını kullanarak piyasaya yeni ürün ve hizmetler sunabildiği ve servis bankalarından alınan bu hizmetler karşılığında ara yüz geliştiriciler tarafından servis bankalarına taraflar arasında anlaşılan bir ücretin ödendiği bankacılık hizmet modelini ifade etmektedir.

Dijital Bankaların Faaliyet Esasları

Dijital bankalar, Taslak Yönetmelik’te aksi belirtilmediği sürece, Kanun ve ilgili alt düzenlemeler çerçevesinde kredi kuruluşlarının uymakla yükümlü olduğu tüm mevzuat hükümlerine tabi tutulmuştur.

Dijital bankaların müşterileri yalnızca finansal tüketicilerden ve KOBİ'lerden oluşabileceği, dijital bankaların KOBİ boyutunu aşan ticari bankacılık faaliyet kollarında faaliyet gösteremeyeceği düzenlenmiştir. Dijital bankalar ana merkez ile ana merkezin bağlı hizmet birimleri dışında teşkilatlanmaya gidemeyecek ve fiziksel şube açamayacaktır. Müşteri şikayetlerini ele almak amacıyla oluşturulacak birimler ise bu amaç dışında bir şube gibi kullanılmadığı müddetçe bu hükme aykırılık teşkil etmeyecektir.

Dijital bankaların, finansal tüketici niteliğindeki belirli bir müşterisine kullandırabileceği teminatsız nakdi kredilerin toplamının ilgili müşterinin aylık ortalama net gelirinin dört katını ve müşterinin aylık ortalama net gelirinin tespit edilememesi halinde ise kullandırılabilecek teminatsız nakdi kredilerin toplamının on bin Türk lirasını aşamayacağı düzenlenmiştir.

Dijital bankaların, müşteri şikayetlerini ele almak üzere en az bir fiziksel ofis kurması zorunlu tutulmuş, dijital bankaların kendi kuracakları ATM ağları ya da diğer mevcut ATM ağları üzerinden müşterilerine hizmet sunabilecekleri düzenlenmiştir.

Buna ek olarak da dijital bankalar, 23.02.2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile 6493 sayılı Kanun uyarınca ihraç edecekleri ödeme araçlarını kabul etmek üzere, kendileriyle anlaşma yapan işyerleri vasıtasıyla, müşterilerine nakit çekim ya da hesaba para yatırma hizmeti verebilecektir.

Servis Modeli Bankacılığı Esasları

Dijital bankalar, KOBİ boyutunu aşan ara yüz geliştiricilere servis bankası olarak servis modeli bankacılığı hizmeti sunabilecektir.

Servis bankası yalnızca yurt içinde yerleşik ara yüz geliştiricilere servis modeli bankacılığı hizmeti verebilecektir ve söz konusu hizmetleri verdiği ara yüz geliştiriciler, gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka ya da ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu gibi ödeme hizmeti sağlayıcısı adlarını ya da banka/ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi faaliyet gösterdikleri ya da banka/ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi mevduat, katılım fonu ya da fon topladıkları izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanamayacaktır.

Servis bankasının ara yüz geliştiricinin müşterisine bankacılık hizmetleri sunabilmesi için söz konusu müşteri ile servis bankası arasında bankacılık hizmetleri sözleşme ilişkisinin kurulması gerekmektedir.

Müşterilerin hesabı üzerinden kendi bilgilerinin dışında işlem gerçekleştirildiğinin iddia edilmesi durumunda, söz konusu işlemlerin müşteri tarafından yapıldığını veya müşterinin kusurlu olduğunu ispat etme yükümlülüğünün servis bankasına ait olduğu düzenlenmiştir.

Servis bankası, hizmet verdiği tüm ara yüz geliştiricilerin listesi ve hangi bankacılık hizmetlerini kullandırdığını gösterecek şekilde, verdiği hizmetlerin kapsamı hakkında internet sitesi üzerinden bilgi vermekle ve ara yüz geliştiriciler ile imzaladığı her hizmet sözleşmesinin bir örneğini imza tarihini müteakip bir hafta içinde Kurum’a göndermekle yükümlü tutulmuştur.

Kaynak: https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1050

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN