Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

DEVLETLERE GÖRE TEBLİGAT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

DEVLETLERE GÖRE TEBLİGAT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

I- TEBLİGAT TALEPLERİNDE DEVLETLERE GÖRE ÖZEL OLARAK UYULMASI GEREKEN KURALLAR :

(1) Almanya

a) Almanya ile aramızda, l5/05/l930 tarih ve l622 sayılı Kanunla onaylanan ve 04/06/ l930 gün ve l5ll (III.Tertip II.Cilt, 470 s) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak her iki devlet arasında l8/11/l93l tarihinde yürürlüğe giren, l929 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti Arasında Hukukî ve Ticarî Mevaddı Adliyeye Müteallik Münesabatı Mütekabiliyeye Dair Mukavelename” mevcuttur.

b) Almanya, 1965 Lahey Tebligat Sözleşmesi ve 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) Mukavelenameye göre, tebligata ilişkin talepname, talep edilen devletin dilinde düzenlenecek ve tebligatı çıkaran makam, davacı ve davalının isim ve sıfatları, tebliğ muhatabının isim ve adresi ve evrakın niteliği ile ilgili bilgiler yazılacaktır. Talepnameye, tebliğ edilecek evrakın, talep edildiği devletin dilinde düzenlenmiş onaylı tercümeleri eklenecektir.

d) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 Lahey Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Almanca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

   2. Almanya, kendisine gönderilen icra ve ödeme emri tebligatlarına ilişkin belgelerde bulunan ceza ihbarı niteliğindeki ibareleri kendi egemenliğine aykırı gördüğünden, bu tür ceza ihbarı taşıyan tebligat talebini yerine getirmeyi reddetmektedir. Bu nedenle, icra müdürlüklerimizce 184 numaralı forma bağlı olarak bu devlete gönderilmek üzere hazırlanacak evrakta bu tür ibarelerin çıkarılması gerekmektedir.

(2) Amerika Birleşik Devletleri

a) Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda ikili anlaşma bulunmamaktadır.

b) Amerika Birleşik Devletleri, 1965 Lahey Tebligat Sözleşmesine taraf olup, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

  1. Halen uygulamaya esas olan 1965 Lahey Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve İngilizce tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

   2. Amerika Birleşik Devletleri, Lahey Özel Hukuk Konferansı Daimî Bürosuna yapmış olduğu 15.04.2003 tarihli bildirimde; 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesinin 2-6. maddeleri çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Merkezî Otoritesinin tebligat konusundaki sorumluluğunu Process Forwarding International adlı şirkete devretmiş olduğunu ve uygulamanın 01/06/2003 tarihinden itibaren beş yıl süre ile devam edeceğini bildirmiştir. Kısaca PFI olarak adlandırılan söz konusu tebligat firmasının işlem yapacağı bölgeler; ABD, Guam, Amerikan Samoa Adası, Porto Riko, ABD Virgin Adaları ve Kuzey Mariana Adaları olarak belirtilmiştir. Ayrıca işlem ücreti olarak alınacak miktarın tespitinde Bakanlığımızca her takvim yılı başında çıkarılan ve Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ”in dikkate alınması gerekmektedir.

  3. 1965 tarihli Lahey Sözleşmesine göre, Amerika Birleşik Devletlerinde yapılacak tebligatlar için 95 ABD Doları talep edildiğinden  Amerika Birleşik Devletleri için “Process Forwarding International, Wells Fargo Bank, S.W.I.F.T. No:WIFBIUS6S account no:2007107119 USA” adına (ABA routing no:121000248 numarası belirtilmek suretiyle) 95 Dolar tutarındaki masrafın tebligatın yapılacağı kişinin adı ve soyadı ile şirket ise ismi belirtilmek suretiyle ödemesi yapılıp makbuz örneğinin evrak ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

(3) Arjantin

a) Arjantin ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) Arjantin, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmelerine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve İspanyolca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (4) Arnavutluk

a) Arnavutluk ile aramızda 17/07/ 1997 gün ve 4288 sayılı Kanunla onaylanan ve 09/11/ 1997 gün ve 23165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  22/03/1998 tarihinde yürürlüğe giren, l995 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Arnavutluk, 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraf olup, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Arnavutça tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (5) Avustralya

a) Avustralya, Türkiye ile İngiltere arasında akdedilen 28/06/l932 tarih ve 2045 sayılı Kanunla onaylanan ve 05/07/l932 gün ve 2l42 (Düstur no. III. Tertip, l3. Cilt (l089) 856,S.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1931 tarihli Mün’akit Müzahereti Adliye Mukavelenamesi’ne katılmıştır.

b) 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine tarafdır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir. Ancak Avustralya 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesi hükümlerine göre hazırlanarak gönderilen tebligat taleplerini de yerine getirmektedir. Buna göre; tebliğ taleplerinin İngilizce doldurulacak 184 numaralı form ile, tebliğ evrakının ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce tercümesi olacak şekilde iki takım halinde düzenlenmesi gerekmektedir.

   2. Ayrıca, Avustralya adli makamları tebligat işlemlerinin yerine getirilmesinden dolayı masraf talep ettiklerinden, tebliğ yapılacak adresteki posta kodu 2 (NSW) ile başlıyorsa 58,00 Avustralya Doları, 08 veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa 125,00 Avustralya Doları tutarındaki çekin Sidney Başkonsolosluğumuz adına, diğer posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn Başkonsolosluğumuz adına 90,00 Avustralya Doları tutarında çekin düzenlenmesi gerekmektedir.

 (6) Avusturya

a) Avusturya ile aramızda 08/05/1991 tarih ve 3726 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/09/ 1991 gün ve 2l000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak l8/l0/l992 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti’nin Taraf Bulundukları 01/03/1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 16/09/1988 Tarihli Ek Anlaşma” mevcuttur.

b) Avusturya, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine taraf l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c)Tebliğ evrakının Türkçe ve Almanca olarak birer nüsha hazırlanması yeterlidir.  d) Tebligat       

   1. Halen uygulamaya esas olan Ek Anlaşma hükümlerine göre, düzenlenecek talepnameye (ANTRAG) bağlı olarak tebliği istenen belgelerin bir adet Türkçesi ile Almanca tercümesi olacak şekilde iki takım halinde düzenlenmesi, talepnamenin de (ANTRAG) Almanca doldurularak, sağ alt köşesindeki yerin, ilgili adli makamın mührü ile yetkilisinin imzasını taşıması gerekmektedir. Talepname (ANTRAG) örneği Ek (10)’de yer almaktadır.

   2. Ayrıca, duruşma gününü ve yerini gösterir, muhatabın duruşmaya gelmemesi halinde hukuki sonuçlarına ilişkin açıklama içeren hakim mühür  ve imzasını havi bir yazı ve tercümesinin eklenmesi gerekmektedir

3. Avusturya adli makamları, 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre 184 numaralı forma bağlı olarak gönderilen tebligat taleplerini geri çevirmekte, belgelerin yukarıda açıklanan şekilde talepname (ANTRAG) Ek (10) ekinde gönderilmesinde ısrar etmektedirler. Bu sebeple belgelerin istenen şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 (7) Azerbaycan

a) Azerbaycan ile aramızda 14/01/2004 gün ve 5066 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/03/2004 gün ve 25411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 11/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren, 2002 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve  Ticarî  Konularda Adlî İşbirliği Anlaşması” mevcuttur.

b) Azerbaycan, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesi ile 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Azerice onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (8) Belarus (Beyaz Rusya)

a) Belarus ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) Belarus l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Rusça tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (9) Belçika

a) Belçika ile aramızda iki taraflı bir adli yardımlaşma anlaşması mevcut değildir.

b) Belçika, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesi ile 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve muhatabın bulunduğu bölgede geçerli olan dillerden birinde (Fransızca, Flamanca, Almanca) tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir. Belçika yetkili makamları, idari bölge dillerinde yapılmayan evrakı geri çevirdiğinden, belgelerin istenen dillerde düzenlenmesi gerekmektedir.

   2. Dışişleri Bakanlığı’ndan temin edilen Belçika’nın idari bölünmesi itibariyle, resmî dillerin dağılımını gösteren tablo Ek (7)’de yer almaktadır.

   3. Ayrıca, Belçika adli makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden 100 Euro veya karşılığı Yeni Türk Lirasının mahkeme veznesine peşinen yatırılması sağlanmalı ve bu husus Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmelidir. İşlem sonucunda istenen miktarın da derhal Belçika yetkili makamının bildireceği hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.

 (10)  Belize

a) Belize ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) Belize l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak  Türkçe ve İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (11) Bosna Hersek

a) Bosna  Hersek ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) Bosna Hersek l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:4) bağlı olarak Türkçe ve Boşnakça, Sırpça veya Hırvatça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (12) Bulgaristan

a) Bulgaristan ile aramızda 0l/03/l977 gün ve 2079 sayılı Kanunla onaylanan ve 24/05/ l978 gün ve l6296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak her iki devlet arasında 28/10/1978 tarihinde yürürlüğe giren 1975 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Bulgaristan, 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraf olup, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine taraf değildir.

c) İkili anlaşma hükümlerine göre, tebligat talepleri ile ilgili evrak talep eden tarafın dilinde düzenlenecek ve bunlara talep edilen tarafın dilinde yapılmış onaylı tercümeleri eklenecektir.

d) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Bulgarca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir. Bulgarca tercümelerin kiril alfabesi ile yapılması şarttır.

 (13) Cezayir

a) Cezayir ile aramızda, 08/05/l99l gün ve 3724 sayılı Kanunla onaylanan ve 2l/05/l99l gün ve 20877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  01/08/2001 tarihinde yürürlüğe giren, l989 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşme” mevcuttur.

b) Cezayir, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesi ile 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(14) Çek Cumhuriyeti

a) Çek Cumhuriyeti, 30/06/l932 gün ve 205l sayılı Kanunla onaylanan ve 09/07/l932 gün ve 2l45 (III.Tertip, 13.c.1134 (887)s) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, l930 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Arasında Medenî ve Ticarî Hususatı Kazaiyeye Mütedair Karşılıklı Münesebatı Hakkında Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katılmış olup, bu anlaşma 06/06/l933 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

b) Çek Cumhuriyeti, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) İkili Anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi, talep edilen devletin dilinde düzenlenecek ve talep eden makamın adı, tarafların isim ve sıfatları, muhatabın isim ve adresi ile evrakın niteliği belirtilecektir. Buna tebliğ edilecek evrakın, talep edilen devletin dilinde yapılmış onaylı tercümeleri eklenecektir.

d) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Çekçe tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(15) Çin

a) Çin ile aramızda 27/09/l994 gün ve 4034 sayılı Kanunla onaylanan ve l2/11/l994 gün ve 22l09 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  27/09/1994 tarihinde yürürlüğe giren, l992 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Çin, l965 tarihli Tebligat Sözleşmesine taraf bulunmaktadır. Çin yaptığı bir beyanla bu Sözleşmelerin, Hong-Kong ve Makau Özerk İdari Bölgelerinde de geçerli olacağını bildirmiştir. Çin, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşmenin ise, sadece Makau Özerk bölgesinde geçerli olacağını beyan etmiştir.

c) İkili Anlaşmaya göre, tebligat talepleri ve bunların ekleri talepte bulunan devletin dilinde yazılacak ve talepte bulunulan devletin dilinde veya İngilizce onaylı tercümesi eklenecektir. Belgeler iki nüsha olarak düzenlenecektir.

d) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Çince tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir. Çin makamlarına gönderilecek tebligat evrakında muhatap makam olarak “People’s Republic of China” yazılması gerekmektedir.

 (16) Danimarka

a) Danimarka ile Türkiye arasında ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) Danimarka, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Danimarka dilinde tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (17) El Salvador

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre, El Salvador’a gönderilecek tüm adli yardımlaşma evrakının İspanyolca düzenlenmesi istenmektedir.

(18) Fas

a) Fas ile aramızda 08/05/1991 gün ve 3725 sayılı Kanunla onaylanan ve 08/09/1991 gün ve 20985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 13/05/2002 tarihinde yürürlüğe giren l989 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşme” mevcuttur.

b) Fas, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine ve 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Arapça dilinde tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(19) Finlandiya

a) Finlandiya ile Türkiye arasında ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) Finlandiya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Fince tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(20) Fransa

a) Fransa ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.     

b) Fransa, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Fransızca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

   2. 1965 tarihli Lahey  Sözleşmesine göre, Fransa Adli Makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden Fransa için “Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE Agence PARIS MAINE MONT (00274) RIB: 30004 00274 000 10225371 58  IBAN: FR76 3000 4002 7400 0102 2537 158 BIC:BNPAFRPPPXV” hesabına, 50.00 Euro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

(21) Guatemala

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre Guatemala’ya gönderilecek tüm adli yardımlaşma evrakının İspanyolca düzenlenmesi istenmektedir.

(22) Gürcistan

a) Gürcistan ile aramızda 04/04/1997 gün ve 4244 sayılı Kanunla onaylanan ve 24/09/ 1997 gün ve 23090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  15/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren 1996 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Gürcistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Gürcüce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(23) Hırvatistan

a) Hırvatistan ile aramızda 04/04/2000 tarih ve 4559 sayılı Kanunla onaylanan ve 24/05/ 2000 gün ve 24058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  19/01/2003 tarihinde yürürlüğe giren 1999 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşması” mevcuttur.

b) Hırvatistan ayrıca, 1934 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krallığı Arasında Karşılıklı Münasebata  Dair Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katılmıştır.

c) Hırvatistan, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesi ve 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraftır.

d) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Hırvatça tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

İkili anlaşmaya göre ise, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Hırvatça veya İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(24) Hindistan

a) Hindistan ile aramızda l8/01/1990 gün ve 3605 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/07/1990 gün ve 20583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  16/08/1993 tarihinde yürürlüğe giren l988 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Hindistan, 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraf olup, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve İngilizce tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (25) Hollanda

a) Hollanda ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) Hollanda, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile ve l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Flamanca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(26) Honduras

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre Honduras’a gönderilecek tüm adli yardımlaşma evrakının İspanyolca düzenlenmesi istenmektedir.

(27) Irak

a) Irak ile aramızda 19/04/1990 gün ve 3638 sayılı Kanunla onaylanmış ve 02/08/1992 gün ve 2l303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  01/03/1995 tarihinde yürürlüğe giren 1989 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî İşbirliği Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Irak, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (28) İngiltere

a) İngiltere ile aramızda 28/06/1932 tarih ve 2045 sayılı Kanunla onaylanmış ve 05/07/ l932 gün ve 2l42 (Düstur no. III. Tertip, l3. Cilt (l089) 856,S.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak l3/07/l933 tarihinde yürürlüğe giren l93l tarihli “Mün’akit Müzahereti Adliye Mukavelenamesi” mevcuttur.

b) İngiltere, l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraf olup, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf değildir.

c) İkili Anlaşmaya göre, tebliğ talebinde tarafların isim ve sıfatları tebliğ muhatabının isim, sıfat ve adresi yazılacaktır. Talepname talep edilen devletin dilinde düzenlenecektir. Tebliğ edilecek belgelerde talep edilen devletin dilinde düzenlenecek veya bu dilde onaylı tercümeleri eklenecektir.

d) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı  forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve İngilizce tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

  2. İngiliz adli makamlarına yönelik olarak yapılacak tebligat taleplerinde; tebligat evrakında kapı numarası ve posta kodunu haiz tam adresin belirtilmesi, tebligat evrakına 1965 tarihli “Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayriadlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesi”nde hükmolunan formata uygun olarak hazırlanmış Talepname, Sertifika ve Tebligat Özetinin dahil edilmesi, tebligat evrakının tüm sayfalarının İngilizce tercümelerinin iki eş nüsha halinde hazırlanacaktır.

(29) İran

a) İran ile aramızda 22/02/2011 tarih ve 6121 sayılı Kanunla onaylanmış ve 10/03/2011 gün ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 20/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 2010 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşması” mevcuttur.

b) İran, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Farsça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir

 (30) İrlanda

a) İrlanda ile aramızda ikili anlaşma mevcut değildir.

b) İrlanda, l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraf olup, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve İngilizce tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir. İrlanda makamları, tebligat evrakının İngilizce tercümesinde, yeminli tercümanın unvanının İngilizce yazılmasını ve tercümesinin “true and accurate” ibaresi ile İngilizce onaylanmasını talep ettiğinden, evrakın bu nedenle geri çevrilmemesi için tanımlandığı biçimde düzenlenmesi önem arz etmektedir.

 (31) İspanya

a) İspanya ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) İspanya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve İspanyolca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (32) İsrail

a) İsrail ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) İsrail, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve İbranîce tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (33) İsveç

a) İsveç ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) İsveç, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve İsveççe tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(34) İsviçre

a) İsviçre ile aramızda 23/06/l934 tarih ve 2534 sayılı Kanunla onaylanan ve 04/07/l934 gün ve 2743 (Düstur No. III. Tertip. 15.c.l304 (52l)s.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  08/06/l935 tarihinde yürürlüğe giren 1933 tarihli “Türkiye ile İsviçre Arasında Medenî ve Ticarî Mevatta Adlî Münasebetleri Tanzim Eden Mukavelename” mevcuttur.

b) İsviçre, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) İkili anlaşmaya göre, tebliğ talepnamesinde gönderen makam, iki tarafın isim ve sıfatları tebliğ muhatabının adresi, belgelerin niteliği yazılacak ve talepname talep edilen makamın dilinde düzenlenmiş olacaktır. Talepnameye tebliğ olunacak adli belgelerin onaylı birer tercümesi eklenecektir.

e) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve bir adet talep edilen makamın dilinde (Almanca, Fransızca veya İtalyanca) tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir. İsviçre’nin idari bölünmesi itibariyle resmî dillerin dağılımını gösteren tablo Ek (8)’te yer almaktadır.

 (35) İtalya

a) İtalya ile aramızda 16/02/l929 tarih ve 1394 sayılı Kanunla onaylanan ve 03/03/l929 gün ve ll33 (III.Tertip. 10.c.362 (222)s) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  l5/05/l93l tarihinde yürürlüğe giren 1926 tarihli “Türkiye ile İtalya Arasında Adlî Himaye Adlî Makamların Hukuk ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Müzahereti ve Adlî Kararların Tenfizi Mukavelenamesi” mevcuttur.

b) İtalya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi  ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) İkili Anlaşmaya göre, tebliğ ve istinabe evrakı birer nüsha olarak talep eden devletin dilinde düzenlenecek ve talep edilen devletin dilinde düzenlenmiş tercümeleri eklenecektir. Tebligat evrakı birer nüsha Türkçe ve birer nüsha İtalyanca tercümesi olmak üzere iki takım halinde düzenlenecektir. İstinabe evrakı ise Türkçe ve İtalyanca tercümesi olmak üzere birer nüsha halinde düzenlenecektir.

d) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve İtalyanca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(36) İzlanda

a) Bu devlet ile aramızda iki taraflı adli yardımlaşma anlaşması mevcut değildir.

b) İzlanda l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1965 tarihli Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

    1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve İngilizce tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (37) Japonya

a) Japonya ile aramızda ikili bir anlaşma bulunmamaktadır.

b) Japonya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Japonca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir. Ayrıca Japonya yetkili makamlarınca 184 numaralı formun “Muhatap makamın adresi” kısmına “Japonya Dışişleri Bakanlığı, 2-2-1, Kasumigoseki, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-8919, Japonya” yazılması gerektiği bildirilmiştir.

(38) Kanada

a) Bu devlet, Türkiye ile İngiltere arasındaki 28/06/l932 tarih ve 2045 sayılı Kanunla onaylanan ve 05/07/l932 gün ve 2l42 (Düstur no. III. Tertip, l3. Cilt (l089) 856,S.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1931 tarihli “Mün’akit Müzahereti Adliye Mukavelenamesi”ne katılmıştır.

b) Kanada, l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraf olup, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesi’ne taraf değildir.

c) Tebligat

1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve talep edilen makamın diline göre İngilizce veya Fransızca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir (Kanada’nın idari bölünmesi itibariyle Alberta, British Columbia, Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island, Saskatchewan Eyaletleri için İngilizce, Ontario, Manitoba ve Kuzey Batı Bölgeleri New Brunswick ve Yukon için İngilizce veya Fransızca, Quebec Eyaleti için Fransızca) 

2. Kanada, l965 tarihli Tebligat Sözleşmesine göre yapılacak tebligatlar için masraf talep ettiğinden 50 Kanada Doları tutarında çekin evrak ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Tebligat işlemleri için Kanada makamlarının talep ettiği 50 Kanada doları tutarındaki işlem bedeline ilişkin çeklerin alıcısı kısmına “Ministry of Finance” yazılması, ayrıca “Canada” ifadesinin eklenmemesi gerekmektedir.

3. Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi gereğince adli makamlarımızca doğrudan tebligat evrakının gönderilmesinde Ottava Büyükelçiliğimiz ve Toronto Başkonsolosluğumuzun görev bölgelerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Toronto Başkonsolosluğu görev bölgeleri: National Capital Region ve Eastern Ontario hariç tüm Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Btitish Colombia Eyaletleri ile Yukon, North West Territories ve Nunavut toprakları.

Ottava Büyükelçiliği görev bölgeleri: Toronto Başkonsolosluğu görev alanı hariç tüm Kanada

(39) Karadağ

a) Bu devlet, l934 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krallığı Arasında Karşılıklı Münasebata  Dair Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katılmıştır. Mukavelename 25/l2/l935 tarih ve 2874 sayılı Kanunla onaylanmış ve 04/0l/l936 tarih ve 3l97 (Düstur No: III. Tertip, l7.C.l29(89)s.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 27/07/l937 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

b) Karadağ, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf olup, 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Sırpça veya Fransızca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (40) Kazakistan       

a) Kazakistan ile aramızda 17/07/l997 gün ve 4287 sayılı Kanunla onaylanan ve l2/11/ l997 gün ve 23l68 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 02/l0/l999 tarihinde yürürlüğe giren l995 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Kazakistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat     

1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Kazakça veya bu mümkün olmazsa İngilizce veya Rusça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(41) Kırgızistan

a) Kırgızistan ile aramızda ikili bir anlaşma bulunmamaktadır.

b) Kırgızistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf olup,  l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat     

1. Halen uygulamaya esas olan 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Kırgızca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (42) Kore (Güney Kore)

a) Kore ile aramızda ikili bir anlaşma bulunmamaktadır.

b) Kore, l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraf olup, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey  Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat     

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Korece tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (43) Kosta Rika

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre Kosta Rika’ya gönderilecek tüm adli yardımlaşma evrakının İspanyolca düzenlenmesi istenmektedir.

(44) Kuveyt

a) Kuveyt ile aramızda 04/04/2000 gün ve 4557 sayılı Kanunla onaylanan ve 30/05/2000 gün ve 24064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  02/09/2000 tarihinde yürürlüğe giren l990 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususî Hukuk, Ticaret ve Ceza Hukuku Konularında Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşması” mevcuttur.

b) Kuveyt, l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraf olup, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf değildir.

c) İkili Anlaşmaya göre, tebligat talepleri ve buna ekli belgeler talep eden taraf devletin dilinde düzenlenecek ve bunlara talep edilen taraf devletin dilinde yapılmış tercümeleri eklenecektir. Bütün belgeler iki nüsha düzenlenecektir.

d) Talep edilen taraf devlet, belgelerin kendi dilinde olması veya kendi dilinde onaylı tercümelerinin eklenmiş olması halinde tebligatı kendi kanunlarına göre yapacaktır. Aksi halde tebligat, muhatabın kabul etmesi halinde yapılabilecektir. Tebligat talepleri ve buna ekli belgeler talep eden makamın imza ve mührünü taşıyacak ve tasdik veya benzeri usule tabi tutulmayacaktır.

e) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Arapça tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(45) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile aramızda 27/10/1988 gün ve 3490 sayılı Kanunla onaylanan ve l3/02/l989 gün ve 20079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  25/05/l989 tarihinde yürürlüğe giren l987 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Naklî Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Tebligat

1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe olarak iki takım düzenlenecektir.

2. Tebligat talepleri adli mercilerimizce, doğrudan KKTC Yüksek Mahkemesine (Adresi: KKTC Yüksek Mahkeme Başkanlığı, Sarayönü Lefkoşa-KKTC) gönderilecek; talep cevapları, KKTC Yüksek Mahkemesince doğrudan adli mercilerimize iletilecektir.

 (46) Libya

a) Libya ile aramızda ikili anlaşma bulunmamaktadır.

b) Libya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

   1. Tebligat talebi uluslararası adli yardımlaşma kuralları çerçevesinde yerine getirilmektedir. Tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(47) Litvanya

a) Litvanya ile aramızda 10/02/2004 tarih ve 5087 sayılı Kanunla onaylanan ve 20/04/2004 gün ve 25439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 15/08/2004 tarihinde yürürlüğe giren 1995 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşması” mevcuttur.

b) Litvanya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Litvanyaca, İngilizce, Fransızca veya Rusça tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (48) Lüksemburg

a) Lüksemburg ile aramızda ikili anlaşma bulunmamaktadır.

b) Lüksemburg, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Fransızca veya Almanca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(49) Macaristan

a) Macaristan ile aramızda 18/01/1990 gün ve 3607 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/07/ 1990 gün ve 20583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  09/05/1991 tarihinde yürürlüğe giren l988 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Macaristan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) Tebligat

  1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Macarca veya bu dilde mümkün değilse İngilizce veya Fransızca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (50) Makedonya

a) Makedonya ile aramızda 07/03/2000 gün ve 4547 sayılı Kanunla onaylanan ve 14/05/ 2000 gün ve 24049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 28/07/2000 tarihinde yürürlüğe giren l997 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Makedonya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraftır.

d) Tebligat

1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Makedonca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(51) Mısır

a) Mısır ile aramızda 26/01/1990 gün ve 3604 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/07/1990 gün ve 20583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  01/02/1992 tarihinde yürürlüğe giren 1990 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Mısır, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça, bu mümkün olmadığı takdirde, İngilizce veya Fransızca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (52) Moğolistan

a) Moğolistan ile aramızda 10/02/2004 tarih ve 5088 sayılı Kanunla onaylanan ve 04/05/2004 gün ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 05/11/2004 tarihinde yürürlüğe giren 2000 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Moğolistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Moğolca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(53) Moldova

a) Moldova ile aramızda 04/04/2000 tarih ve 4556 sayılı Kanunla onaylanan ve 28/05/ 2000 gün ve 24062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  23/02/2001 tarihinde yürürlüğe giren l996 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Moldova, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf olup, 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Moldavaca veya İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(54) Nikaragua

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre Nikaragua’ya gönderilecek tüm adli yardımlaşma evrakının İspanyolca düzenlenmesi istenmektedir.

(55) Norveç

a) Norveç ile aramızda ikili anlaşma mevcut değildir.

b) Norveç, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Norveççe tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(56) Özbekistan

a) Özbekistan ile aramızda 17/07/1997 tarih ve 4286 sayılı Kanunla onaylanan ve 07/11/ 1997 tarih ve 23163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 18/12/1997 tarihinde yürürlüğe giren 1994 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Özbekistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf olup, 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Özbekçe onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (57) Pakistan

a) Pakistan ile aramızda 26/03/1982 tarih ve 2684 sayılı Kanunla onaylanan ve 31/07/ 1982 tarih ve 17768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  05/06/1983 tarihinde yürürlüğe giren 1981 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Sözleşmenin teminata ilişkin 9’uncu maddesinde değişikliği öngören, 07/12/2004 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının 9’uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Protokol” 06/01/2005 tarih ve 5284 sayılı Kanunla onaylanmış, 10/02/2005 tarih ve 25723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 03/03/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

c) Pakistan, l965 tarihli Tebligat Sözleşmesine taraf olup, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine taraf değildir.

d) Tebligat

1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Urduca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (58) Panama

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre Panama’ya gönderilecek tüm adli yardımlaşma evrakının İspanyolca düzenlenmesi istenmektedir.

(59) Polonya

a) Polonya ile aramızda 18/01/1990 tarih ve 3606 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/07/ 1990 tarih ve 20583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  12/04/1991 tarihinde yürürlüğe giren l988 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Polonya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Tebligat Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) İkili Anlaşmaya göre, tebligat evrakının Türkçe ve Lehçe tercümesi birer nüsha olarak tanzim edilecektir. Evrakın Lehçe dışında başka bir dilde düzenlenmesi halinde tebligat ancak muhatap almayı kabul ettiği takdirde yapılabilecektir.

d) Tebligat taleplerinde, Sözleşmede öngörülen bilgiler yazılacaktır. Söz konusu talepler ve ekli belgeler, bunları gönderen makam tarafından imzalanmış olmalı ve resmî mührünü taşımalıdır.

e) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Lehçe tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (60) Portekiz

a) Portekiz ile aramızda ikili anlaşma bulunmamaktadır.

b) Portekiz, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Tebligat Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Portekizce tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (61) Romanya

a) Romanya ile aramızda 25/10/2007 tarih ve 5704 sayılı Kanunla onaylanan ve 10/02/2008 tarih ve 26783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 21/06/2008 tarihinde yürürlüğe giren 2005 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur

b) Romanya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) İkili Anlaşmaya göre, Âkit Taraflar, adli yardımlaşma taleplerinde (tebligat, istinabe) kendi dilini kullanacaktır. Adli yardımlaşmaya ilişkin belgeler talep eden tarafın dilinde düzenlenecek ve talep edilen tarafın dilinde onaylı tercümeleri eklenecektir. İstinabe evrakı Türkçe ve Romence olmak üzere birer nüsha hazırlanacaktır.

d) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak, Türkçe ve Romence onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (62) Rusya Federasyonu

a) Rusya Federasyonu ile aramızda ikili bir anlaşma bulunmamaktadır.

b) Rusya Federasyonu, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Rusça tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(63) Sırbistan

a) Bu devlet, l934 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krallığı Arasında Karşılıklı Münasebata  Dair Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katılmıştır. Mukavelename 25/l2/l935 tarih ve 2874 sayılı Kanunla onaylanmış ve 04/0l/l936 tarih ve 3l97 (Düstur No: III. Tertip, l7.C.l29(89)s.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 27/07/l937 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

b) Sırbistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine ile 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Sırpça veya Fransızca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (64) Slovakya

a) Slovakya 30/06/1932 gün ve 205l sayılı Kanunla onaylanan ve 09/07/1932 gün ve 2145 (III.Tertip, 13.c.1134 (887)s) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 1930 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Arasında Medenî ve Ticarî Hususatı Kazaiyeye Mütedair Karşılıklı Münesebatı Hakkında Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katılmıştır.

b) Slovakya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine ile l965 tarihli Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) İkili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi, talep edilen Devletin dilinde düzenlenecek ve talep eden makam, tarafların isim ve sıfatları, muhatabın isim ve adresi ile evrakın niteliği belirtilecektir. Buna tebliğ edilecek evrakın, talep edilen Devletin dilinde yapılmış onaylı tercümeleri eklenecektir.

d) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Slovakça tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (65) Slovenya

a) Bu devlet 25/l2/l935 tarih ve 2874 sayılı Kanunla onaylanan ve 04/0l/l936 tarih ve 3l97 (Düstur No: III. Tertip, l7.C.l29(89)s.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1934 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krallığı Arasında Karşılıklı Münasebata  Dair Mukavelename”ye katılmıştır.

b) Slovenya, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine ile 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine taraftır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Slovence tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (66) Suudî Arabistan

a) Suudi Arabistan ile aramızda 31/05/1930 tarih ve 1507 sayılı Resmî Gazete yayımlanan l930 tarihli “Muhadenet Muahedenamesi” mevcuttur.

b) Suudi Arabistan, l954 tarihli Lahey Sözleşmesine ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

   1. Tebligat talebi uluslararası adli yardımlaşma kuralları çerçevesinde yerine getirilmektedir. Tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (67) Suriye

a) Suriye ile aramızda 02/11/2010 tarih ve 6040 sayılı Kanunla onaylanan ve 11/11/2010 gün ve 27756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  20/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 2009 tarihli “ Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Suriye, l954 tarihli Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

 1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça veya İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(68) Tacikistan

a) Tacikistan ile aramızda 04/04/2000 tarih ve 4558 sayılı Kanunla onaylanan ve 30/05/ 2000 gün ve 24064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  22/06/200l tarihinde yürürlüğe giren l996 tarihli “ Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Tacikistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Tacikçe onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(69) Tunus

a) Tunus ile aramızda 19/11/1982 tarih ve 2711 sayılı Kanunla onaylanan ve 17/03/1983 tarih ve 17990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  01/07/1983 tarihinde yürürlüğe giren l982 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşme” mevcuttur.

b) Tunus, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesi ile l965 tarihli Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (70) Ukrayna

a) Ukrayna ile aramızda 09/07/2003 tarih ve 4920 sayılı Kanunla onaylanan ve 22/12/2003 tarih ve 25324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 02/05/2004 tarihinde yürürlüğe giren 2000 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşması” mevcuttur.

b) Ukrayna, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Tebligat Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) Tebligat

   1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Ukraynaca, bu mümkün olmazsa, İngilizce tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (71) Ürdün

a) Ürdün ile aramızda 17/04/1975 tarih ve 1878 sayılı Kanunla onaylanan ve 05/09/1975 tarih ve 15347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  14/05/1976 tarihinde yürürlüğe giren l97l tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İlişkileri Düzenleyen Sözleşme” mevcuttur.

b) Ürdün, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile l965 tarihli Tebligat Sözleşmesine taraf değildir.

c) Tebligat

1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:4) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça veya İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

 (72) Yunanistan

a) Bu devlet ile aramızda iki taraflı adli yardımlaşma anlaşması mevcut değildir.

b) Yunanistan, l965 tarihli Tebligat Sözleşmesine taraf olup, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine  taraf değildir.

c) Tebligat

1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma (Ek:3) bağlı olarak Türkçe ve Yunanca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

Bu bölümde yer alan listede bulunmayan devletlere yapılacak tebligat taleplerinde, bu devletlerle Türkiye arasında ikili anlaşma veya çok taraflı sözleşme bulunup bulunmadığına bakılacak; anlaşma veya sözleşme varsa bu hükümlere göre, yoksa uluslararası adli yardımlaşma kuralları gereğince tebligat işlemleri yürütülecektir. Bunların dışındaki devletlere gönderilecek evrakın hangi dilde hazırlanacağı hususunun Bakanlığımızdan sorulması gerekmektedir.

 

Kaynak: http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/genelgeler/genelge_ekler/63-3%20Tebligat%20Genelgesi/EK9%20düzeltilen%20Hukuk%20Tebligat.doc

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN