Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK), BANKA VE MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN PAYLAŞIM VE AKTARIMLARINA İLİŞKİN KAPSAM, ŞEKİL, USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK'İNİ YAYIMLADI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK), BANKA VE MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN PAYLAŞIM VE AKTARIMLARINA İLİŞKİN KAPSAM, ŞEKİL, USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK'İNİ YAYIMLADI

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun73. maddesi hükmü ile müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlara ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasları belirleme veya bunlara ilişkin sınırlamalar getirme konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu (“BDDK”) yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda BDDK 4 Haziran 2021 ve 31501 sayılı Resmî Gazete’de banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasları belirleyen Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik'i yayımladı. 04.06.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik, 1 Ocak 2022' tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na atıfta bulunan yönetmelik, Bankacılık Kanunu kapsamında da sır saklama yükümlülüğü, bu yükümlülüğün istisnaları ve müşteri sırrı kavramına yönelik standartlar getirmektedir.

Yönetmelik’te sır saklama yükümlülüğünün kapsamı Kanun’un sır saklama yükümlülüğüne ilişkin m.73 hükmüne paralel olarak belirlenmiştir şöyle ki; Yönetmelik’te sıfat ve görevleri sebebiyle müşteri veya bankalara ait bilgileri öğrenen kişilerin görevden ayrılsalar dahi öğrendikleri söz konusu bu bilgileri kanunen açıkça yetkili kılınan merciler, Yönetmelik çerçevesinde sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller ve müşterinin talebi ya da talimatı olması durumu hariç olmak üzere başka kişilerle paylaşamayacakları düzenlenmiştir.

Yönetmelik kapsamında bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler ile kişinin bankanın müşterisi olduğunu gösterir her türlü bilginin müşteri sırrı olduğu düzenlenmiş ve Yönetmelik uyarınca müşteri ilişkisi kurulmamış olsa dahi, kişinin bir başka banka nezdindeki müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerinin elde edilmesi ve öğrenilmesi de sır saklama yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmiştir.

Yönetmelik’te banka sırrı ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan merciler ile paylaşılması sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyeceği düzenlenmiştir.  Ayrıca, sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyen ve açıkça sayılan diğer hususlara ilişkin gizlilik sözleşmesi yapılması gerektiği ve sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kılınması koşuluyla söz konusu bilgilerin paylaşılmasının sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyeceği düzenlenmiştir.

Müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşılması, yalnızca kanun ve Yönetmelik’te belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içermek şartına bağlanmıştır.

Son olarak, Yönetmelik kapsamında sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan durumlarda yapılacak paylaşımlar da dahil olmak üzere, bankaların müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşımlarını koordine etmesi ve gelen paylaşım taleplerinin uygunluğu değerlendirerek kayıt altına alması için bankalara Bilgi Paylaşım Komitesi kurma yükümlüğü getirilmiştir.


Kaynak: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210604-6.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN