Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

BAM DAVA AÇARKEN HARCIN YATIRILMAMASI DURUMUNDA MAHKEMENİN ESASA GİRMEDEN ÖNCE DAVACIYA HARÇ İKMALİ İÇİN KESİN SÜRE VERMESİ GEREKTİĞİNE KARAR VERMİŞTİR

BAM DAVA AÇARKEN HARCIN YATIRILMAMASI DURUMUNDA MAHKEMENİN ESASA GİRMEDEN ÖNCE DAVACIYA HARÇ İKMALİ İÇİN KESİN SÜRE VERMESİ GEREKTİĞİNE KARAR VERMİŞTİR

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 40. Hukuk Dairesi 2022/1556E., 2022/1680K. sayılı kararıyla;

‘’Dava, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 277 ve devamı maddeleri ile muvazaa hukuki olgusuna dayanılarak açılan tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

Kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle kendiliğinden incelenmesi gereken yargı harçları bakımından:

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Varlık Yönetim Şirketi Başlıklı 143. Maddesinin 5. Fıkrasına göre;

‘Varlık Yönetim Şirketlerinin yaptıkları işlemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar, kuruluş işlemleri de dahil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39uncu maddesi hükmünden istisnadır.’

Madde metninden anlaşılacağı gibi, kanun: varlık yönetim şirketlerinin kendi yaptıkları işlemler ve kendi düzenledikleri kağıtlar ve kuruluş işlemleri yönünden, kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl için bazı istisnalar getirmiştir.

492 Sayılı Harçlar Kanunu, çeşitli iş ve işlemlerden harç alınmasını ön görmekte olup bu madde ile getirilen istisna, yargı harçlarını kapsamamaktadır. (Aynı yönde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2017/12-342 (E) - 2020/1030 (K), 2008/12-715 (E) - 2008/717 (K) sayılı kararları ile Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesinin 2020/7057 (E) 2020/5720 (K), Yargıtay 19'uncu Hukuk Dairesinin 2018/2085 (E) – 2020/1165 (K), Yargıtay 12'nci Hukuk Dairesinin 2016/13137 (E)- 2016/16960 (K) sayılı kararları)

Somut olayda davacı şirketin eldeki davayı başvuru ve peşin karar ve ilam harcını yatırmaksızın açtığı görülmektedir.

HMK'nin 120/1’inci maddesi uyarınca davacı yargılama harçlarını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Harçlar Kanununun 32’nci maddesi uyarınca yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz. Harçlar ile ilgili düzenlemeler emredici nitelikte ve kamu düzeni ile ilgili olarak yapılmış olduğundan görevi gereği mahkemelerce kendiliğinden gözetilir. Somut olayda davacı harçtan muaf olmadığı halde başvurma ve nispi karar/ilam harcı alınmaksızın yargılamaya devam edilmesi usul ve kanuna uygun değildir.

Hal böyle olunca 492 Sayılı Harçlar Kanununun 30’uncu ve 32’nci maddeleri uyarınca harç yatırılmadan müteakip işlemler yapılamayacağından eksik harcın (iptali talep edilen tasarruf ile takip konusu alacak tutarından hangisi daha az ise bunun üzerinden peşin harcın) tamamlanması için davacıya verilecek kesin süreden sonra süresinde harç ikmali yapılmaması halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi; bu sürede harç tamamlanırsa yargılamaya devam edilerek işin esasına girilmesi gerekirken, bu prosedür izlenmeden, işin esasına girilerek hüküm kurulması yerinde değildir.’’

İfadelerini kullanarak dava açılma sürecince yatırılmamış harç olması durumunda yerel mahkemenin esasa girmeden önce davacıya harç ikmali için kesin süre verilmesi gerektiğine kanaat getirmiştir. 


Kaynak: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 40. Hukuk Dairesi 2022/1556E., 2022/1680K. sayılı kararı

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN