Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

AYM’DEN REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİNE RET KARARI

AYM’DEN REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİNE RET KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu 104. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkemenin, hükmün iptali talebiyle yaptığı başvuruyu reddettiği 2020/82 E., 2021/20 K., 18.03.2021 tarihli kararı 11.06.2021 Resmî Gazete’de yayımlandı.

Başvuruyu inceleyen Mahkeme, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu düzenleyen kuralın kanunilik şartını karşıladığı, belirli bir yaş aralığında bulunan çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel fiillerin cezalandırılması suretiyle anılan madde kapsamında çocukların korunması meşru amacının bulunduğu, on beş yaşındaki çocuğun cinsel farkındalık dönemine girdiği kabul edilse de henüz kişiliği yeterince gelişmediğinden cinsel ilişkiye girmenin sonuçlarını tam manasıyla kavrayamayacağından etkin bir şekilde korunması gerektiği ve suçun takibinin şikayete bağlı olması, ağırlığı ile yaptırımın niteliği göz önünde bulundurulduğunda orantılı olması nedeniyle itirazın reddine karar vermiştir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210611-14.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN