Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

AYM GENEL KURULU 2023/131 E., 2023/160 K. 28.09.2023 TARİHLİ KARARIYLA 7456 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN ANAYASA’YA UYGUN OLDUĞUNA VE İPTAL İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERDİ

AYM GENEL KURULU 2023/131 E., 2023/160 K. 28.09.2023 TARİHLİ KARARIYLA 7456 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN ANAYASA’YA UYGUN OLDUĞUNA VE İPTAL İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERDİ

6 Şubat'ta Meydana Gelen Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Yürürlüğe Konan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni Hatırlayalım

7456 sayılı “06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 1’inci maddesinin 1. fıkrası uyarınca, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5’inci, 6’ncı ve geçici 8’inci maddelerinde yer alan (I), (I/A), (II) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve bu Kanunun yayımı tarihinde ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile bu Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisine tabidir.” , şeklinde bir düzenlenme getirilmişti.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi CHP Tarafından Anayasa Mahkemesi’ne Taşınmıştı, Son Karar Ne Oldu?

AYM Genel Kurulu, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını öngören 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu esastan görüştü. Yüksek Mahkeme, Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.

Sonuç:

Yürürlüğe konan kanun ile getirilen motorlu taşıtlara ilişkin ek verginin, Anayasa’nın 2’nci, 10’uncu ve 73’üncü maddelerine aykırı olduğu belirgin bir şekilde görülmektedir. Buna göre, hukuki güvenlik ilkesinin yürürlüğe konulan kanunun öngörülebilir olmamasından kaynaklı ihlal edildiği, bunun yanı sıra sadece motorlu taşıt sahibi kişilerin ödediği bu verginin mülkiyet hakkından dolayı ayrımcılığa maruz kalarak eşitlik ilkesiyle çeliştiği, ayrıca mali güce orantılı bir vergilendirmenin söz konusu olmayıp, çıkartılan kanunun kanunların geriye yürümezliği ilkesine aykırılığı gözler önündedir. Anayasa Mahkemesi ek vergilendirmeye ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı bulunduğuna ilişkin kararlar verdiği de bir gerçektir, alınan bu karar Anayasa Mahkemesi’nin kendisiyle çeliştiğini kanıtlar niteliktedir. Dolayısıyla yürürlüğe konan bu kanunun hukuk devletinde faaliyet alanı bulması talihsiz bir durumdur.

Kaynakça: https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2023/160?KelimeAra%5B%5D=ek%20motorlu%20ta%C5%9F%C4%B1tlar%20vergisi

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN